Nr 1 (2023): Gubernaculum et Administratio

 

Strony redakcyjne

Spis treści

Odpowiedzialność publicznoprawna osób zarządzających podmiotami leczniczymi – wybrane problemy
prof. dr hab. Jadwiga Glumińska-Pawlic, dr Ewelina Żelasko-Makowska

Nowa regulacja zawodu ratownika medycznego
prof. dr hab. Jacek Sobczak, dr hab. Maria Gołda-Sobczak, prof. UAM

Odpowiedzialność cywilna za szkody wyrządzone przez lekarzy bez specjalizacji
dr hab.  Maria Boratyńska, prof. UW  

Zdrowie  publiczne  w systemie ochrony zdrowia
dr hab. Anna Pacian, prof. UML

Odpowiedzialność przedstawicieli ustawowych małoletnich sprzeciwiających się obowiązkowym szczepieniom ochronnym 
dr hab. Jolanta Pacian

Dopuszczalność stosowania przymusu bezpośredniego w szpitalach innych niż psychiatryczne
dr Jan Ciechorski

Cofnięcie zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej
dr Michał Kiedrzynek

Wpływ błędu organizacyjnego na odpowiedzialność karną lekarza
dr Anna Malicka – Ochtera

Klauzula sumienia – w poszukiwaniu równowagi między moralnością a prawem
dr Ewelina Mikulska

Kształtowanie prozdrowotnego stylu życia w regulacjach prawnych
dr Patrycja Sołtysiak, Bartłomiej Pająk

Realizacja prawa pacjenta do świadczeń zdrowotnych w czasie pandemii COVID-19
dr Agnieszka Wołoszyn-Cichocka

Theoretical Issues Crypto Assets Taxation and the Regulatory Framework of Hungary
Hulkó, Gábor, Dr. Ph.D., Associate Professor, Király, Péter Bálint, Dr., Assistant Lecturer

Bezprawne posługiwanie się tytułem i stopniem naukowym
prof. dr hab. Jadwiga Glumińska-Pawlic, prof. dr hab. Lidia Zacharko

Gminna ewidencja zabytków jako nienazwana forma nadzoru konserwatorskiego
dr hab. Tomasz Sienkiewicz, prof. KUL

Rewolucja w zakresie e-doręczeń? Uwagi na tle art. 3 ustawy o doręczeniach elektronicznych
dr hab. Agnieszka Skóra, prof. UWM

Wartości wyrażone przez prawodawcę w celu działalności Narodowego Banku Polskiego. Wybrane problemy
dr Eliza Komierzyńska-Orlińska

Regulaminy organizacyjne Papieskiej Gwardii Szwajcarskiej w XX-XXI wieku
dr Łukasz Niewiński 

Notariat w komunistycznej Czechosłowacji
dr Wojciech Święch

Cooperation in the process of ensuring safety of football matches - results of qualitative empirical research
mgr Piotr Mączyński

Wątpliwości i ryzyka wynikające ze współpracy gmin w ramach instytucji porozumienia międzygminnego
mgr Adrian Perz

Zapewnienia dyplomatyczne w Polsce
mgr Marek Tatarczuk

Okoliczności utworzenia Funduszu Kościelnego w okresie Polski Ludowej
mgr Konrad Żurek

Glosa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 grudnia 2022 r., sygn. akt SK 78/21. 
Anna Warston

Sprawozdanie z seminarium <Sztuczna inteligencja a globalne przemiany cywilizacyjne>, zorganizowanego w ramach projektu Architektura i infrastruktura Wielkiego Resetu - Studium nad transformacją ku cywilizacji informacyjnej (Politechnika Warszawska, 24 II 2023). 
dr hab. Marek Czachorowski

Sprawozdanie z I Strasburskiego Seminarium Naukowego „PRAWA CZŁOWIEKA W ORZECZNICTWIE EUROPEJSKIEGO TRYBUNAŁU PRAW CZŁOWIEKA” Strasburg, 30 sierpnia 2022 r.
Anna Warston, dr Anna Rogacka-Łukasik

 

 

Opublikowane: 30-12-2023