Archiwum

 • Gubernaculum et Administratio
  Nr 2 (2021)

  SPIS TREŚCI

  ARTYKUŁY

   

  Michał BARTOSZEWICZ, Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie

  Władanie językiem polskim a prawo wykonywania zawodu lekarza. Uwagi na marginesie orzecznictwa sądów administracyjnych

  Zbigniew CZARNIK, WSPIA Rzeszowska Szkoła Wyższa

  Kwarantanna jako środek prawny zapobiegania i zwalczania chorób zakaźnych u ludzi

  Karol DOBRZENIECKI, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Arleta HREHOROWICZ, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

  Czy instytucjonalizacja „prawa do prawdy” jest receptą na kryzys informacyjny?

  Antoni DRAL, WSPIA Rzeszowska Szkoła Wyższa

  Cechy definiujące pracę zdalną oraz tryb jej powierzenia w świetle ustawy covidowej z 2 marca 2020 r. oraz projektów ustaw o zmianie Kodeksu pracy z 18 maja oraz 16 lipca 2021 r.

  Kazimiera JUSZKA, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

  Czynniki ochrony praw człowieka w przeprowadzaniu oględzin w sprawach zabójstw

  Robert SAWUŁA, WSPIA Rzeszowska Szkoła Wyższa

  Reklamacje na nieprawidłowości w rejestrze wyborców i spisie wyborców – wybrane uwagi na tle orzecznictwa

  Agnieszka SKÓRA, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski

  Zabytek techniki czy ponadczasowe narzędzie komunikacyjne? Wniesienie podania za pomocą telefaksu w ogólnym postępowaniu administracyjnym

  Daria BIEŃKOWSKA, Akademia Pomorska

  End-of-life decision making w opiece medycznej w świetle standardów praw człowieka Rady Europy

  Konrad BUCZKOWSKI, Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk

  COVID-19 a przestępczość – spojrzenie z perspektywy europejskiej i krajowej

  Małgorzata GAJDA-DURLIK, WSPIA Rzeszowska Szkoła Wyższa

  Administracyjnoprawne środki zaskarżenia decyzji w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych

  Agnieszka GAŁAKAN-HALICKA, WSPIA Rzeszowska Szkoła Wyższa

  Piecza nad majątkiem dziecka

  Milena GARWOL, Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie

  Stosowanie klauzuli antykumulacyjnej w postępowaniu karnym wobec należności publicznoprawnych – uwagi na kanwie postanowienia Sądu Najwyższego o sygn. I KZP 15/16

  Marcin GRZYBOWSKI, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

  Dozwolony użytek informacyjny (refleksje na tle art. 25 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych)

  Michał GRUDECKI, Uniwersytet Śląski

  Prawnokarna ocena klapsa

  Dorota KANIEWSKA, Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie

  Mikronacje – abstrakcja czy wyzwanie dla współczesnego prawa międzynarodowego?

  Maciej KOBAK, WSPIA Rzeszowska Szkoła Wyższa

  Podstawy odpowiedzialności za uszkodzenie lub zniszczenie drzewa

  Przemysław NIEMCZUK, WSPIA Rzeszowska Szkoła Wyższa

  Determinanty kształtowania podziału terytorialnego – ujęcie administracyjnoprawne

  Beata NUZZO, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

  Informatyzacja postępowania administracyjnego a prawo do dobrej administracji we Włoszech – wybrane zagadnienia

  Marta PIETRAS-EICHBERGER, WSPIA Rzeszowska Szkoła Wyższa

  Ograniczenia praw człowieka w czasie pandemii COVID-19 w Polsce i Rosji. Aspekty prawno-porównawcze

  Katarzyna TKACZYK-RYMANOWSKA, WSPIA Rzeszowska Szkoła Wyższa

  Posiadanie znacznej ilości narkotyków-zarys problemu w kontekście wyroku trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 11 czerwca 2020 r. C-634/18

