Deklaracja dostępności

To jest oficjalne oświadczenie o dostępności (accessibility statement) strony internetowej https://czasopisma.ujd.edu.pl

Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej https://czasopisma.ujd.edu.pl zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U. 2019 poz. 848) 

Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://czasopisma.ujd.edu.pl

Status pod względem zgodności:

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

 

Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności 

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia 26.02.2020 na podstawie samooceny dokonanej przez organ sektora publicznego.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe: 

Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie dokłada wszelkich starań, aby użytkownicy serwisu internetowego czasopisma.ujd.edu.pl mieli pełny dostęp do jego treści, mogli te treści zrozumieć oraz aby wygodna nawigacja umożliwiała logiczne i intuicyjne korzystanie z serwisu. Staramy się na bieżąco usuwać stwierdzone bariery dostępności strony internetowej czasopisma.ujd.edu.pl.

 

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o informację. Osobą odpowiedzialną jest Biuro Obsługi Studentów i Doktarantów z Niepełnosprawnością. Kontakt: pon@ujd.edu.pl, tel. 34 3784304. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

 

Za rozpatrywanie uwag i wniosków dotyczących dostępności cyfrowej BIP - Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie jest Biuro Obsługi Studentów i Doktarantów z Niepełnosprawnością, pon@ujd.edu.pl, tel.34 3784304. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

 

Informacje na temat procedury:

Każdy ma prawo:

 

  • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
  • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
  • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

 

Żądanie musi zawierać:

 

  • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
  • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
  • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

 

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

 

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Organ nadzorujący: Rzecznik Praw Obywatelskich

Adres: Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich al. Solidarności 77 00-090 Warszawa

E-mail: biurorzecznika@brpo.gov.pl

Telefon: 800 676 676

 

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Informacje dodatkowe:

  1. Data publikacji strony internetowej 

31.05.2018 - Open Journal Systems 3.1.1.0

  1. Data ostatniej istotnej aktualizacji strony internetowej 

15.07.2020 - Open Journal Systems 3.2.1.

 

  1. Informacja na temat utworzonych na stronie internetowej skrótów klawiszowych

 

Serwis nie zawiera skrótów klawiaturowych, które mogłyby wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.

 

Za dostępność publikowanych treści w obrębie stron poszczególnych czasopism dostępnych na stronie odpowiadają ich redakcje

 

 

Dostępność architektoniczna

Serwis czasopisma.ujd.edu.pl służy publikacji czasopism naukowych wydawanych na Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Długosza w Częstochowie. Redakcje Czasopism mieszczą się w różnych lokalizacjach należących do Uniwersytetu.

Dostępność architektoniczna budynków UJD: 
  
Częstochowa, Waszyngtona 4/8  Rektorat, Wydawnictwo, Główna Siedziba Uczelni

  
Dostępność wejścia do budynku

Wejście główne – schody z pochwytami, dla osób pełnosprawnych i z lekką dysfunkcją ruchową.

Wejście do budynku dla osób niepełnosprawnych znajduje się z boku budynku 30m w lewo od wejścia głównego. Znajduje się pochylnia z kostki brukowej z poręczami. Drzwi aluminiowe z klamką do otwierania. Istnieje możliwość poruszania się na wózku.

Dostępność korytarzy, schodów i wind

Budynek  posiada platformę dla niepełnosprawnych z poziomu parteru na I piętro w segmencie B – kierunek w lewo od wejścia głównego lub od strony podjazdu oraz windę w segmencie C – kierunek w prawo od wejścia głównego, w pełni dostosowaną dla osób z niepełnosprawnościami ruchu, słuchu, wzroku, posiada informacje dotykową w alfabecie Braille’a, elementy sterowe wewnątrz kabiny oraz zewnętrzny przycisk wezwań umieszczony na poziomie ręki osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim. Drzwi dźwigów zamykają się i otwierają automatycznie, posiadają czujnik zatrzymujący zamykanie jeszcze przed kontaktem fizycznym z przedmiotem lub osobą. Dźwigi wyposażone w sygnalizację  dźwiękową informującą o położeniu kabiny. Winda jest z poziomu parteru do 7 piętra.

Jest możliwość dostania się do pomieszczeń na poszczególnych piętrach z ograniczeniem na II,III i IV piętrze – są to przejścia z segmentu C do D, przez to część pomieszczeń niedostępna.

