Czasopisma

 • Edukacyjna Analiza Transakcyjna

  Czasopismo „Edukacyjna Analiza Transakcyjna” dedykowane jest pedagogom, nauczycielom, psychologom i wszystkim osobom korzystającym z założeń analizy transakcyjnej czy to w życiu zawodowym, czy prywatnym. Może także stać się inspiracją dla tych, którzy dopiero zetknęli się z koncepcją E. Berne'a, ale zaczynają dostrzegać jej potencjał.

  Czasopismo jest na liście czasopism punktowanych Ministerstwa Edukacji i Nauki. publikowane artykuły artykuły otrzymują 70 punktów

 • Edukacja Muzyczna

  „Edukacja Muzyczna” to czasopismo o profilu naukowym, którego celem jest nie tylko prezentacja najnowszych  zagadnień  związanych  z  szeroko  pojętymi  problemami  odnoszącymi  się  do  różnych form dydaktyki muzyki, ale przede wszystkim chodzi tu o „edukację” rozumianą jako poszerzanie wiedzy w zakresie szeroko rozumianych badań muzykologicznych w ramach dyscyplin – nauki o sztuce i sztuki muzyczne.

  Na łamach rocznika publikowane są zatem artykuły, które podejmują tematykę muzykologiczną z zakresu: historii muzyki nie tylko polskiej i nie tylko dotyczą one muzyki współczesnej, chociaż temu okresowi poświęcono najwięcej uwagi. Teksty dedykowane są takim zagadnieniom jak m.in.: badania źródłoznawcze muzyki, w tym muzyki dawnej, etnomuzykologii, technikom kompozytorskim, związkom muzyki z literaturą, filozofii muzyki, wokalistyce, dyrygenturze, zagadnieniom dotyczącym percepcji muzycznej oraz różnym aspektom związanym z dydaktyką muzyki i pedagogiką muzyki, etc.  

  Czasopismo uzyskało 40 punktów w wykazie czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych z dnia 5 stycznia 2024 roku.

 • Gubernaculum et Administratio

  Zeszyty Naukowe „Gubernaculum et Administratio” są wydawane od 2001 r. jako półrocznik Wydziału Prawa i Ekonomii UJD. Zeszyty są czasopismem zawierającym prace, w których pracownicy naukowi, doktoranci, studenci, a także praktycy analizują bieżące problemy z zakresu nauk prawnych i nauki administracji.

  W „Gubernaculum et Administratio” publikowane są artykuły ze wszystkich dziedzin prawa, zarówno publicznego, jak i prywatnego oraz nauk pokrewnych, odzwierciedlające bieżący stan i nowe tendencje w doktrynie, a także prace poruszające aktualne problemy stosowania prawa. W czasopiśmie publikowane są również opracowania dotyczące analizy orzecznictwa organów wymiaru sprawiedliwości oraz rozstrzygnięć administracyjnych, recenzje monografii naukowych, sprawozdania z organizowanych w Polsce oraz w innych państwach konferencjach naukowych. Do „Gubernaculum et Administratio” mogą być również składane prace mające postać opinii i ekspertyz naukowych.

  Zeszyty Naukowe „Gubernaculum et Administratio” skierowane są do środowiska naukowego, praktyków oraz studentów.

  Podstawową wersją periodyku jest publikacja on-line.

  Gubernaculum et Administratio (on-line) ISSN 2719-7360

  Gubernaculum et Administratio ISSN 1730-2889

  W wykazie czasopism naukowych ogłoszonym komunikatem Ministra Nauki z dnia 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych „Gubernaculum et Administratio” otrzymało 70 pkt (poz. w tabeli: 31421).

  Czasopismo indeksowane jest w bazach: PBN, ERIH PLUS, Arianta.
  Artykuły - począwszy od nr 1/2020 r. - indeksowane są w bazie Google Scholar.
  Artykuły - począwszy od nr 1/2015 r. - otrzymują indywidualny numer DOI (Digital Object Identifier).
  Wydania czasopisma dostępne są także na stronie Repozytorium UJD.

