Nr 2 (2017): GUBERNACULUM ET ADMINISTRATIO 2017, z. 2

SPIS TREŚCI
Michał BARTOSZEWICZ
Uzasadnienie wyroku sądu w aspekcie prawa do rzetelnego procesu sądowego
Tomasz JABŁOŃSKI
Bezkarność osób kierujących groźby do osób prawnych 
Karolina KĘDZIERA
Tajemnica adwokacka jako gwarancja ochrony konstytucyjnych praw jednostki
Angelika KURZAWA
Sądowa ochrona strony w postępowaniu w sprawach z zakresu regulacji energetyki 
Bernard ŁUKAŃKO
Sądowa ochrona w prawie krajowym uprawnień osób fizycznych wynikających z prawa europejskiego – analiza na przykładzie problemu zwrotu opłat za kartę pojazdu 
Magdalena TARASZKIEWICZ, Cezary Paweł WALDZIŃSKI
Zasada szybkości i efektywności postępowania cywilnego a nadużycie praw procesowych w zaskarżaniu orzeczeń 
Łukasz SZYMAŃSKI
Mowa nienawiści w aspekcie społeczeństwa heterogenicznego 
Marta PODSIADŁO-ŻMUDA
Niejednolitość orzecznictwa sądów administracyjnych przyczyną naruszeń równości wobec prawa w sprawach z zakresu świadczeń rodzinnych i świadczeń wychowawczych 
Jakub ŻUREK
Zasada wzajemności w obrocie ekstradycyjnym

Pełny numer