Wsparcie Asystenta ON jest możliwe po uprzednio złożonym wniosku w BON.

Kontakt z BON ul. Waszyngtona 4/8, pok. 29  tel. 34 378 43 04 , 

e-mail: pon@ujd.edu.pl

Rodzaje dostosowań wewnątrz budynku

W obiekcie znajdują się toalety dla osób niepełnosprawnych.

W auli na I piętrze zainstalowano pętlę indukcyjną dla wzmocnienia sygnału głosowego.

W budynku mieści się Biuro Obsługi Studentów i Doktorantów z Niepełnosprawnościami – na parterze kierunek w prawo od wejścia głównego, za portiernia.

Miejsca parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych i sposób korzystania z nich

Przy budynku znajdują się miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych oznaczone poziomo w kolorze niebieskim, wjazd na parking od strony ulicy Waszyngtona.

Wstęp z psem asystującym

Istnieje możliwość wejścia do budynku z psem asystującym oraz psem przewodnikiem.

Tłumacz języka migowego

W budynku nie ma tłumacza języka migowego ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza on-line. Konieczność wsparcia przez tłumacza migowego należy zgłosić minimum na trzy dni przed planowana wizytą.

Tablet z zainstalowanym programem tłumacza języka migowego, jest dostępny  
w Biurze ds. Osób z Niepełnosprawnościami. Zapotrzebowanie na sprzęt należy zgłosić uprzednio wcześniej (min. 3 dni przed terminem skorzystania) 

Kontakt z BON ul. Waszyngtona 4/8, pok. 29  tel. 34 378 43 04 , e-mail: pon@ujd.edu.pl

Ewakuacja 

Budynek  zaopatrzony jest w System Sygnalizacji Pożaru –ciągły dźwięk syreny alarmowej oraz sygnalizatory świetlne; zastosowane jest oświetlenie awaryjne na drogach ewakuacyjnych; drogi ewakuacyjne są wolne od przeszkód, które pozwalają  osobie z ograniczeniami mobilności i percepcji na bezpieczną ewakuację . Ewakuację prowadzi Administrator obiektu wraz z wyznaczonymi przez siebie osobami pomocniczymi ( ubrane w kamizelki o mocno żółtej barwie ). Jeżeli nie jest możliwe samodzielne poruszanie się osoba niepełnosprawna winna natychmiast skontaktować się z Asystentem ON  nr tel. 34 378 43 04   podając miejsce przebywania i oczekiwać na ewakuację przez ekipę ratowniczą. W czasie pożaru nie wolno korzystać z wind osobowych.

___________________________________________________________

Częstochowa, Zbierskiego 6 Akademickie Centrum Sportowe

Dostępność wejścia do budynku

Główne wejście do budynku i pozostałe wejścia zewnętrzne z poziomu terenu – nie ma utrudnień, dostępne dla osób na wózkach.

Dostępność korytarzy, schodów i wind

Budynek dostępny dla wszystkich, posiada windę z poziomu parteru na poziomy -1 i 1. 

Rodzaje dostosowań wewnątrz budynku 

Brak dodatkowych dostosowań.

Miejsca parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych i sposób korzystania z nich

Przy wejściu zewnętrznym na halę sportową jest udostępnione, oznaczone znakiem poziomym i pionowym miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnego ogólnodostępne, oznaczone kopertą i kolorem niebieskim.

Wstęp z psem asystującym

Na teren budynku można wejść z psem asystującym oraz psem przewodnikiem.

Tłumacz języka migowego

W budynku nie ma tłumacza języka migowego ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza on-line. Konieczność wsparcia przez tłumacza migowego należy zgłosić minimum na trzy dni przed planowana wizytą.