  Marcin TOMASIEWICZ, Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie

  Pojęcie sprawiedliwości w historiozofii starożytnej

  Przemysław WILCZYŃSKI, Uniwersytet Łódzki

  Praworządność a zakres interpretacji norm ustawowych w procesach kontroli sądowoadministracyjnej. Uwagi na tle zjawiska „prawotwórstwa” sądów administracyjnych

  Anna WOJTKOWIAK, Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie

  Ograniczenia zasady wolności gospodarczej na przykładzie regulacji prawnych dotyczących udzielania zezwoleń spółkom osobowym

  Małgorzata CZERWIŃSKA, Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie

  Kontrowersje wokół zakresu pojęcia „usługa medyczna” w kontekście jej zwolnienia z podatku od wartości dodanej

  Mateusz Jan GABRYEL, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

  Pozycja zobowiązanego w kontekście zajęcia wierzytelności z jego rachunku bankowego w ramach postępowania egzekucyjnego w administracji – wybrane zagadnienia

   

  RECENZJE

  Aleksander LIPIŃSKI, Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie

  Na marginesie monografii A. Kazimierskiej-Patrzycznej, Ochrona różnorodności biologicznej w systemie prawnej ochrony przyrody, Warszawa 2019, ss. 292

 • Gubernaculum et Administratio
  Tom 1 Nr 1 (2021)

  SPIS TREŚCI
  ARTYKUŁY
  Paulina BIEŚ-SROKOSZ, Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie
  Kilka uwag na temat interesu publicznego jako wartości chronionej – kierunek zmian
  András LAPSÁNSZKY, Széchenyi István University
  The history, basic institutions and theoretical hubs of Hungarian communications market regulation
  Przemysław NIEMCZUK, Wyższa Szkoła Prawa i Administracji Rzeszowska Szkoła Wyższa
  Ewolucja koordynacji w administracji publicznej
  Jakub ROBEL, Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach
  Democratic control over the armed forces in the legal order of the member states of the Council of Europe
  Agnieszka SKÓRA, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
  Postępowanie odwoławcze w ogólnym postępowaniu administracyjnym (t. 1 i t. 2) pod redakcją naukową M. Bogusza (Gdańsk 2019, t. 1 – ss. 161; t. 2 – ss. 175) – artykuł recenzyjny
  Jacek SOBCZAK, Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie  
  Ograniczenie wolności działalności gospodarczej w świetle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego Rzeczypospolitej Polskiej
  Jacek SROKOSZ, Uniwersytet Opolski
  Spór o wybory powszechne na stanowiska sędziowskie w amerykańskim dyskursie publicznym w okresie „demokracji jacksonowskiej”
  Jakub SZREMSKI, Uniwersytet Wrocławski
  Ograniczenie dopuszczalności stosowania formy decyzji administracyjnej
  Tadeusz SZULC, Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie
  Pozycja władcy w przepisach Konstytucji 3 maja 1791 na tle konstytucji francuskiej z 3 września 1791 i Karty Konstytucyjnej 4 czerwca 1814 r.  
  Marcin TOMASIEWICZ, Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie
  Koncyliarystyczne źródła nowożytnych pojęć prawnych na podstawie myśli Mateusza z Krakowa

  Paweł DU VALL, aplikant adwokacki Izby Adwokackiej w Warszawie
  Park narodowy jako prawna forma ochrony przyrody – analiza wybranych zagadnień z uwzględnieniem przykładu Ojcowskiego Parku Narodowego
  Elżbieta ZĘBEK, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
  Ocena wodnoprawna jako nowy instrument administracyjnoprawny ochrony wód powierzchniowych

  RECENZJE
  Lech Józef ŻUKOWSKI, Wyższa Szkoła Prawa i Administracji Rzeszowska Szkoła Wyższa
  Recenzja monografii pt. Rzecznik Praw Dziecka. Zagadnienia ustrojowo-prawne
  SPRAWOZDANIA
  Tomasz BARANKIEWICZ, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Bogusław PRZYWORA, Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie  
  Sprawozdanie – I Otwarte Seminarium Naukowe – „Aksjologia prawa intertemporalnego”
  Eryk ŁĘGOWIK, Student III roku Prawa na Wydziale Prawa i Ekonomii UJD
  Sprawozdanie z Ogólnopolskiego Seminarium „Kim jest Sędzia Trybunału Konstytucyjnego? Status sędziego TK wczoraj i dziś”
  Izabela SOWAŁA, Uniwersytet Wrocławski
  Sprawozdanie z konferencji naukowej „Niesamodzielna dorosłość – zadanie dla administracji i państwa”, Wrocław 2021

