Nr 2 (2014): GUBERNACULUM ET ADMINISTRATIO 2014, z. 2

SPIS TREŚCI
Paweł WOLNICKI
O edukacji etycznej adeptów administracji publicznej 
Paulina BIEŚ-SROKOSZ
Kontrola zewnętrzna działalności agencji rządowych. Wybrane zagadnienia
Joanna KOWALIK
Odpowiedzialność karna funkcjonariuszy straży granicznej za nadużycie uprawnień do dokonywania kontroli osobistej
Ewelina ŻELASKO-MAKOWSKA
Prawomocność a wykonalność rozstrzygnięć nadzorczych wojewody i regionalnej izby obrachunkowej 
Anna WOJTKOWIAK
Partnerstwo publiczno-prywatne jako forma realizacji zadań własnych gminy 
Łukasz DOMAGAŁA
Prawo Zamówień Publicznych w świetle zmian dokonanych w latach 2013-2014 
Agnieszka FRANCZAK
Zaokrąglenie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – wątpliwości na tle stosowania art. 63 Ordynacji podatkowej 
Anna DERYNG
Trybunał Konstytucyjny jako organ władzy sądowniczej w Polsce
Tomasz SROGOSZ
Organizacja Narodów Zjednoczonych wobec nielegalnego obrotu narkotykami (zagadnienia instytucjonalne) 
Adrián FÁBIÁN
Basic Rules for Local Self-Governments in Hungary 

Pełny numer