Tablet z zainstalowanym programem tłumacza języka migowego, jest dostępny w Biurze ds. Osób z Niepełnosprawnościami. Zapotrzebowanie na sprzęt należy zgłosić uprzednio wcześniej (min. 3 dni przed terminem skorzystania) 

Kontakt z BON ul. Waszyngtona 4/8, pok. 29  tel. 34 378 43 04 , 

e-mail: pon@ujd.edu.pl

Ewakuacja 

Budynek  zaopatrzony jest w System Sygnalizacji Pożaru –ciągły dźwięk syreny alarmowej oraz sygnalizatory świetlne; zastosowane jest oświetlenie awaryjne na drogach ewakuacyjnych; drogi ewakuacyjne są wolne od przeszkód, które pozwalają  osobie z ograniczeniami mobilności i percepcji na bezpieczną ewakuację . Ewakuację prowadzi Administrator obiektu wraz z wyznaczonymi przez siebie osobami pomocniczymi ( ubrane w kamizelki o mocno żółtej barwie ). Jeżeli nie jest możliwe samodzielne poruszanie się osoba niepełnosprawna winna natychmiast skontaktować się z Asystentem ON  nr tel. 34 378 43 04   podając miejsce przebywania i oczekiwać na ewakuację przez ekipę ratowniczą. W czasie pożaru nie wolno korzystać z wind osobowych. 
  
___________________________________________________________

 

Częstochowa, Zbierskiego 2/4 

  
Dostępność wejścia do budynku

 

Główne wejście do budynku dostosowane dla osób niepełnosprawnych, podjazd dla niepełnosprawnych poruszających się na wózkach. Wejście oznakowane dla osób niepełnosprawnych. Drzwi aluminiowe duże z uchwytem do otwierania; dobrze oświetlone.

Dostępność korytarzy, schodów i wind

Budynek dostępny dla wszystkich posiada dwie windy, jedna z udogodnieniami dla niepełnosprawnych, ogólnodostępna do wszystkich pomieszczeń oraz drugą przeznaczoną wyłącznie dla niepełnosprawnych z poziomu parteru na poziom I piętra – dostęp do auli i sal wykładowych.

Rodzaje dostosowań wewnątrz budynku

W aulach zainstalowano pętle indukcyjne dla wzmocnienia głosy.

W budynku są toalety dla niepełnosprawnych.

Miejsca parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych i sposób korzystania z nich.

W części podziemnej pod budynkiem znajdują się dwa miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych oraz jedno miejsce parkingowe ogólnodostępne na zewnątrz wzdłuż budynku od strony lewej wejścia do budynku.

Wstęp z psem asystującym

Na teren budynku można wejść z psem asystującym oraz psem przewodnikiem.

Tłumacz języka migowego

W budynku nie ma tłumacza języka migowego ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza on-line. Konieczność wsparcia przez tłumacza migowego należy zgłosić minimum na trzy dni przed planowana wizytą.

Tablet z zainstalowanym programem tłumacza języka migowego, jest dostępny  
w Biurze ds. Osób z Niepełnosprawnościami. Zapotrzebowanie na sprzęt należy zgłosić uprzednio wcześniej (min. 3 dni przed terminem skorzystania) 

Kontakt z BON ul. Waszyngtona 4/8, pok. 29  tel. 34 378 43 04 , 

e-mail: pon@ujd.edu.pl

Ewakuacja 

Budynek  zaopatrzony jest w System Sygnalizacji Pożaru –ciągły dźwięk syreny alarmowej oraz sygnalizatory świetlne; zastosowane jest oświetlenie awaryjne na drogach ewakuacyjnych; drogi ewakuacyjne są wolne od przeszkód, które pozwalają  osobie z ograniczeniami mobilności i percepcji na bezpieczną ewakuację . Ewakuację prowadzi Administrator obiektu wraz z wyznaczonymi przez siebie osobami pomocniczymi ( ubrane w kamizelki o mocno żółtej barwie ). Jeżeli nie jest możliwe samodzielne poruszanie się osoba niepełnosprawna winna natychmiast skontaktować się z Asystentem ON  nr tel. 34 378 43 04   podając miejsce przebywania i oczekiwać na ewakuację przez ekipę ratowniczą. W czasie pożaru nie wolno korzystać z wind osobowych.

___________________________________________________________

 

Częstochowa, Armii Krajowej 13/15

  
Dostępność wejścia do budynku

 

Przy wejściu głównym do budynku od strony Alei Armii Krajowej, po prawej stronie znajduje się podjazd dla osób niepełnosprawnych ; wejście do budynku od strony wejścia segmentu B1 ( Planetarium) znajduje się podjazd dla niepełnosprawnych; z uwagi na małą różnicę poziomu terenu w stosunku do wjazdu do budynku wykonane podjazdy mają niskie nachylenie do 5%. Drzwi są aluminiowe z poręczami do otwierania. Istnieje możliwość poruszania się na wózku.

