O czasopiśmie

Zeszyty Naukowe „Gebernaculum et Administratio” są wydawane od 2001 r. jako półrocznik Wydziału Prawa i Ekonomii UJD. Zeszyty są czasopismem zawierającym prace, w których pracownicy naukowi, doktoranci, studenci, a także praktycy analizują bieżące problemy z zakresu nauk prawnych i nauki administracji.


W „Gebernaculum et Administratio” publikowane są artykuły ze wszystkich dziedzin prawa, zarówno publicznego, jak i prywatnego oraz nauk pokrewnych, odzwierciedlające bieżący stan i nowe tendencje w doktrynie, a także prace poruszające aktualne problemy stosowania prawa. W czasopiśmie publikowane są również opracowania dotyczące analizy orzecznictwa organów wymiaru sprawiedliwości oraz rozstrzygnięć administracyjnych, recenzje monografii naukowych, sprawozdania z organizowanych w Polsce oraz w innych państwach konferencjach naukowych. Do „Gebernaculum et Administratio” mogą być również składane prace mające postać opinii i ekspertyz naukowych.


Zeszyty Naukowe „Gebernaculum et Administratio” skierowane są do środowiska naukowego, praktyków oraz studentów.

 

Podstawową wersją periodyku jest publikacja Online.

Gubernaculum et Administratio (Online) ISSN 2719-7360

Gubernaculum et Administratio ISSN 1730-2889