 • Gubernaculum et Administratio 2020, z.2
  Nr 2 (2020)

  Artykuły

  Paweł GACEK, Komenda Główna Policji

  Skutki stwierdzenia nieważności rozkazu personalnego o zwolnieniu ze służby w Policji w kontekście przywrócenia do niej na podstawie art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji

   

  Maria A. KAPUSTINA, Saint Petersburg State University

  Zasada pewności prawnej: czy w prawie publicznym mogą być luki prawne?

   

  Michał KIEDRZYNEK, Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie

  Pojęcie nieruchomości gruntowej w ustawie o gospodarce nieruchomościami

   

  Jakub SZREMSKI, Uniwersytet Wrocławski

  Prawo strony postępowania administracyjnego do uzyskania prawidłowo sporządzonej decyzji administracyjnej

   

  Davor TRLIN, University Sarajevo

  Prawa gospodarcze i społeczne utracone po transformacji państwa

   

  Glosa

  Aleksander LIPIŃSKI, Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie

  Glosa do Postanowienia NSA z dnia 4 lutego 2020 r., II OSK 120/20

 • Gubernaculum et Administratio
  Nr 1 (2020)

  SPIS TREŚCI

   

  Marian GRZYBOWSKI

  Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie

  Konstytucyjna pozycja premiera na Węgrzech, w Rumunii i w Rzeczypospolitej Polskiej (analiza prawno-porównawcza)

  Olgierd KUCHARSKI

  Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie

  Nagrody pieniężne dla pracownika

  Grzegorz KUŹNIK

  Uniwersytet Śląski w Katowicach

  Podstawy ustroju państwowego Niemieckiej Republiki Demokratycznej

  Dominik MAJCZAK

  Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie

  Zastępstwo prezydenta RP na gruncie Konstytucji marcowej –teoria i praktyka

  Teresa MUCHA-POPIEL

  Fundacja "Warto Żyć" w Zawierciu

  Uwarunkowania prawne i zarządzanie organizacjami pozarządowymi w Polsce

  Malwina A. TKACZ

  Uniwersytet Warszawski

  Prawo i moralność w Filozofii prawa Gustava Radbrucha z nawiązaniem do myśli Immanuela Kanta

 • GUBERNACULUM ET ADMINISTRATIO 2019, z. 2
  Nr 2 (2019)

  SPIS TREŚCI
  Aleksander LIPIŃSKI, Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie

  W sprawie zagospodarowania przestrzennego terenów osuwiskowych 

  Paulina PAŁACH, Błażej PEZDA, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

  Zarząd sukcesyjny – zmiany w prawie gospodarczym w zakresie działalności reglamentowanej i prawie podatkowym 
  Patrycja SOŁTYSIAK, Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie
  Prawa dziecka wskazane w Deklaracji Praw Dziecka
  Przemysław RUSINOWSKI
  Okazanie w ujęciu zasad taktyki kryminalistycznej
  Paweł SZECÓWKA, Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie

  Odwołanie niedewolutywne jako półśrodek w realizacji zasady dwuinstancyjnego postępowania

  Przemysław SZOT, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

  Justyna ZAJĄC-WYSOCKA, Uniwersytet Jagielloński

  Opodatkowanie podmiotów prowadzących działalność leśną w związku z ustanowieniem na posiadanych przez nie gruntach służebności przesyłu – w świetle najnowszego orzecznictwa 

  Ewa WÓJCICKA, Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie

  Gwarancje praw jednostki w postępowaniu administracyjnym i sądowoadministracyjnym (Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Częstochowa, 8 V 2019) 

