Nr 2 (2021): Gubernaculum et Administratio

SPIS TREŚCI

ARTYKUŁY

 

Michał BARTOSZEWICZ, Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie

Władanie językiem polskim a prawo wykonywania zawodu lekarza. Uwagi na marginesie orzecznictwa sądów administracyjnych

Zbigniew CZARNIK, WSPIA Rzeszowska Szkoła Wyższa

Kwarantanna jako środek prawny zapobiegania i zwalczania chorób zakaźnych u ludzi

Karol DOBRZENIECKI, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Arleta HREHOROWICZ, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Czy instytucjonalizacja „prawa do prawdy” jest receptą na kryzys informacyjny?

Antoni DRAL, WSPIA Rzeszowska Szkoła Wyższa

Cechy definiujące pracę zdalną oraz tryb jej powierzenia w świetle ustawy covidowej z 2 marca 2020 r. oraz projektów ustaw o zmianie Kodeksu pracy z 18 maja oraz 16 lipca 2021 r.

Kazimiera JUSZKA, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Czynniki ochrony praw człowieka w przeprowadzaniu oględzin w sprawach zabójstw

Robert SAWUŁA, WSPIA Rzeszowska Szkoła Wyższa

Reklamacje na nieprawidłowości w rejestrze wyborców i spisie wyborców – wybrane uwagi na tle orzecznictwa

Agnieszka SKÓRA, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski

Zabytek techniki czy ponadczasowe narzędzie komunikacyjne? Wniesienie podania za pomocą telefaksu w ogólnym postępowaniu administracyjnym

Daria BIEŃKOWSKA, Akademia Pomorska

End-of-life decision making w opiece medycznej w świetle standardów praw człowieka Rady Europy

Konrad BUCZKOWSKI, Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk

COVID-19 a przestępczość – spojrzenie z perspektywy europejskiej i krajowej

Małgorzata GAJDA-DURLIK, WSPIA Rzeszowska Szkoła Wyższa

Administracyjnoprawne środki zaskarżenia decyzji w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych

Agnieszka GAŁAKAN-HALICKA, WSPIA Rzeszowska Szkoła Wyższa

Piecza nad majątkiem dziecka

Milena GARWOL, Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie

Stosowanie klauzuli antykumulacyjnej w postępowaniu karnym wobec należności publicznoprawnych – uwagi na kanwie postanowienia Sądu Najwyższego o sygn. I KZP 15/16

Marcin GRZYBOWSKI, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Dozwolony użytek informacyjny (refleksje na tle art. 25 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych)

Michał GRUDECKI, Uniwersytet Śląski

Prawnokarna ocena klapsa

Dorota KANIEWSKA, Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie

Mikronacje – abstrakcja czy wyzwanie dla współczesnego prawa międzynarodowego?

Maciej KOBAK, WSPIA Rzeszowska Szkoła Wyższa

Podstawy odpowiedzialności za uszkodzenie lub zniszczenie drzewa

Przemysław NIEMCZUK, WSPIA Rzeszowska Szkoła Wyższa

Determinanty kształtowania podziału terytorialnego – ujęcie administracyjnoprawne

Beata NUZZO, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Informatyzacja postępowania administracyjnego a prawo do dobrej administracji we Włoszech – wybrane zagadnienia

Marta PIETRAS-EICHBERGER, WSPIA Rzeszowska Szkoła Wyższa

Ograniczenia praw człowieka w czasie pandemii COVID-19 w Polsce i Rosji. Aspekty prawno-porównawcze

Katarzyna TKACZYK-RYMANOWSKA, WSPIA Rzeszowska Szkoła Wyższa

Posiadanie znacznej ilości narkotyków-zarys problemu w kontekście wyroku trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 11 czerwca 2020 r. C-634/18

Marcin TOMASIEWICZ, Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie

Pojęcie sprawiedliwości w historiozofii starożytnej

Przemysław WILCZYŃSKI, Uniwersytet Łódzki

Praworządność a zakres interpretacji norm ustawowych w procesach kontroli sądowoadministracyjnej. Uwagi na tle zjawiska „prawotwórstwa” sądów administracyjnych

Anna WOJTKOWIAK, Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie

Ograniczenia zasady wolności gospodarczej na przykładzie regulacji prawnych dotyczących udzielania zezwoleń spółkom osobowym

Małgorzata CZERWIŃSKA, Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie

Kontrowersje wokół zakresu pojęcia „usługa medyczna” w kontekście jej zwolnienia z podatku od wartości dodanej

Mateusz Jan GABRYEL, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Pozycja zobowiązanego w kontekście zajęcia wierzytelności z jego rachunku bankowego w ramach postępowania egzekucyjnego w administracji – wybrane zagadnienia

 

RECENZJE

Aleksander LIPIŃSKI, Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie

Na marginesie monografii A. Kazimierskiej-Patrzycznej, Ochrona różnorodności biologicznej w systemie prawnej ochrony przyrody, Warszawa 2019, ss. 292

Opublikowane: 2021-12-30

Pełny numer