O czasopiśmie

 

Zeszyty Naukowe „Gubernaculum et Administratio” są wydawane od 2001 r. jako półrocznik Wydziału Prawa i Ekonomii UJD. Zeszyty są czasopismem zawierającym prace, w których pracownicy naukowi, doktoranci, studenci, a także praktycy analizują bieżące problemy z zakresu nauk prawnych i nauki administracji.


W „Gubernaculum et Administratio” publikowane są artykuły ze wszystkich dziedzin prawa, zarówno publicznego, jak i prywatnego oraz nauk pokrewnych, odzwierciedlające bieżący stan i nowe tendencje w doktrynie, a także prace poruszające aktualne problemy stosowania prawa. W czasopiśmie publikowane są również opracowania dotyczące analizy orzecznictwa organów wymiaru sprawiedliwości oraz rozstrzygnięć administracyjnych, recenzje monografii naukowych, sprawozdania z organizowanych w Polsce oraz w innych państwach konferencjach naukowych. Do „Gubernaculum et Administratio” mogą być również składane prace mające postać opinii i ekspertyz naukowych.


Zeszyty Naukowe „Gubernaculum et Administratio” skierowane są do środowiska naukowego, praktyków oraz studentów.

 

Podstawową wersją periodyku jest publikacja on-line.

Gubernaculum et Administratio (on-line) ISSN 2719-7360

Gubernaculum et Administratio ISSN 1730-2889

 

W wykazie czasopism naukowych ogłoszonym komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 1 grudnia 2021 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych „Gubernaculum et Administratio” otrzymało 70 pkt (pozycja w tabeli: 31437).

 

Kodeks etyczny: tutaj