Nr 1 (2018): GUBERNACULUM ET ADMINISTRATIO 2018, z. 1

SPIS TREŚCI
Jakub KRAWCZYK
Funkcje i zadania kapelanów i sekretarzy biskupów diecezjalnych (na przykładzie archidiecezji częstochowskiej) 
Dmytro LAVRENTY
Особливості здійснення державно-приватного партнерства в європейській практиці публічного врядування 
Arthur LUPASHKO
Передумови та пріоритети реформування публічного управління туристично-рекреаційною сферою в Україні 
Małgorzata NOWAK
Porozumienia ograniczające konkurencję w polskim prawie konkurencji 
Олександр РАДЧЕНКО, Сергій ЗАДОРОЖНИЙ
Корупція versus демократії як головний фактор недотримання прав людини в Україні 
Jerzy ROTKO
Warunki korzystania z wód regionu wodnego jako prawny instrument zarządzania zasobami wodnymi 
Aneta SKALEC
Rzymska zasada superficies solo cedit, własność poszczególnych pięter we wschodnich prowincjach imperium i jej wpływ na prawo rzymskie 
Daniel MIELNIK
Mutationes in doctrina iuris a próba marginalizacji przedmiotów historycznoprawnych (w tym deromanizacji studiów prawniczych) w Polsce w okresie 1918–1939 

Pełny numer