Wytyczne dla autorów

 

Każdy artykuł winien zawierać:

- tytuł artykułu w j. polskim i w j. angielskim,

- 20 000 - 30 000 znaków ze spacjami i przypisami; w przypadku glos: 10 000 - 30 000 znaków;

- streszczenie w j. polskim i j. angielskim (każde ok. 1000 znaków),

- 5-8 słów kluczowych w j. polskim i j. angielskim.

Artykuł powinien być ustrukturyzowany, tj. podzielony na części poprzedzone wstępem (w nim cel, problemy badawcze), zakończony podsumowaniem.

Do każdego złoszenia prosimy dołączyć: imię i nazwisko autora, stopień/tytuł naukowy, afiliację, nr ORCID, adres do korespondencji (uczelnia lub inne miejsce zatrudnienia), mail.

Szersze informacje: http://www.wpie.ujd.edu.pl/media/domeny/125/download/Wymagania%20formalne.pdf

Zapraszamy do nadsyłania artykułów naukowych. W tym celu, uprzednio należy się zarejestrować, zalogować (lub tylko zalogować w przypadku osób już zarejestrowanych) - jak wyżej - następnie zaś zgłosić tekst.

 

Procedura zabezpieczająca oryginalność publikacji

(tzw. zapora ghostwriting oraz zapora guest authorship lub honorary authorship)

dotycząca artykułów publikowanych w Zeszytach Naukowych

„Gubernaculum et Administratio”

 

  1. Redaktor tematyczny dokonuje wstępnej oceny artykułów pod względem ich oryginalności i prezentowanych wyników badań.
  2. Artykuły są sprawdzane w systemie antyplagiat.
  3. Kolegium Redakcyjne na posiedzeniu rozpatruje wszystkie artykuły pod względem ich oryginalności i spełniania wymogów wydawnictwa.
  4. Autorzy artykułów składają oświadczenie (załącznik 1), w którym określają: swoje prawa autorskie do opracowanego artykułu lub jego części, potwierdzenie o nienaruszeniu praw autorskich innych osób, oryginalność publikowanego artykułu.
  5. Autorzy artykułów zawierają umowę o przeniesienie praw autorskich majątkowych do publikowanych artykułów.
  6. Treści artykułów zawierają wyniki badań własnych lub odwołują się do wyników opracowanych przez innych autorów z zachowaniem praw autorskich.
  7. Złożony artykuł do publikacji nie może być dziełem zamówionym przez autora u osób innych lub instytucji (ghostwriting).
  8. Autor/autorzy artykułu powinni przestrzegać zasad etyki w nauce. Artykuły, w których stwierdzi się ich naruszenie nie będą przyjmowane do publikacji. Informacje o naruszeniu zasad etyki będą przekazane do kierownictwa instytucji afiliującej autora.
  9. Osoby, które nie wniosły w treści artykułu własnego wkładu twórczego (guest authorship lub honorary authorship), nie mogą być wykazywane jako współautor zgłoszonej publikacji.
  10. Ze stwierdzonych naruszeń zasad etyki w nauce będą sporządzane protokoły na posiedzeniu kolegium redakcyjnego, które są przechowywane w dokumentacji redakcji wraz z recenzjami.