Polityka prywatności

Informacja dot. przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia27 kwietnia 2016 r. Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie informuje, że:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Humanistyczno - Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie, ul. Waszyngtona 4/8, 42-200Częstochowa;

  2. dane kontaktowe inspektora ochrony danych w Uniwersytet Humanistyczno - Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie: e-mail: iod@ujd.edu.pl, tel. 34 37- 84-133;

  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zamówienia, przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy;

  4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom;

  5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;

  6. 6)  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przepisami

   obowiązującego prawa – dowody księgowe 5 lat;

  7. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych;

  8. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony DanychOsobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Panadotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych

   osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

  9. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy/realizacji zamówienia. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości realizacji zamówienia;

  10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.

Rejestrując konto na stronie https://czasopisma.ujd.udu.pl akceptuję powyższe warunki