  Paulina BIEŚ-SROKOSZ, Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie
  Aktualne problemy prawodawstwa w krajach Europy Środkowo-Wschodniej (Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Zakopane, 17–18 X 2019) 

 • GUBERNACULUM ET ADMINISTRATIO 2019, z. 1
  Nr 1 (2019)

  SPIS TREŚCI
  Adam ZIENKIEWICZ
  Dylematy praktyki mediacyjnej – kilka pytań na tle zasady bezstronności i neutralności mediatora 
  Alexander Martin JURANEK
  Zakres kognicji sądów powszechnych a właściwość sądownictwa polubownego. Przyczynek do rozważań o materialnoprawnych podstawach zapisu na sąd polubowny 
  Grzegorz KRAWIEC
  Kilka uwag na temat kół gospodyń wiejskich
  Karolina PALKA
  Słowacki model przepisów penalizujących kłamstwo oświęcimskie 
  Grzegorz MAROŃ
  Katolicka teoria prawa jako kierunek we współczesnej amerykańskiej jurysprudencji 
  Łukasz BERNACIŃSKI, Jakub WOJTASIK
  Beneficjenci dotacji udzielanych z Funduszu Kościelnego

 • GUBERNACULUM ET ADMINISTRATIO 2018, z. 2
  Nr 2 (2018)

  SPIS TREŚCI
  Piotr BOROWSKI
  Doktryna państwa dobrobytu a współczesna polityka pieniężna Królestwa Danii 
  Arleta DULKOWSKA
  Konstytucja RP jako gwarant ochrony prawa do wolności twórczości artystycznej 
  Justyna JASIŃSKA
  Dopuszczalność interwencji ubocznej w powództwie o ustalenie ojcostwa 
  Геннадій МАГАСЬ
  Tеоретичні засади державного управління у сфері охорони державного кордону 
  Mateusz PAPUCKI
  Standardy regionalne dotyczące zwalczania korupcji
  Aleksander SŁYSZ
  In dubio pro tributario – dyskryminacja grupy podatników. Czy obecny kształt norm narusza zasadę równości wobec prawa? 
  Anna HAŁADYJ
  [rec.] M.M. Szwejkowska, E.M. Zębek, Leksykon łowiectwa, Olsztyn 2017, ss. 122 
  Dominik MAJCZAK
  Komunikat o działalności Koła Naukowego Prawa Konstytucyjnego działającego przy Instytucie Prawa, Administracji i Zarządzania Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza

 • GUBERNACULUM ET ADMINISTRATIO 2018, z. 1
  Nr 1 (2018)

  SPIS TREŚCI
  Jakub KRAWCZYK
  Funkcje i zadania kapelanów i sekretarzy biskupów diecezjalnych (na przykładzie archidiecezji częstochowskiej) 
  Dmytro LAVRENTY
  Особливості здійснення державно-приватного партнерства в європейській практиці публічного врядування 
  Arthur LUPASHKO
  Передумови та пріоритети реформування публічного управління туристично-рекреаційною сферою в Україні 
  Małgorzata NOWAK
  Porozumienia ograniczające konkurencję w polskim prawie konkurencji 
  Олександр РАДЧЕНКО, Сергій ЗАДОРОЖНИЙ
  Корупція versus демократії як головний фактор недотримання прав людини в Україні 
  Jerzy ROTKO
  Warunki korzystania z wód regionu wodnego jako prawny instrument zarządzania zasobami wodnymi 
  Aneta SKALEC
  Rzymska zasada superficies solo cedit, własność poszczególnych pięter we wschodnich prowincjach imperium i jej wpływ na prawo rzymskie 
  Daniel MIELNIK
  Mutationes in doctrina iuris a próba marginalizacji przedmiotów historycznoprawnych (w tym deromanizacji studiów prawniczych) w Polsce w okresie 1918–1939 

 • GUBERNACULUM ET ADMINISTRATIO 2017, z. 2
  Nr 2 (2017)