   

   

   

 • Pedagogika. Studia i Rozprawy

  ISSN 2658-1213; e-ISSN 2720-1414

  Rocznik, wydawany przez Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie, jest kontynuacją Prac Naukowych WSP/Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, ukazujących się od 1989 r.  Publikuje artykuły sytuujące się w dyscyplinie naukowej - pedagogika. Prace zamieszczane są w  działach: Studia i rozprawy (dla artykułów zróżnicowanych pod kątem subdyscyplin pedagogiki), Badania pedagogów ukraińskich, Prace naukowe młodych pedagogów oraz Kronika (głównie recenzje i sprawozdania). Periodyk promuje szczególnie teksty  oparte na demokratycznych i humanistycznych wartościach pedagogicznych, dążąc do uczynienia ich nicią przewodnią publikowanych treści .  

  Czasopismo jest na liście czasopism punktowanych Ministerstwa Edukacji i Nauki z 1 grudnia 2021 r. Publikowane artykuły  otrzymują 20 punktów.

   

 • Photographia Academica

  Rocznik „Photographia Academica” stanowi bezpośrednią kontynuację „Prac Naukowych AJD. Edukacja Plastyczna. Fotografia” (vide: pn.ajd.czest.pl) i skierowany jest do osób zainteresowanych różnorodnymi zagadnieniami związanymi z fotografią- jej teraźniejszością i przeszłością.

  Periodyk, w którym publikowane są wyłącznie recenzowane artykuły, dostępny jest w wersji drukowanej i cyfrowej.

 • Podstawy Edukacji

  Podstawy Edukacji to rocznik myśli społeczno-pedagogicznej, który w każdej kolejnej edycji przyjmuje podtytuł będący intelektualną klamrą scalającą tom. Wydawany od 2008 roku do 2014 roku staraniem Zakładu Pedagogiki Ogólnej i Metodologii Badań Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, od 2015 roku  jako  periodyk pod szyldem Wydawnictwa Naukowego  im. Stanisława Podobińskiego AJD w Częstochowie, a od 1 czerwca 2018 roku  pod szyldem Wydawnictwa Naukowego  im. Stanisława Podobińskiego Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie. Od 1 czerwca 2023 roku, wraz ze zmianą nazwy uczelni, czasopismo Podstawy Edukacji afiliowane jest przy Uniwersytecie Jana Długosza w Częstochowie.

 • Pragmata tes Oikonomias

  Historia czasopisma sięga 2006 roku, kiedy to wydawane ono było jako „Zeszyty Naukowe Instytutu Zarządzania i Marketingu Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Seria: Pragmata tes Oikonomias”. Jego pierwszym redaktorem naczelnym był prof. Walenty Ostasiewicz. W 2011 roku nastąpiła zmiana redakcji, a misję prowadzenia periodyku powierzono dr Paulinie Ucieklak-Jeż, prof. UJD.

  Tematyka czasopisma od samego początku koncentruje się wokół szeroko pojętej ekonomii, tzn. wszystkich rzeczy, spraw i produktów naukowych dotyczących umiejętnego gospodarowania nie tylko w ramach gospodarstwa rodzinnego, ale w zakresie kolonii takich gospodarstw, którą Arystoteles nazwał społeczeństwem.

  Periodyk stanowi miejsce wymiany myśli zarówno doświadczonych badaczy, jak i młodych naukowców. Publikowane są w nim teksty polsko- oraz obcojęzyczne. Jego celem jest stworzenie pomostu pomiędzy przedstawicielami ośrodków naukowych z całego świata, którym tematyka ekonomii pozostaje szczególnie bliska.

