Nr 1 (2017): GUBERNACULUM ET ADMINISTRATIO 2017, z. 1

SPIS TREŚCI
Oleksandr BUKHTATYI
Реформа комунальної преси як чинник диференціації механізму взаємодії з місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування 
Tetiana SYVAK
Деліберативна демократія як основа становлення стратегічних комунікацій в Україні 
Yuliya DIDOK
European experience of organizing veterinary services: lessons for Ukraine 
Anna KALISZ
Idea odpowiedzialności dzielonej za zapewnianie zgodności krajowego porządku prawnego z EKPC w orzekaniu sądowym 
Anna LYSZCZYNA
Pierwszeństwo w polskim systemie prawnym 
Marta CZAKOWSKA, Michał CZAKOWSKI
Przesłanki powstania obowiązku alimentacyjnego rodziców względem dzieci 
Katarzyna DZIEWULSKA
O potrzebie nowego uregulowania odwróconej hipoteki 
Paulina BIEŚ-SROKOSZ
Sprawozdanie z Międzynarodowej Konferencji pt. „Unifikacja – Integracja – Konwergencja. Wzajemne oddziaływanie współczesnych systemów i gałęzi prawa”, 17–18 października 2016 roku, Częstochowa 

Pełny numer