Dostępność korytarzy, schodów i wind

Budynek w części głównej segmentu A dostępny jedynie na poziomie parteru, przy przejściu do korytarza sąsiedniego segmentu B występują schody zaopatrzone w poręcze; od strony wejścia segmentu B1 (Planetarium) , po przebyciu korytarza w kierunku segmentu B znajduje się winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych . 

Część pomieszczeń znajduje się na poziomie przyziemia od strony ulicy Zbierskiego , wejście bez barier.

Brak możliwości dotarcia do Sali gimnastycznej zlokalizowanej na parterze w lewej części segmentu B – na wysokości pół pietra znajdują się schody z poręczami.

Brak możliwości dotarcia do Sali Planetarium i tarasu widokowego do obserwacji astronomicznych.

Wsparcie Asystenta Osoby z Niepełnosprawnościami (AON), doradców ds. edukacyjnych oraz pozostałych form  jest możliwe, po uprzednio złożonym wniosku w BON, ul. Waszyngtona 4/8, pok. 29  tel. 34 378 43 04 , 
 e-mail: pon@ujd.edu.pl

Rodzaje dostosowań wewnątrz budynku

W auli w budynku zainstalowano pętlę indukcyjną dla wzmocnienia głosu.

W budynku sa toalety dla osób niepełnosprawnych.

Miejsca parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych i sposób korzystania z nich.

Przy budynku od strony wejścia do segmentu B1 ( Planetarium ) jest wyznaczone miejsce dla niepełnosprawnego, wjazd z Alei Armii Krajowej.

Z uwagi na ograniczenia terenu będącego własnością Uczelni można było zapewnić tylko jedno miejsce, ale biorąc pod uwagę bezpośrednią bliskość kolejnych budynków Uniwersytetu, można korzystać z miejsc parkingowych wyznaczonych przy tych budynkach – przy budynku przy Zbierskiego 6 i Zbierskiego 2/4.

Wstęp z psem asystującym

Na teren budynku można wejść z psem asystującym oraz psem przewodnikiem.

Tłumacz języka migowego

W budynku nie ma tłumacza języka migowego ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza on-line. Konieczność wsparcia przez tłumacza migowego należy zgłosić minimum na trzy dni przed planowana wizytą.

Tablet z zainstalowanym programem tłumacza języka migowego, jest dostępny w Biurze ds. Osób z Niepełnosprawnościami. Zapotrzebowanie na sprzęt należy zgłosić uprzednio wcześniej (min. 3 dni przed terminem skorzystania) 

Kontakt z BON ul. Waszyngtona 4/8, pok. 29  tel. 34 378 43 04 , 

e-mail: pon@ujd.edu.pl

Ewakuacja 

W budynku, alarm pożarowy jest rozgłaszany sterowaną ręcznie syreną dźwiękową, zastosowane jest oświetlenie awaryjne na drogach ewakuacyjnych; drogi ewakuacyjne są wolne od przeszkód, które pozwalają osobie z ograniczeniami mobilności i percepcji na bezpieczną ewakuację . Ewakuację prowadzi Administrator obiektu wraz z wyznaczonymi przez siebie osobami pomocniczymi ( ubrane w kamizelki o mocno żółtej barwie ). Jeżeli nie jest możliwe samodzielne poruszanie się osoba niepełnosprawna winna natychmiast skontaktować się z Asystentem ON  nr tel. 34 378 43 04   podając miejsce przebywania i oczekiwać na ewakuację przez ekipę ratowniczą. W czasie pożaru nie wolno korzystać z wind osobowych.

___________________________________________________________

 

Częstochowa, Armii Krajowej 36A

  
Dostępność wejścia do budynku 

 

Główne wejście do budynku z poziomu terenu dostępne bez ograniczeń dla wszystkich.

Dostępność korytarzy, schodów i wind

Dostępność dla wszystkich za pomocą schodów i platformy  z poziomu parteru na wysoki parter oraz możliwość poruszania się na wózku do części biblioteki i czytelni na parterze, odpowiednio wyprofilowanymi korytarzami;

W części budynku biblioteki znajduje się winda dostosowana dla osób niepełnosprawnych.

