O czasopiśmie

Zeszyty Naukowe „Gubernaculum et Administratio” są wydawane od 2001 r. jako półrocznik Wydziału Prawa i Ekonomii UJD. Zeszyty są czasopismem zawierającym prace, w których pracownicy naukowi, doktoranci, studenci, a także praktycy analizują bieżące problemy z zakresu nauk prawnych i nauki administracji.

W „Gubernaculum et Administratio” publikowane są artykuły ze wszystkich dziedzin prawa, zarówno publicznego, jak i prywatnego oraz nauk pokrewnych, odzwierciedlające bieżący stan i nowe tendencje w doktrynie, a także prace poruszające aktualne problemy stosowania prawa. W czasopiśmie publikowane są również opracowania dotyczące analizy orzecznictwa organów wymiaru sprawiedliwości oraz rozstrzygnięć administracyjnych, recenzje monografii naukowych, sprawozdania z organizowanych w Polsce oraz w innych państwach konferencjach naukowych. Do „Gubernaculum et Administratio” mogą być również składane prace mające postać opinii i ekspertyz naukowych.

Zeszyty Naukowe „Gubernaculum et Administratio” skierowane są do środowiska naukowego, praktyków oraz studentów.

Podstawową wersją periodyku jest publikacja on-line.

Gubernaculum et Administratio (on-line) ISSN 2719-7360

Gubernaculum et Administratio ISSN 1730-2889

W wykazie czasopism naukowych ogłoszonym komunikatem Ministra Nauki z dnia 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych „Gubernaculum et Administratio” otrzymało 70 pkt (poz. w tabeli: 31421).

W wykazie czasopism naukowych ogłoszonym komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 17 lipca 2023 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych „Gubernaculum et Administratio” otrzymało 100 pkt (poz. w tabeli: 31421).

W wykazie czasopism naukowych ogłoszonym komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 1 grudnia 2021 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych „Gubernaculum et Administratio” otrzymało 70 pkt (pozycja w tabeli: 31437).

 

Aktualny numer

Nr 2 (2023): Gubernaculum et Administratio

Spis treści

Opracowania stanowiące pokłosie Konferencji Jubileuszowej dedykowanej Panu Profesorowi Marianowi Grzybowskiemu  z 29-30 września 2022 r.

prof. dr hab. Jerzy jaskiernia, Zaplecze parlamentarne jako przesłanka skuteczności realizacji zadań rządu

dr hab. Artur Olechno, prof. UwB, Geopolityczne uwarunkowania pozycji ustrojowej Prezydenta Ukrainy jako gwaranta suwerenności i integralności terytorialnej państwa

dr hab. Jacek Zaleśny, Znaczenie politycznych uwarunkowań tworzenia rządu dla jego stabilności

Zagadnienia ustrojowe, ustrojowo-porównawcze i międzynarodowe

dr Agnieszka Gloria Kamińska, Prezydent Republiki Czeskiej w stosunkach zewnętrznych

dr Dorota Kaniewska, Kryzys prawa międzynarodowego?

dr Árpád Margittay-Mészáros, Konstytucyjność umów międzynarodowych w węgierskim systemie prawnym

mgr Ani Sokołowska, O roli Organizacji Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym (OBUZ), a zapewnieniu bezpieczeństwa i wsparcia dla Armenii jako jej sygnatariusza podczas trwającego konfliktu  zbrojnego z Azerbejdżanem

dr Aleksander Wróbel, Instytucja probacji kontraktowej w ustawie karnej Królestwa Szwecji – zagadnienia wprowadzające

Zagadnienia finansowe, administracyjne i prawno-karne

prof. dr hab. Jadwiga Glumińska-Pawlic, dr katarzyna Feldo, Zwolnienia i ulgi podatkowe jako instrumenty służące ochronie zabytków nieruchomych

prof. dr hab. Stanisław Wójcik, Polityka i politologia z perspektywy personalizmu systemowego

dr hab. Jarosław Czerw, prof. UJK, dr hab. Joanna Wyporska-Frankiewicz, prof. UŁ, Bezczynność w udostępnianiu informacji publicznej - perspektywa poltyki prawa

dr Paulina Bieś-Srokosz, dr Jacek Srokosz, Władztwo administracyjne we współczesnych prawnych formach działania administracji publicznej

dr Katarzyna Mełgieś, Merytoryczne przygotowanie a zawodowy charakter weterynaryjnej służby cywilnej

dr Mariusz Paradowski, Przestępstwa budowlane w polskim systemie prawnym

dr Beata Rogowska, dr Bartosz Żmuda, Wpływ zasad administracyjnego postępowania egzekucyjnego na ochronę praw zobowiązanego w postępowaniu egzekucyjnym w administracji

dr Adam Wróbel, Przestępstwo nielegalnego wywozu zabytku za granicę (art. 109 u.o.z.)

mgr Magdalena Łukawska-Malicka, Zasada zaufania przedsiębiorcy do organów administracji publicznej- iluzja czy rzeczywistość?

mgr inż. Adrian Wojciechowski, Służba cywilna w czasie Pandemii COVID-19 w Polsce

Z problematyki prawa prywatnego

dr inż. dr n. prawn. Dawid Juszka, Problematyka upływu czasu jako przesłanka zasiedzenia w orzecznictwie sądowym

dr Anna Rogacka-Łukasik, Istota i cel głosowania per procura dla osób z niepełnosprawnościami

Bartosz Jeżak, Problematyka uznaniowości przy dochodzeniu odszkodowania za naruszenie przepisów prawa pracy w związku z dyskryminacją pracownika

mgr Aleksandra Trachta, Kierunki i narzędzia infromatyzacji postępowania cywilnego z perspektywy realizacji zasad procesowych

Rubryka „Z życia Wydziału Prawa i Ekonomii Uniwersytetu Jana Długosza w Częstochowie”

 

 

Opublikowane: 24-02-2024

Pełny numer

Wyświetl wszystkie wydania
Redakcja "Gubernaculum et Administratio"
ul. Zbierskiego 2/4
42-200 Częstochowa
 
Główna osoba do kontaktu
dr Adam Wróbel
sekretarz