  SPIS TREŚCI
  Michał BARTOSZEWICZ
  Uzasadnienie wyroku sądu w aspekcie prawa do rzetelnego procesu sądowego
  Tomasz JABŁOŃSKI
  Bezkarność osób kierujących groźby do osób prawnych 
  Karolina KĘDZIERA
  Tajemnica adwokacka jako gwarancja ochrony konstytucyjnych praw jednostki
  Angelika KURZAWA
  Sądowa ochrona strony w postępowaniu w sprawach z zakresu regulacji energetyki 
  Bernard ŁUKAŃKO
  Sądowa ochrona w prawie krajowym uprawnień osób fizycznych wynikających z prawa europejskiego – analiza na przykładzie problemu zwrotu opłat za kartę pojazdu 
  Magdalena TARASZKIEWICZ, Cezary Paweł WALDZIŃSKI
  Zasada szybkości i efektywności postępowania cywilnego a nadużycie praw procesowych w zaskarżaniu orzeczeń 
  Łukasz SZYMAŃSKI
  Mowa nienawiści w aspekcie społeczeństwa heterogenicznego 
  Marta PODSIADŁO-ŻMUDA
  Niejednolitość orzecznictwa sądów administracyjnych przyczyną naruszeń równości wobec prawa w sprawach z zakresu świadczeń rodzinnych i świadczeń wychowawczych 
  Jakub ŻUREK
  Zasada wzajemności w obrocie ekstradycyjnym

 • GUBERNACULUM ET ADMINISTRATIO 2017, z. 1
  Nr 1 (2017)

  SPIS TREŚCI
  Oleksandr BUKHTATYI
  Реформа комунальної преси як чинник диференціації механізму взаємодії з місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування 
  Tetiana SYVAK
  Деліберативна демократія як основа становлення стратегічних комунікацій в Україні 
  Yuliya DIDOK
  European experience of organizing veterinary services: lessons for Ukraine 
  Anna KALISZ
  Idea odpowiedzialności dzielonej za zapewnianie zgodności krajowego porządku prawnego z EKPC w orzekaniu sądowym 
  Anna LYSZCZYNA
  Pierwszeństwo w polskim systemie prawnym 
  Marta CZAKOWSKA, Michał CZAKOWSKI
  Przesłanki powstania obowiązku alimentacyjnego rodziców względem dzieci 
  Katarzyna DZIEWULSKA
  O potrzebie nowego uregulowania odwróconej hipoteki 
  Paulina BIEŚ-SROKOSZ
  Sprawozdanie z Międzynarodowej Konferencji pt. „Unifikacja – Integracja – Konwergencja. Wzajemne oddziaływanie współczesnych systemów i gałęzi prawa”, 17–18 października 2016 roku, Częstochowa 

 • GUBERNACULUM ET ADMINISTRATIO 2016, z. 1
  Nr 1 (2016)

  SPIS TREŚCI
  Paulina BIEŚ-SROKOSZ

  Legal position and legal forms of activities of government agencies in Poland 
  Justyna Anna BŁASZCZAK
  Kontrola społeczna finansowania kampanii wyborczych w Polsce 
  Agnieszka FRANCZAK
  Centralizacja rozliczeń podatku od towarów i usług w jednostkach samorządu terytorialnego jako następstwo wyroku TSUE (C-276/14) 
  Martyna JOŃCZYK
  Kontratyp a karcenie małoletnich w polskim prawie karnym 
  Jindřich KALUŽA
  The IT skills in selected small non-profit and administration organisations of Częstochowa region
  Michał MAKUCH
  Organizacja sądownictwa cywilnego w Królestwie Polskim okresu konstytucyjnego (1815–1831) 
  Jerzy ROTKO
  Wybrane zagadnienia metodologiczne badania orzecznictwa sądowego w sprawach z zakresu ochrony środowiska 
  Дмитрий СТАХАНОВ
  Услуги в государственном управлении и на предприятиях с точки зрения маркетинга 
  Paweł WOLNICKI
  Dostęp do informacji o archiwach w Biuletynie Informacji Publicznej
  Magdalena WRZALIK
  Geneza i ewolucja głosowania korespondencyjnego w Polsce
  SPRAWOZDANIA
  Ewa WÓJCICKA
  Sądowa kontrola administracji publicznej. Uwarunkowania międzynarodowe – bariery realizacyjne – perspektywy rozwoju (ogólnopolska konferencja naukowa, Częstochowa, 1 VI 2016)