Na wyższe kondygnacje w budynku dydaktycznym nie ma możliwości dostępu dla osób niepełnosprawnych; w planie inwestycyjnym na rok 2022 są zabezpieczone środki finansowe i dokumentacja projektowa na wykonanie zewnętrznej windy przystosowanej dla osób niepełnosprawnych, która umożliwi pełny dostęp dla wszystkich.

Wsparcie Asystenta Osoby z Niepełnosprawnościami (AON), doradców ds. edukacyjnych oraz pozostałych form  jest możliwe, po uprzednio złożonym wniosku w BON, ul. Waszyngtona 4/8, pok. 29  tel. 34 378 43 04 , 
 e-mail: pon@ujd.edu.pl

Rodzaje dostosowań wewnątrz budynku

Brak dodatkowych dostosowań.

Miejsca parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych i sposób korzystania z nich.

Przy budynku znajdują się miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych na terenie wydzielonego do budynku parkingu, dojazd od strony ulicy Worcella; wjazd na parking możliwy po zgłoszeniu np. telefonicznym do asystenta.

Wstęp z psem asystującym

Na teren budynku można wejść z psem asystującym oraz psem przewodnikiem.

Tłumacz języka migowego

W budynku nie ma tłumacza języka migowego ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza on-line. Konieczność wsparcia przez tłumacza migowego należy zgłosić minimum na trzy dni przed planowana wizytą.

Tablet z zainstalowanym programem tłumacza języka migowego, dostępny w Biurze ds. Osób z Niepełnosprawnościami. Zapotrzebowanie na sprzęt należy zgłosić uprzednio wcześniej (min. 3 dni przed terminem skorzystania) 

Wsparcie Asystenta ON jest możliwe po uprzednio złożonym wniosku w BON.

Kontakt z BON ul. Waszyngtona 4/8, pok. 29  tel. 34 378 43 04 , 

e-mail: pon@ujd.edu.pl

Ewakuacja 

W budynku alarm pożarowy rozgłaszany jest sterowanym ręcznie sygnalizatorem dźwiękowym – syrena pożarowa; zastosowane jest oświetlenie awaryjne na drogach ewakuacyjnych; drogi ewakuacyjne są wolne od przeszkód, które pozwalają  osobie z ograniczeniami mobilności i percepcji na bezpieczną ewakuację . Ewakuację prowadzi Administrator obiektu wraz z wyznaczonymi przez siebie osobami pomocniczymi ( ubrane w kamizelki o mocno żółtej barwie ). Jeżeli nie jest możliwe samodzielne poruszanie się osoba niepełnosprawna winna natychmiast skontaktować się z Asystentem ON  nr tel. 34 378 43 04   podając miejsce przebywania i oczekiwać na ewakuację przez ekipę ratowniczą. W czasie pożaru nie wolno korzystać z wind osobowych.

___________________________________________________________

Częstochowa, Dąbrowskiego 14

Dostępność wejścia do budynku

Brak możliwości  wejścia do budynku dla osób niepełnosprawnych ; główne wejście do budynku od strony wewnętrznego podwórka posiada schody; istnieje możliwość wejścia do budynku przy udziale asystenta wejściem/wyjściem  ewakuacyjnym do  budynku od strony ulicy Dąbrowskiego – do pokonania dwa schody, ale tylko na poziom parteru. Od strony podwórka znajdują się jeszcze dwa wejścia na poziom parteru, ale są trudnodostępne.

Dostępność korytarzy, schodów i wind

Budynek niedostępny dla osób niepełnosprawnych; budynek umieszczony na liście zabytków ( zewnętrzna elewacja od strony ulicy Dąbrowskiego ), wybudowany w technologii tradycyjnej, posiadający wąskie korytarze, wielopoziomowe schody; brak windy.

Rodzaje dostosowań wewnątrz budynku

Brak dodatkowych dostosowań.

Wsparcie Asystenta Osoby z Niepełnosprawnościami (AON), doradców ds. edukacyjnych oraz pozostałych form  jest możliwe, po uprzednio złożonym wniosku w BON, ul. Waszyngtona 4/8, pok. 29  tel. 34 378 43 04 , 
 e-mail: pon@ujd.edu.pl

Miejsca parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych i sposób korzystania z nich 

Na terenie placu wewnętrznego wyznaczone jedno miejsce dla osoby niepełnosprawnej, wjazd przez bramę od strony ulicy Dąbrowskiego.

