Tom 1 Nr 2 (2022): Gubernaculum et Administratio

Spis treści

Artykuły:

prof. dr hab. Lidia Zacharko, dr hab. Bogusław Przywora, prof. UJD

Problem zgodności z Konstytucją RP1 prawa farmaceutycznego w zakresie zezwoleń na prowadzenie aptek i ich cofnięcia

dr Anna Ceglarska

Państwo jako statek. Metafora okrętu a problemy demokracji

dr Michał Kiedrzynek

Wstrzymanie robót budowlanych w świetle przepisów ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami

dr Olgierd Kucharski

Regulacje szczególne dotyczące czasu pracy w muzeach. Ujęcie krytyczne

dr Kinga Lisowska, dr Majka Łojko

Uwarunkowania rozwoju organizacyjnego i prawnego polskiego ruchu spółdzielczego (1861–1939)

dr Michał Pawlas

Wybrane aspekty organizacji imprez masowych w Niemczech i na Słowacji na tle polskich regulacji

dr Aleksander Słysz

Zwolnienie zabytków nieruchomych od podatku od nieruchomości

dr Krzysztof Sielski

Orzekanie w oparciu o zasadę dobra dziecka przez sądy rodzinne

dr inż. Tomasz Trojanowski, dr inż. Robert Walasek

Wpływ pandemii COVID-19 na jakość bezpieczeństwa żywnościowego na polskim rynku spożywczym

Dr Adam Wróbel

Służba w obcym wojsku – w perspektywie występku z art. 141 § 1 k.k.

dr László Gábor Lovászy

Przyszłość: korporacyjny indywidualizm. Czy oblicze kapitalizmu zmienia się w XXI wieku?

dr Klaudia Kijańska

Członkostwo dziecka w stowarzyszeniu na gruncie przepisów ustawy Prawo o stowarzyszeniach

dr Michał Służalec

Wizerunek osoby wpisanej do Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym a prawo do prywatności

mgr Dominika Lechowska

Status prawny prokurenta – analiza w odniesieniu do działalności w ramach prokury oraz reprezentacji mieszanej spółek

Sprawozdania

dr Ewelina Żelasko-Makowska, prof. UJD

Sprawozdanie z uroczystości Jubileuszu 55-lecia pracy naukowej Profesora Mariana Grzybowskiego i Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Władza wykonawcza w demokratycznym państwie prawnym”, Częstochowa 29–30 września 2022 r

Rubryka „Z życia Wydziału Prawa i Ekonomii Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie”

Opublikowane: 2023-06-03

Pełny numer