Kodeks etyczny

 

Kodeks etyczny czasopisma „Gubernaculum et Administratio”

 

§ 1 Etyka publikacji i stwierdzenie nadużycia

Kodeks etyczny czasopisma naukowego „Gubernaculum et Administratio” ma na celu zapewnienie etyki i jakości publikacji naukowych. Zachowanie i przestrzeganie norm etycznych jest obowiązkiem wszystkich zaangażowanych stron: autorów, recenzentów i redaktorów.

 

§ 2 Obowiązki Redakcji „Gubernaculum et Administratio”

Redakcja:

1. Broni i promuje wolność wypowiedzi. Nadesłane teksty naukowe są oceniane wyłącznie na podstawie ich jakości, wartości i rzetelności naukowej.

2. Wyklucza potrzeby komercyjne, które naruszają standardy intelektualne i etyczne.

3. Zapewnia weryfikację publikowanych tekstów naukowych, raportów i opinii z badań przez niezależnych recenzentów posiadających odpowiednie kwalifikacje. Odpowiedni recenzenci powinni być w stanie ocenić pracę i być wolni od konkurencyjnych lub dyskwalifikujących interesów w stosunku do zgłoszonych tekstów naukowych.

4. W razie wykrycia, że przedłożony tekst jest plagiatem, nie dopuszczać do jego opublikowania. W przypadku wykrycia plagiatu lub innego naruszenia prawa autorskiego (jak np. wystąpienie zjawiska „ghostwriting” lub „guest authorship”), Redakcja zastrzega sobie prawo do zawiadamiania instytucji, której autor posiada afiliację, lub z którą współpracuje lub podjęcia innych stosownych kroków prawnych. Plagiat jako zachowanie nieetyczne nie jest akceptowalny.

 

§ 3 Odpowiedzialność Redakcji „Gubernaculum et Administratio”

Redakcja:

1. Konsultuje opinie autorów, czytelników, recenzentów i członków rad redakcyjnych na temat możliwości i sposobów poprawy procesów wydawniczych czasopisma.

2. Posiada uprawnienia do odrzucenia czy akceptacji tekstu. Tekst może zostać odrzucony w szczególności, gdy jego treść odbiega od zasad rzetelności naukowej lub stanowi naruszenie prawa autorskiego.

3. Odpowiada za treści i ogólną jakość publikacji. Czuwa nad zgodnością przedłożonych tekstów naukowych z kodeksem etycznym czasopisma.

4. Dba o zachowanie anonimowości recenzentów. Recenzowanie opiera się na modelu obustronnie anonimowym według procedury „double-blind review process”. W toku procesu recenzyjnego zarówno autorzy nie znają tożsamości recenzentów, jak i recenzenci nie znają tożsamości autorów.

5. W przypadku podejrzenia o zaistnienie naruszenia w obszarze podejmowania decyzji, co do akceptacji lub odrzucenia publikacji podejmuje wszelkie możliwe racjonalne próby rozwiązania zaistniałego problemu.

6. Współpracuje z wydawnictwem na każdym etapie procesu publikacji.

7. Zapobiega powstawaniu wszelkich konfliktów interesów pomiędzy autorami, recenzentami i członkami Rady.

 

§ 4 Odpowiedzialność i obowiązki Autorów

Autorzy:

1. Stosują wszelkie wymogi jakie nakłada na niego prawo autorskie.

2. Ujawniają informacje o źródłach finansowania swojego tekstu (np. czy jego finansowanie powiązane jest z uzyskanym grantem) lub wkładzie instytucji w jego powstanie, jeżeli istnieje.

3. Mają obowiązek zadeklarować wszelkie potencjalne lub faktyczne przypadki konfliktu interesów, jeżeli istnieją.

4. Jeżeli tekst jest dziełem współautorskim, na autorach lub jedynym z autorów, spoczywa obowiązek ujawnienia tego faktu.

5. Nie powinni przedkładać do publikacji tekstu wcześniej opublikowanego w innym czasopiśmie, monografii naukowej, lub w jakimkolwiek publikatorze.

6. Nie powinni przedkładać do publikacji tekstu rozpatrywanego do publikacji równocześnie w innym czasopiśmie lub jakimkolwiek publikatorze.

7. Mają obowiązek zachowywać standardy rzetelności naukowej. Należy do nich niezwłoczne informowanie Redakcji „Gubernaculum et Administratio” o zauważonych błędach w przedłożonym tekście oraz współpraca w celu skorygowania albo wycofania tekstu z procesu publikacyjnego.