 • GUBERNACULUM ET ADMINISTRATIO 2015, z. 2
  Nr 2 (2015)

  SPIS TREŚCI
  Jadwiga GLUMIŃSKA-PAWLIC

  Zasady udzielania i kontrola wykorzystania dotacji oświatowych dla szkół prowadzonych przez podmioty spoza sektora finansów publicznych 
  Katarzyna KOCHEL
  Jurysdykcja Międzynarodowego Trybunału Karnego a jurysdykcja sądów krajowych 
  Olgierd KUCHARSKI
  Podwyższenie wysokości składki na ubezpieczenie wypadkowe na podstawie wniosku inspektora pracy
  Marek STYCH, Andrei TSIMAYEU
  Wybrane rozwiązania prawne dotyczące form kontroli zdrowotności roślin w Polsce
  Валерий ОКУЛИЧ-КАЗАРИН, Дмитрий СТАХАНОВ, Николай ЖИРНЫЙ
  Анализ структуры администрирования качества муниципальных услуг в России 
  Mariusz PARADOWSKI
  Sytuacja prawna podmiotów postępowania egzekucyjnego w administracji 
  Tomasz SROGOSZ
  Succession between Europols in Respect of Agreements Concluded with Non-EU Bodies (Reflections in the Context of Proposal for Regulation Governing Europol) 
  Izabela URBANIAK-MASTALERZ
  Międzynarodowe postępowanie karne a prawo Unii Europejskiej 
  Bogusław PRZYWORA
  Sprawozdanie z wykładu otwartego pt. „Zmiany w polskim prawie osobowym, czyli między innymi o tym, jak John Kowalski bierze ślub nad pobliskim ruczajem” – 21 kwietnia 2015 r. 
  Mariusz PARADOWSKI
  Sprawozdanie z wykładu otwartego pt.: „Pozycja prawna inwestora budowlanego w prawie administracyjnym” – 20 maja 2015 r. 
  Ewa WÓJCICKA
  Sprawozdanie z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. „Europeizacja prawa publicznego – aktualne problemy i nowe wyzwania”, Częstochowa 27 maja 2015 r. 
  Paulina BIEŚ-SROKOSZ
  Sprawozdanie z Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. „Tendencje we współczesnej administracji publicznej – podmioty, zadania publiczne oraz prawne formy ich realizacji”, Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie, Częstochowa 13–14 października 2015 r. 

 • GUBERNACULUM ET ADMINISTRATIO 2015, z. 1
  Nr 1 (2015)