  ISSN (od roku 2012): 2300-2999

  ISSN (dla pierwotnego tytułu „Zeszyty Naukowe Instytutu Zarządzania i Marketingu Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Seria: Pragmata tes Oikonomias”): 1899-2706

 • Res Politicae

  Czasopismo naukowe „Res Politicae” istnieje od 2006 roku przy Katedrze Nauk o Bezpieczeństwie Uniwersytetu Jana Długosza w Częstochowie, jest rocznikiem, którego profil badawczy to nauki społeczne (w szczególności nauki o polityce i administracji, nauki o bezpieczeństwie) oraz humanistyczne (głównie historia). Radę naukową czasopisma tworzą przedstawiciele samodzielnych pracowników badawczo-dydaktycznych Katedry Nauk o Bezpieczeństwie (Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie) oraz grono pracowników naukowych z polskich (m.in. Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytet Wrocławski, Politechnika Rzeszowska, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach) oraz zagranicznych ośrodków akademickich, naukowych (Institute and Museum of Military History - Budapeszt, Institute for Political Studies of Defense and Military History - Bukareszt, Institute of Military History - Bratysława). Listę recenzentów czasopisma „Res Politicae” tworzy kilkunastu przedstawicieli nauki ośrodków akademickich (spoza Uniwersytetu Jana Długosza w Częstochowie).

  Czasopismo uzyskało 20 punktów zgodnie z Komunikatem MEiN z dnia 1 grudnia 2021 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych

 • Sport i Turystyka Środkowoeuropejskie Czasopismo Naukowe

  NOWE WYTYCZNE DLA AUTORÓW WRAZ Z UAKTUALNIONONYMI WYMAGANIAMI FORMATOWANIA PIŚMIENNICTWA 

  Sport i Turystyka Środkowoeuropejskie Czasopismo Naukowe (STCEJ) jest kontynuatorem wydawanych od 1997 roku Prac Naukowych Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie Kultura Fizyczna. Czasopismo ma ambicje stać się głównym forum wymiany myśli dla naukowców z Europy Środkowo-Wschodniej, głównie w tematyce historii aktywności fizycznej i sportu, ale także teorii sportu oraz uwarunkowań zdrowotnych. Publikujemy oryginalne prace eksperymentalne, przeglądy piśmiennictwa, raporty, badania humanistyczne i artykuły polemiczne. Czasopismo stosuje podwójnie ślepą procedurę recenzowania (double-blind peer review) oraz jest publikowane w otwartym dostępie (Open Access). Od numeru 1/2021 czasopismo będzie ukazywało się głównie w języku angielskim.

  Czasopismo uzyskało 40 punktów w wykazie czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych z dnia 5 stycznia 2024 r.

 • Studia Neofilologiczne. Rozprawy językoznawcze ISSN: 2956-5731, dawniej (dla tytułu "Studia Neofilologiczne) ISSN 2657-3032

  Studia Neofilologiczne. Rozprawy językoznawcze to recenzowane czasopismo naukowe stanowiące forum dyskusyjne dla językoznawców z Polski i z zagranicy z zakresu językoznawstwa ogólnego, porównawczego, kognitywnego, socjolingwistyki, pragmalingwistyki, psycholingwistyki, semantyki, onomastyki, glottodydaktyki, translatoryki i traduktologii oraz innych działów szeroko pojętej lingwistyki. Celem czasopisma jest upowszechnienie wyników badań dotyczących jednego lub wielu języków, prowadzonych z różnych perspektyw badawczych, przy użyciu odmiennych podejść metodologicznych.

  Kolejne tomy, poświęcone określonym zagadnieniom badawczym, dokumentują dokonania lingwistyki oraz wskazują kierunki rozwoju myśli naukowej w obszarze językoznawstwa polskiego i europejskiego.

  Na łamach rocznika publikowane są także artykuły recenzyjne, sprawozdania z konferencji, sympozjów i innych wydarzeń naukowych w językach angielskim, niemieckim, polskim oraz innych językach europejskich.

  Zgodnie z komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 1 grudnia 2021 roku w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych czasopismo otrzymało 20 punktów.