Tom 1 Nr 2 (2022): Gubernaculum et Administratio

 

Strony redakcyjne

Spis treści

Problem zgodności z Konstytucją RP prawa farmaceutycznego w zakresie zezwoleń na prowadzenie aptek i ich cofnięcia
prof. dr hab. Lidia Zacharko, dr hab. Bogusław Przywora, prof. UJD

Państwo jako statek. Metafora okrętu a problemy demokracji
dr Anna Ceglarska

Wstrzymanie robót budowlanych w świetle przepisów ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
dr Michał Kiedrzynek

Regulacje szczególne dotyczące czasu pracy w muzeach. Ujęcie krytyczne
dr Olgierd Kucharski

Uwarunkowania rozwoju organizacyjnego i prawnego polskiego ruchu spółdzielczego (1861-1939)
dr Kinga Lisowska, dr Majka Łojko

Wybrane aspekty organizacji imprez masowych w Niemczech i na Słowacji na tle polskich regulacji
dr Michał Pawlas

Zwolnienie zabytków nieruchomych od podatku od nieruchomości
dr Aleksander Słysz

Orzekanie w oparciu o zasadę dobra dziecka przez sądy rodzinne
dr Krzysztof Sielski

The impact of the covid 19 pandemic on the quality of food security on the polish market
dr inż. Tomasz Trojanowski, dr inż. Robert Walasek

Służba w obcym wojsku — w perspektywie występku z art. 141 § 1 k.k.
dr Adam Wróbel

The future: corporate Individualism. Is the face of capitalism changing in the 21. century?
László Gábor Lovászy, Ph.D Student

Członkostwo dziecka w stowarzyszeniu na gruncie przepisów ustawy prawo o stowarzyszeniach
mgr Klaudia Kijańska

Wizerunek osoby wpisanej do Rejestr Sprawców Przestępstw na tle seksualnym a prawo do prywatności
mgr Michał Służalec

Sprawozdanie z uroczystości Jubileuszu 55-lecia pracy naukowej Profesora Mariana Grzybowskiego i Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Władza wykonawcza w demokratycznym państwie prawnym”, Częstochowa 29–30 września 2022 r.
dr Ewelina Żelasko- Makowska

Status prawny prokurenta – analiza w odniesieniu do działalności w ramach prokury oraz reprezentacji mieszanej spółek
mgr Dominika Lechowska

Rubryka „Z Życia Wydziału”

Opublikowane: 03-06-2023