Regulamin recenzowania

 

Regulamin procedury recenzowania artykułów naukowych, nadesłanych jako propozycja publikacji na łamy czasopisma Gubernaculum et Administratio

§ 1

Nadesłane artykuły naukowe podlegają wstępnej ocenie przez członków Kolegium Redakcyjnego, przy opiniowaniu w uzasadnionych przypadkach przez Redaktorów tematycznych. Tekst nie spełniający zaleceń redakcyjnych, czy wymogów redakcyjnych w tym wymogów formalnych lub jakościowych, może zostać odrzucony przez Redakcję Czasopisma na każdym etapie prac redakcyjnych.

§ 2

Do oceny każdego artykułu naukowego powołuje się dwóch Recenzentów posiadających co najmniej stopień doktora habilitowanego oraz niebędących członkami Redakcji. W przypadku tekstów obcojęzycznych, powołuje się dwóch Recenzentów posiadających co najmniej stopień naukowy doktora. W szczególnych przypadkach tekst może zostać poddany recenzji przez trzeciego (super)recenzenta. Recenzenci powinni być w stanie ocenić pracę. W razie niemożności wykonania oceny pracy - w szczególności pod względem merytorycznym - Recenzent powinien powiadomić o tym Redakcję.

§ 3

Recenzowanie opiera się na modelu obustronnie anonimowym, według procedury „double-blind review proces”. Tzn. w toku procesu recenzyjnego zarówno Autorzy nie powinni znać tożsamości Recenzentów, jak i Recenzenci tożsamości Autorów. W toku procesu recenzyjnego nie powinny występować konflikty interesów pomiędzy Autorami oraz Recenzentami. W przypadku zauważenia przez Recenzenta konfliktu interesów pomiędzy Nim a Autorem, Recenzent powinien wstrzymać się od przeprowadzenia recenzji oraz powiadomić o tym Redakcję.

§ 4

Redakcja Czasopisma przekazuje Recenzentom artykuł naukowy wraz z arkuszem recenzji. Do oceny Recenzenta pozostaje wskazanie czy artykuł podlegający recenzji: a) nadaje się do publikacji bez zmian; b) nadaje się do publikacji po uwzględnieniu uwag recenzenta, tudzież czy po uzupełnieniu artykułu wymagana jest powtórna ocena artykułu, bądź po uzupełnieniu artykułu nie jest potrzebna powtórna ocena; c) nie nadaje się do publikacji.

§ 5

Redakcja Czasopisma uwagi Recenzenta lub Recenzentów przekazuje Autorowi recenzowanego artykułu. Do Autora recenzowanego artykułu należy poprawienie tekstu wedle zaleceń i uwag zawartych w recenzji - tudzież jeśli nie zgadza się w nimi - odniesienie się do recenzji, w tym do zaleceń i uwag zawartych w recenzji; we wskazanym przez Redakcję terminie. Jeśli artykuł wymaga ponownej oceny i jeżeli Autor nie zgadza się z zaleceniami i uwagami zawartymi w recenzji, Autor powinien uzasadnić swoje stanowisko, informując Redakcję drogą korespondencji mailowej we wskazanym przez Redakcję terminie. Autor powinien w toku prac redakcyjnych pozostawać w kontakcie z Redakcją.