Nr 1 (2019): GUBERNACULUM ET ADMINISTRATIO 2019, z. 1

SPIS TREŚCI
Adam ZIENKIEWICZ
Dylematy praktyki mediacyjnej – kilka pytań na tle zasady bezstronności i neutralności mediatora 
Alexander Martin JURANEK
Zakres kognicji sądów powszechnych a właściwość sądownictwa polubownego. Przyczynek do rozważań o materialnoprawnych podstawach zapisu na sąd polubowny 
Grzegorz KRAWIEC
Kilka uwag na temat kół gospodyń wiejskich
Karolina PALKA
Słowacki model przepisów penalizujących kłamstwo oświęcimskie 
Grzegorz MAROŃ
Katolicka teoria prawa jako kierunek we współczesnej amerykańskiej jurysprudencji 
Łukasz BERNACIŃSKI, Jakub WOJTASIK
Beneficjenci dotacji udzielanych z Funduszu Kościelnego

Pełny numer