Działania i reakcje nauczyciela na zachowania agresywne dzieci w wieku przedszkolnym

Main Article Content

Bożena Marzec, dr

Abstrakt
Zjawisko agresji jest fenomenem towarzyszącym człowiekowi na różnych etapach jego życia, szczególną jednak formę i rolę przybiera ono na etapie przedszkolnym, będąc z jednej strony przejawem braku umiejętnego radzenia sobie z sytuacjami trudnymi, z drugiej zaś strony tworząc oka-zję do umiejętnego pokierowania rozwojem emocjonalnym i społecznym dziecka. Celem prezentowanego artykułu jest przedstawienie analizy teoretyczno-empirycznej zjawiska agresji oraz spo-sobów przeciwdziałania i eliminowania zachowań agresywnych dzieci w wieku przedszkolnym.


W części pierwszej przedstawiono analizę zagadnień teoretycznych związanych z agresją dziecka, zaś w części empirycznej zaprezentowano założenia metodologiczne oraz wyniki badań. W badaniach posłużono się metodą analizy dokumentów zastanych, desk-research oraz analizą lo-giczną. Przedmiotem analiz uczyniono wyniki ewaluacji zewnętrznej placówek przedszkolnych, przeprowadzonej na terenie całej Polski. Podjęto próbę odpowiedzi na następujące pytania badaw-cze: Jakie sposoby wykorzystywane są przez nauczycieli, aby zapobiegać zachowaniom agresywnym? Jak nauczyciele reagują na zachowania agresywne dzieci?


Wyniki badań wskazują, iż w przedszkolach największy nacisk kładzie się na wzmacnianie pożądanych zachowań dzieci. Nauczyciele mają jednak problem z umiejętnym reagowaniem na zachowania agresywne dzieci. Uzyskane wyniki stanowią przyczynek do modernizacji sposobów kształcenia i dokształcania nauczycieli przedszkoli, tak aby czuli się oni pewni swoich umiejętności i działań w zakresie reagowania na zachowania agresywne dzieci.


Zachowania agresywne dzieci w wieku przedszkolnym stanowią ważki problem badawczy oraz wychowawczy, umiejętne przeciwdziałanie oraz reagowanie na nie jest decydujące dla rozwoju emocjonalnego i społecznego dziecka.
Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Marzec, B. (2017). Działania i reakcje nauczyciela na zachowania agresywne dzieci w wieku przedszkolnym. Edukacyjna Analiza Transakcyjna, (6), 255–266. https://doi.org/10.16926/eat.2017.06.15
Dział
Na pograniczu dziedzin
Biogram autora

Bożena Marzec, dr - Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej

dr nauk humanistycznych, pracownik naukowy Uniwersy-tetu Śląskiego na Wydziale Filologii Wschodniosłowiańskiej w latach 1998–2010, od 2011 roku adiunkt w Katedrze Pedagogiki w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej. Pola zainteresowań intelektualnych: zarządzanie placówkami oświatowymi, rozwój zawodowy nauczyciela, systemoświaty, nadzór pedagogiczny, bezpieczeństwo uczniów, literatura rosyjska.