Czasopisma

 • Edukacyjna Analiza Transakcyjna

  Czasopismo „Edukacyjna Analiza Transakcyjna” dedykowane jest pedagogom, nauczycielom, psychologom i wszystkim osobom korzystającym z założeń analizy transakcyjnej czy to w życiu zawodowym, czy prywatnym. Może także stać się inspiracją dla tych, którzy dopiero zetknęli się z koncepcją E. Berne'a, ale zaczynają dostrzegać jej potencjał.


  Czasopismo jest na liście czasopism punktowanych Ministerstwa Edukacji i Nauki. publikowane artykuły artykuły otrzymują 70 punktów

 • Edukacja Muzyczna

  „Edukacja Muzyczna” to czasopismo o profilu naukowym, którego celem jest nie tylko prezentacja najnowszych  zagadnień  związanych  z  szeroko  pojętymi  problemami  odnoszącymi  się  do  różnych form dydaktyki muzyki, ale przede wszystkim chodzi tu o „edukację” rozumianą jako poszerzanie wiedzy w zakresie szeroko rozumianych badań muzykologicznych w ramach dyscyplin – nauki o sztuce i sztuki muzyczne.


  Na łamach rocznika publikowane są zatem artykuły, które podejmują tematykę muzykologiczną z zakresu: historii muzyki nie tylko polskiej i nie tylko dotyczą one muzyki współczesnej, chociaż temu okresowi poświęcono najwięcej uwagi. Teksty dedykowane są takim zagadnieniom jak m.in.: badania źródłoznawcze muzyki, w tym muzyki dawnej, etnomuzykologii, technikom kompozytorskim, związkom muzyki z literaturą, filozofii muzyki, wokalistyce, dyrygenturze, zagadnieniom dotyczącym percepcji muzycznej oraz różnym aspektom związanym z dydaktyką muzyki i pedagogiką muzyki, etc.  

 • Gubernaculum et Administratio

  Zeszyty Naukowe „Gubernaculum et Administratio” są wydawane od 2001 r. jako półrocznik Wydziału Prawa i Ekonomii UJD. Zeszyty są czasopismem zawierającym prace, w których pracownicy naukowi, doktoranci, studenci, a także praktycy analizują bieżące problemy z zakresu nauk prawnych i nauki o administracji.


  W wykazie czasopism naukowych ogłoszonym komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 1 grudnia 2021 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych „Gubernaculum et Administratio” otrzymało 70 pkt

 • Pedagogika. Studia i Rozprawy

  ISSN 2658-1213; e-ISSN 2720-1414


  Rocznik, wydawany przez Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie, jest kontynuacją Prac Naukowych WSP/Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, ukazujących się od 1989 r.  Adresowany jest do badaczy zajmujących się szeroko rozumianymi naukami o wychowaniu. Zadaniem periodyku jest prezentacja najnowszych wyników badań  w dziedzinie kształcenia i wychowania oraz dostarczenie historycznej refleksji nad przemianami zachodzącymi we współczesnej edukacji w Polsce i na świecie. 


  Czasopismo jest na liście czasopism punktowanych Ministerstwa Edukacji i Nauki z 1 grudnia 2021 r. Publikowane artykuły artykuły otrzymują 20 punktów.


   

 • Photographia Academica

  Rocznik „Photographia Academica” stanowi bezpośrednią kontynuację „Prac Naukowych AJD. Edukacja Plastyczna. Fotografia” (vide: pn.ajd.czest.pl) i skierowany jest do osób zainteresowanych różnorodnymi zagadnieniami związanymi z fotografią- jej teraźniejszością i przeszłością.


  Periodyk, w którym publikowane są wyłącznie recenzowane artykuły, dostępny jest w wersji drukowanej i cyfrowej.

 • Podstawy Edukacji

  Podstawy Edukacji to rocznik myśli społeczno-pedagogicznej, który w każdej kolejnej edycji przyjmuje podtytuł będący intelektualną klamrą scalającą tom. Wydawany od 2008 roku do 2014 roku staraniem Zakładu Pedagogiki Ogólnej i Metodologii Badań Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, od 2015 roku  jako  periodyk pod szyldem Wydawnictwa Naukowego  im. Stanisława Podobińskiego AJD w Częstochowie, a od 1 października 2018 roku  pod szyldem Wydawnictwa Naukowego  im. Stanisława Podobińskiego Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie.

 • Res Politicae

  Czasopismo naukowe „Res Politicae” istnieje od 2006 roku przy Katedrze Nauk o Bezpieczeństwie Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie, jest rocznikiem, którego profil badawczy to nauki społeczne (w szczególności nauki o polityce i administracji, nauki o bezpieczeństwie) oraz humanistyczne (głównie historia). Radę naukową czasopisma tworzą przedstawiciele samodzielnych pracowników badawczo-dydaktycznych Katedry Nauk o Bezpieczeństwie (Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie) oraz grono pracowników naukowych z polskich (m.in. Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytet Wrocławski, Politechnika Rzeszowska, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach) oraz zagranicznych ośrodków akademickich, naukowych (Institute and Museum of Military History - Budapeszt, Institute for Political Studies of Defense and Military History - Bukareszt, Institute of Military History - Bratysława). Listę recenzentów czasopisma „Res Politicae” tworzy kilkunastu przedstawicieli nauki ośrodków akademickich (spoza Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie).


  Czasopismo uzyskało 20 punktów zgodnie z Komunikatem MEiN z dnia 1 grudnia 2021 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych

 • Sport i Turystyka Środkowoeuropejskie Czasopismo Naukowe

  Sport i Turystyka Środkowoeuropejskie Czasopismo Naukowe jest kontynuatorem wydawanych od 1997 roku Prac Naukowych Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie Kultura Fizyczna. Czasopismo ma ambicje stać się głównym forum wymiany myśli dla naukowców z Europy Środkowo-Wschodniej, głównie w tematyce historii aktywności fizycznej i sportu, ale także teorii sportu oraz uwarunkowań zdrowotnych. Publikujemy oryginalne prace eksperymentalne, przeglądy piśmiennictwa, raporty, badania humanistyczne i artykuły polemiczne. Czasopismo stosuje podwójnie ślepą procedurę recenzowania (double-blind peer review) oraz jest publikowane w otwartym dostępie (Open Access). Od numeru 1/2021 czasopismo będzie ukazywało się głównie w języku angielskim.


  Czasopismo uzyskało 40 punktów w wykazie czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych z dnia 1 grudnia 2021 r.

 • Studia Neofilologiczne (ISSN: 2657-3032)

  Studia Neofilologiczne to punktowane czasopismo naukowe skupiające w sobie publikacje z zakresu językoznawstwa, literaturoznawstwa oraz kulturoznawstwa. Wysoką jakość, a także uznanie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego czasopismo zawdzięcza współpracy komitetu redakcyjnego z uznanymi autorytetami w wyżej wymienionych dziedzinach. W Studiach Neofilologicznych autorzy mają możliwość publikowania swych artykułów głównie w takich językach jak język polski, język angielski oraz język niemiecki.