O czasopiśmie

Zeszyty Naukowe „Gubernaculum et Administratio” są wydawane od 2001 r. jako półrocznik Wydziału Prawa i Ekonomii UJD. Zeszyty są czasopismem zawierającym prace, w których pracownicy naukowi, doktoranci, studenci, a także praktycy analizują bieżące problemy z zakresu nauk prawnych i nauki administracji.

W „Gubernaculum et Administratio” publikowane są artykuły ze wszystkich dziedzin prawa, zarówno publicznego, jak i prywatnego oraz nauk pokrewnych, odzwierciedlające bieżący stan i nowe tendencje w doktrynie, a także prace poruszające aktualne problemy stosowania prawa. W czasopiśmie publikowane są również opracowania dotyczące analizy orzecznictwa organów wymiaru sprawiedliwości oraz rozstrzygnięć administracyjnych, recenzje monografii naukowych, sprawozdania z organizowanych w Polsce oraz w innych państwach konferencjach naukowych. Do „Gubernaculum et Administratio” mogą być również składane prace mające postać opinii i ekspertyz naukowych.

Zeszyty Naukowe „Gubernaculum et Administratio” skierowane są do środowiska naukowego, praktyków oraz studentów.

Podstawową wersją periodyku jest publikacja on-line.

Gubernaculum et Administratio (on-line) ISSN 2719-7360

Gubernaculum et Administratio ISSN 1730-2889

W wykazie czasopism naukowych ogłoszonym komunikatem Ministra Nauki z dnia 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych „Gubernaculum et Administratio” otrzymało 70 pkt (poz. w tabeli: 31421).

W wykazie czasopism naukowych ogłoszonym komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 17 lipca 2023 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych „Gubernaculum et Administratio” otrzymało 100 pkt (poz. w tabeli: 31421).

W wykazie czasopism naukowych ogłoszonym komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 1 grudnia 2021 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych „Gubernaculum et Administratio” otrzymało 70 pkt (pozycja w tabeli: 31437).

 

Aktualny numer

Nr 2 (2023): Gubernaculum et Administratio

 

Strony redakcyjne

Spis treści

Zaplecze parlamentarne jako przesłanka skuteczności realizacji zadań rządu
prof. dr hab. Jerzy Jaskiernia

Geopolityczne uwarunkowania pozycji ustrojowej Prezydenta Ukrainy jako gwaranta suwerenności i integralności terytorialnej państwa
dr hab. Artur Olechno, prof. UwB

Znaczenie politycznych uwarunkowań tworzenia rządu dla jego stabilności
dr hab. Jacek Zaleśny

Prezydent Republiki Czeskiej w stosunkach zewnętrznych
dr Agnieszka Gloria Kamińska

Kryzys prawa międzynarodowego?
dr Dorota Kaniewska

The constitutionality of international treaties in the Hungarian legal system
dr Árpád MARGITTAY-MÉSZÁROS

On the role of the Collective Security Treaty Organization (CSTO) and ensuring security and support for Armenia as its signatory during the ongoing armed conflict with Azerbaijan.
mgr Ani Sokołowska

Instytucja probacji kontraktowej w ustawie karnej Królestwa Szwecji – zagadnienia wprowadzające
dr Aleksander Wróbel

Zwolnienia i ulgi podatkowe jako instrumenty służące ochronie zabytków nieruchomych
prof. dr hab. Jadwiga Glumińska-Pawlic, dr Katarzyna Feldo

Polityka i politologia z perspektywy personalizmu systemowego
prof. dr hab. Stanisław Wójcik

Bezczynność w udostępnianiu informacji publicznej - perspektywa polityki prawa
dr hab. Jarosław Czerw, prof. UJK, dr hab. Joanna Wyporska–Frankiewicz, prof. UŁ

Władztwo administracyjne we współczesnych prawnych formach działania administracji publicznej
dr Paulina Bieś-Srokosz, dr Jacek Srokosz

Substantive preparation and the professional nature of the veterinary civil service
dr Katarzyna Mełgieś

Przestępstwa budowlane w polskim systemie prawnym
dr Mariusz Paradowski

The impact of the rules of administrative enforcement proceedings on the protection of the rights of the obligated in administrative enforcement proceedings
dr Beata Rogowska, dr Bartosz Żmuda

Przestępstwo nielegalnego wywozu zabytku za granicę (art. 109 u.o.z.)
dr Adam Wróbel

Zasada zaufania przedsiębiorcy do organów administracji publicznej- iluzja czy rzeczywistość?
mgr Magdalena Łukawska-Malicka

Służba cywilna w czasie Pandemii COVID-19 w Polsce
mgr inż. Adrian Wojciechowski

Problematyka upływu czasu jako przesłanka zasiedzenia w orzecznictwie sądowym
dr inż. dr n. prawn. Dawid Juszka

Istota i cel głosowania per procura dla osób z niepełnosprawnościami
dr Anna Rogacka-Łukasik

Problematyka uznaniowości przy dochodzeniu odszkodowania za naruszenie przepisów prawa pracy w związku z dyskryminacją pracownika
Bartosz Jeżak

Kierunki i narzędzia informatyzacji postępowania cywilnego z perspektywy realizacji zasad procesowych
mgr Aleksandra Trachta

Rubryka „Z życia Wydziału Prawa i Ekonomii Uniwersytetu Jana Długosza w Częstochowie”

 

 

Opublikowane: 24-02-2024
Wyświetl wszystkie wydania
Redakcja "Gubernaculum et Administratio"
ul. Zbierskiego 2/4
42-200 Częstochowa
 
Główna osoba do kontaktu
dr Adam Wróbel
sekretarz