Nr 1 (2022): Gubernaculum et Administratio

SPIS TREŚCI
ARTYKUŁY

prof. dr hab. Jolanta BLICHARZ, prof. dr hab. Lidia ZACHARKO
Kilka refleksji na temat rozumienia nowoczesnej administracji publicznej
dr Anna DERYNG-DZIUK
Rola biegłego psychologa przy przesłuchaniu dziecka w trybie
art. 195a i art. 185b k.p.k. – ocena regulacji prawnej
dr hab. Magdalena GURDEK, prof. WSH
Dopuszczalność podjęcia uchwały o nieudzieleniu wójtowi wotum zaufania
dr Łukasz JUREK, dr Dominik BOREK
Forma wypłaty Polskiego Bonu Turystycznego jako nowatorski wzorzec dla innych świadczeń społecznych obsługiwanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych – rozważania administracyjnoprawne
dr Agnieszka Gloria KAMIŃSKA
Reforma konstytucyjna parlamentu włoskiego. Skutki
i problemy związane z ustawą z 19 października 2020 r. nr 1
dr Katarzyna KURZĘPA-DEDO
Rekomendacje Komisji Nadzoru Finansowego dla sektora bankowego – zakres, charakter prawny i procedura ich wydawania
mgr Aleksander KWAŚNIAK
Krąg osób mogących uczestniczyć w postępowaniu sądowoadministracyjnym dotyczącym dostępu do informacji publicznej. Glosa aprobująca do wyroku NSA z dnia 4 listopada 2016 r., I OSK 1372/15
dr Majka ŁOJKO
Pomoc społeczna jako instytucja polityki społecznej. Analiza prawno-organizacyjna
mgr Lena MIROWSKA
Problematyka eksploatacji prostytucji – polskie prawo karne w odniesieniu do międzynarodowych aktów prawnych
dr Mariusz PARADOWSKI
Zmiany w prawie budowlanym ze szczególnym uwzględnieniem reformy administracyjnej objętej założeniami Polskiego Ładu 2021

dr Marta PIETRAS-EICHBERGER
Kształtowanie się systemu alternatywnych metod rozwiązywania sporów w prawie Unii Europejskiej – rozważania na tle orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości
dr Jakub ROBEL
Mechanizmy transformacji standardów Rady Europy
do praktyki ustrojowej państw członkowskich
mgr Paweł SZECÓWKA
Dyskurs wokół aborcji – analiza teoretyczno-prawna
dr Marcin TOMASIEWICZ
Historiozoficzne znaczenie prawa na przykładzie psychologicznej teorii prawa Leona Petrażyckiego
dr Dávid TÓTH PhD., dr Nárcisz PROJICS
Cyfryzacja węgierskiego wymiaru sprawiedliwości
mgr Magdalena TYSZKIEWICZ
Akty prawne o charakterze wewnętrznym w polskim systemie konstytucyjnym
mgr Renata WAŚKIEL
Glosa do postanowienia SN z dnia 7 października 2020 r., II PK 145/19
mgr Aleksander ZACHARKO
Ustawowe przesłanki udziału prokuratora w postępowaniu cywilnym
SPRAWOZDANIA
dr Milena GARWOL, dr Anna ROGACKA-ŁUKASIK
Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji naukowej „Prawne aspekty odpowiedzialności podmiotów leczniczych i osób wykonujących zawody medyczne”
Eryk ŁĘGOWIK
Sprawozdanie z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej w ramach XVII Zjazdu Kół Naukowych Prawa Konstytucyjnego pt. „Parlamentaryzm w ujęciu prawnym, historycznym
i ekonomicznym”

Opublikowane: 06-12-2022

Pełny numer