Nr 6 (2017)

					Pokaż  Nr 6 (2017)

Pismo Zespołu Badawczego Edukacyjnej Analizy Transakcyjnej; Instytut Pedagogiki
Zakład Psychoprofilaktyki, Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie

Lista recenzentów
dr hab. prof. UMCS Katarzyna KLIMKOWSKA (Uniwersytet Marii Curie- -Skłodowskiej w Lublinie); prof. nadzw. dr hab. Czesław LEWICKI (Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna w Jarosławiu); T.A. ŁAPATIK (Akademia Kształcenia Ustawicznego w Mińsku, Republika Białorusi); ks. dr hab. prof. UR Janusz MIĄSO(Uniwersytet Rzeszowski); prof. zw. dr hab. Bolesław NIEMIERKO (Uniwersytet SWPS); prof. dr hab. prof. zw. dr hab. Bogusław ŚLIWERSKI (Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej); prof. zw. dr hab. Władysław P. ZACZYŃSKI (em. prof. UW)

Redaktor naczelny
dr hab., prof. AJD Jarosław JAGIEŁA

Zastępca redaktora naczelnegodr Adrianna SARNAT-CIASTKO

Zespół redakcyjny
dr Dorota GĘBUŚ, dr Zbigniew ŁĘSKI, dr Anna PIERZCHAŁA,dr Edyta WIDAWSKA, dr Zbigniew WIECZOREK

Redaktor statystyczny
dr Jan KOWALIK (Politechnika Częstochowska)

Redaktorzy językowi
dr Krystyna ŁĘSKA-CHABROWSKA (Wyższa Szkoła Lingwistyczna w Częstochowie),mgr Ewa PALKA (Akademia Ignatianum w Krakowie)

Sekretarz redakcji
dr Anna PIERZCHAŁA

Rada Naukowa
prof. PaedDr. Ján DANEK, CSc. (Wydział Filozoficzny Uniwersytetu Świętych Cyryla
i Metodego w Trnawie), prof. zw. dr hab. L.D. GŁAZYRINA (Katedra Pedagogiki Przedszkolnej, Białoruski Państwowy Pedagogiczny Uniwersytet im. Maksyma Tanka), prof. dr hab. Stanisław GAŁKOWSKI (Akademia Ignatianum w Krakowie), prof. zw. dr hab.Lidia GRZESIUK (Katedra Psychopatologii i Psychoterapii na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego), dr hab. Dorota PANKOWSKA, prof. UMCS, prof. dr hab. Iurij PELEKH (Rówieński Państwowy Uniwersytet Humanistyczny), Doc. PhDr. AlenaPETROVÁ, Ph.D. (Uniwersytet Palackiego w Ołomuńcu), Doc. PhDr. Irena PLEVOVÁ, Ph.D. (Uniwersytet Palackiego w Ołomuńcu), prof. zw. dr hab. Krzysztof RUBACHA (UMKToruń), prof. dr Zoroslav SPEVÁK (Wydział Filozoficzny Uniwersytetu w Nowym Sadzie), prof. zw. dr hab. Marian ŚNIEŻYŃSKI (Akademia Ignatianum w Krakowie), ks. dr AntoniTOMKIEWICZ (KUL w Lublinie), prof. dr Adnan TUFEKČIĆ (University of Tuzla, Bośnia i Hercegowina), dr hab. prof. UŚ Ewa WYSOCKA (Uniwersytet Śląski), prof. zw. dr hab. Adam A. ZYCH (Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu).

Opublikowane: 2018-05-21

Loading...