Nr 1 (2014): GUBERNACULUM ET ADMINISTRATIO 2014, z. 1

SPIS TREŚCI
Piotr FIK

Samorząd adwokacki w ochronie praw obywateli 
Józef JAGIEŁA
Udział organizacji pozarządowych w postępowaniu cywilnym dla ochrony praw obywateli 
Olgierd KUCHARSKI
Rodzaje zatrudnienia w organizacjach pozarządowych 
Marek STYCH
Administracyjnoprawne problemy regulacji materii statutowej stowarzyszeń na przykładzie statutu Stowarzyszenia Północnokaszubskiej Lokalnej Grupy Rybackiej 
Beata WALCZAK
Udział społeczeństwa w ochronie środowiska 

Pełny numer