Nr 1 (2015): GUBERNACULUM ET ADMINISTRATIO 2015, z. 1

SPIS TREŚCI
Bartosz CZEKAŁA, Bogusław KROMOŁOWSKI
Pytania prejudycjalne do trybunału sprawiedliwości Unii Europejskiej w polskim postępowaniu karnym
Piotr FIK
Jurysdykcja krajowa w sprawach alimentacyjnych w świetle rozporządzenia Rady (WE) nr 4/2009 
Piero GAMBALE
Dziesięcioletnie doświadczenie reformy konstytucyjnej dotyczącej głosowania przez Włochów mieszkających poza granicami kraju – krótkie wprowadzenie
Rusłana HAVRILYUK
Reforms of Legal Foundations of Tax-Preferential Regulation in Post-Soviet Ukraine (by Tax Code of Ukraine)
Marcin JANIK
Klauzule generalne a skuteczność stosowania prawa międzynarodowego na przykładzie ochrony danych objętych tajemnicą telekomunikacyjną 
Jindrich KALUZA
Public Sector Information Systems Development Methodologies in Current Progress 
Olgierd KUCHARSKI
Kierownicy wyodrębnionych komórek organizacyjnych w świetle przepisów prawa pracy 
Krzysztof MUCHA
Konstytucyjne podstawy pojęcia bezpieczeństwa energetycznego
Krzysztof PACUŁA
Roszczenie bezpośrednie poszkodowanego przeciwko ubezpieczycielowi (actio directa) w prawie prywatnym międzynarodowym 
Mariusz PARADOWSKI
Działacz związkowy w prawie pracy 
Marek PRZYSUCHA
Konstytucjonalizacja i europeizacja prawa a powstanie nowego modelu sądowego stosowania prawa 
Oriana REIZES-DZIEDUSZYCKA
Bezpieczeństwo społeczne a wolność jednostki, w kontekście regulacji postpenalnych w polskiej polityce kryminalnej (tzw. „ustawa o bestiach”) 
Ryszard SZAŁOWSKI
Prawnoadministracyjne podstawy kształtowania dostępności przestrzeni publicznej dla osób niepełnosprawnych. Wybrane zagadnienia 
Beata WALCZAK
Prawo do informacji o środowisku w prawie Unii Europejskiej 
Paweł WOLNICKI
Budżet miasta Koniecpola w okresie Księstwa Warszawskiego i Królestwa Polskiego 
Magdalena WRZALIK
Głosowanie przez pełnomocnika 
Paweł WOLNICKI
Wpływ Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych na proces zarządzania dokumentacją w administracji publicznej 
SPRAWOZDANIA
Ewelina ŻELASKO-MAKOWSKA
Wykład otwarty pt. „Konstytucyjne prawo dostępu do służby publicznej a jego realizacja w praktyce administracyjnej – stan obecny i perspektywy zmian”

Pełny numer