  SPIS TREŚCI
  Bartosz CZEKAŁA, Bogusław KROMOŁOWSKI
  Pytania prejudycjalne do trybunału sprawiedliwości Unii Europejskiej w polskim postępowaniu karnym
  Piotr FIK
  Jurysdykcja krajowa w sprawach alimentacyjnych w świetle rozporządzenia Rady (WE) nr 4/2009 
  Piero GAMBALE
  Dziesięcioletnie doświadczenie reformy konstytucyjnej dotyczącej głosowania przez Włochów mieszkających poza granicami kraju – krótkie wprowadzenie
  Rusłana HAVRILYUK
  Reforms of Legal Foundations of Tax-Preferential Regulation in Post-Soviet Ukraine (by Tax Code of Ukraine)
  Marcin JANIK
  Klauzule generalne a skuteczność stosowania prawa międzynarodowego na przykładzie ochrony danych objętych tajemnicą telekomunikacyjną 
  Jindrich KALUZA
  Public Sector Information Systems Development Methodologies in Current Progress 
  Olgierd KUCHARSKI
  Kierownicy wyodrębnionych komórek organizacyjnych w świetle przepisów prawa pracy 
  Krzysztof MUCHA
  Konstytucyjne podstawy pojęcia bezpieczeństwa energetycznego
  Krzysztof PACUŁA
  Roszczenie bezpośrednie poszkodowanego przeciwko ubezpieczycielowi (actio directa) w prawie prywatnym międzynarodowym 
  Mariusz PARADOWSKI
  Działacz związkowy w prawie pracy 
  Marek PRZYSUCHA
  Konstytucjonalizacja i europeizacja prawa a powstanie nowego modelu sądowego stosowania prawa 
  Oriana REIZES-DZIEDUSZYCKA
  Bezpieczeństwo społeczne a wolność jednostki, w kontekście regulacji postpenalnych w polskiej polityce kryminalnej (tzw. „ustawa o bestiach”) 
  Ryszard SZAŁOWSKI
  Prawnoadministracyjne podstawy kształtowania dostępności przestrzeni publicznej dla osób niepełnosprawnych. Wybrane zagadnienia 
  Beata WALCZAK
  Prawo do informacji o środowisku w prawie Unii Europejskiej 
  Paweł WOLNICKI
  Budżet miasta Koniecpola w okresie Księstwa Warszawskiego i Królestwa Polskiego 
  Magdalena WRZALIK
  Głosowanie przez pełnomocnika 
  Paweł WOLNICKI
  Wpływ Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych na proces zarządzania dokumentacją w administracji publicznej 
  SPRAWOZDANIA
  Ewelina ŻELASKO-MAKOWSKA
  Wykład otwarty pt. „Konstytucyjne prawo dostępu do służby publicznej a jego realizacja w praktyce administracyjnej – stan obecny i perspektywy zmian”

 • GUBERNACULUM ET ADMINISTRATIO 2014, z. 2
  Nr 2 (2014)

  SPIS TREŚCI
  Paweł WOLNICKI
  O edukacji etycznej adeptów administracji publicznej 
  Paulina BIEŚ-SROKOSZ
  Kontrola zewnętrzna działalności agencji rządowych. Wybrane zagadnienia
  Joanna KOWALIK
  Odpowiedzialność karna funkcjonariuszy straży granicznej za nadużycie uprawnień do dokonywania kontroli osobistej
  Ewelina ŻELASKO-MAKOWSKA
  Prawomocność a wykonalność rozstrzygnięć nadzorczych wojewody i regionalnej izby obrachunkowej 
  Anna WOJTKOWIAK
  Partnerstwo publiczno-prywatne jako forma realizacji zadań własnych gminy 
  Łukasz DOMAGAŁA
  Prawo Zamówień Publicznych w świetle zmian dokonanych w latach 2013-2014 
  Agnieszka FRANCZAK
  Zaokrąglenie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – wątpliwości na tle stosowania art. 63 Ordynacji podatkowej 
  Anna DERYNG
  Trybunał Konstytucyjny jako organ władzy sądowniczej w Polsce
  Tomasz SROGOSZ
  Organizacja Narodów Zjednoczonych wobec nielegalnego obrotu narkotykami (zagadnienia instytucjonalne) 
  Adrián FÁBIÁN
  Basic Rules for Local Self-Governments in Hungary 

 • GUBERNACULUM ET ADMINISTRATIO 2014, z. 1
  Nr 1 (2014)

  SPIS TREŚCI
  Piotr FIK

  Samorząd adwokacki w ochronie praw obywateli 
  Józef JAGIEŁA
  Udział organizacji pozarządowych w postępowaniu cywilnym dla ochrony praw obywateli 
  Olgierd KUCHARSKI
  Rodzaje zatrudnienia w organizacjach pozarządowych 
  Marek STYCH
  Administracyjnoprawne problemy regulacji materii statutowej stowarzyszeń na przykładzie statutu Stowarzyszenia Północnokaszubskiej Lokalnej Grupy Rybackiej 
  Beata WALCZAK
  Udział społeczeństwa w ochronie środowiska