Wstęp z psem asystującym

Na teren budynku można wejść z psem asystującym oraz psem przewodnikiem.

Tłumacz języka migowego

W budynku nie ma tłumacza języka migowego ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza on-line. Konieczność wsparcia przez tłumacza migowego należy zgłosić minimum na trzy dni przed planowana wizytą.

Tablet z zainstalowanym programem tłumacza języka migowego, jest dostępny w Biurze ds. Osób z Niepełnosprawnościami. Zapotrzebowanie na sprzęt należy zgłosić uprzednio wcześniej (min. 3 dni przed terminem skorzystania) 

Kontakt z BON ul. Waszyngtona 4/8, pok. 29  tel. 34 378 43 04 , 

e-mail: pon@ujd.edu.pl

Ewakuacja 

W budynku alarm pożarowy rozgłaszany jest za pomocą Systemu Sygnalizacji Pożaru – donośny dźwięk syreny i sygnalizatory świetlne; zastosowane jest oświetlenie awaryjne na drogach ewakuacyjnych; drogi ewakuacyjne są wolne od przeszkód. Ewakuację prowadzi Administrator obiektu wraz z wyznaczonymi przez siebie osobami pomocniczymi ( ubrane w kamizelki o mocno żółtej barwie ). Jeżeli nie jest możliwe samodzielne poruszanie się osoba niepełnosprawna winna natychmiast skontaktować się z Asystentem ON  nr tel. 34 378 43 04   podając miejsce przebywania i oczekiwać na ewakuację przez ekipę ratowniczą. W czasie pożaru nie wolno korzystać z wind osobowych.

___________________________________________________________

 

Częstochowa, Dąbrowskiego 76/78 Dom Studenta „Skrzat”

  
Dostępność wejścia do budynku

 

Wejście do budynku dostosowane dla osób niepełnosprawnych, podjazd dla niepełnosprawnych z poręczami, drzwi aluminiowe duże z uchwytem do otwierania. Istnieje możliwość poruszania się na wózkach.

Dostępność korytarzy, schodów i wind

Istnieje możliwość kwaterowania osób z niepełnosprawnościami na poziomie parteru, gdzie przygotowano osiem pokojów z łazienkami; windy są na wyższe kondygnacje, ale nie przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami – brak możliwości wjazdu wózka, ze względu na techniczne ograniczenia konstrukcji szybu windowego.

Rodzaje dostosowań wewnątrz budynku. 

Brak dodatkowych dostosowań.

Miejsca parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych i sposób korzystania z nich.

Przy budynku znajdują się miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych, wjazd od strony ulicy Dąbrowskiego, konieczny kontakt z asystentem zgłoszenia osoby korzystającej z parkingu do kierownika obiektu.

Wstęp z psem asystującym

Na teren budynku można wejść z psem asystującym oraz psem przewodnikiem, po uprzednim zgłoszeniu do kierownika obiektu.

Tłumacz języka migowego

W budynku nie ma tłumacza języka migowego ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza on-line. Konieczność wsparcia przez tłumacza migowego należy zgłosić minimum na trzy dni przed planowana wizytą.

Ewakuacja 

Budynek  zaopatrzony jest w System Sygnalizacji Pożaru –ciągły dźwięk syreny alarmowej oraz sygnalizatory świetlne; zastosowane jest oświetlenie awaryjne na drogach ewakuacyjnych; drogi ewakuacyjne są wolne od przeszkód, które pozwalają  osobie z ograniczeniami mobilności i percepcji na bezpieczną ewakuację . Ewakuację prowadzi Administrator obiektu wraz z wyznaczonymi przez siebie osobami pomocniczymi ( ubrane w kamizelki o mocno żółtej barwie ). Jeżeli nie jest możliwe samodzielne poruszanie się osoba niepełnosprawna winna natychmiast skontaktować się z Asystentem ON  nr tel. 34 378 43 04   podając miejsce przebywania i oczekiwać na ewakuację przez ekipę ratowniczą. W czasie pożaru nie wolno korzystać z wind osobowych.