Informacje dla autorów

1. Informacje ogólne

Przed wysłaniem artykułu, prosimy o upewnienie się, iż przeczytali państwo Misję i charakterystykę profilu czasopisma. Publikujemy oryginalne prace eksperymentalne, przeglądy piśmiennictwa, raporty, badania humanistyczne i artykuły polemiczne w języku polskim, angielskim oraz innych językach obcych.

Od 1 numeru w 2021 roku, czasopismo będzie ukazywało się głównie w języku angielskim. Z tego względu przyszłe zgłoszenia artykułów prosimy przesyłać w języku angielskim. Zarówno brytyjska, jak i amerykańska pisownia są akceptowane, o ile dana pisownia jest używana konsekwentnie w całym tekście. Autorom, których językiem ojczystym nie jest angielski, zdecydowanie zaleca się przeprowadzenie korekty językowej ich pracy przed przesłaniem. Dokumenty z poważnymi uchybieniami w języku angielskim mogą zostać zwrócone do autorów bez recenzji.

Termin składania prac do kolejnych zeszytów upływa:

- 30 listopada 2019 (numer 1, 2020) 
- 28 lutego 2020 (numer 2, 2020)
- 31 maja 2020 (numer 3, 2020)
- 31 sierpnia 2020 (numer 4, 2020)

Czasopismo nie pobiera żadnych opłat publikacyjnych.

  1. Przygotowanie manuskryptu

2.1   Formatowanie tekstu

Redakcja zaleca przygotować manuskrypt w programie Microsoft Word (.doc lub .docx). Dokument powinien być napisany w formacie A4 standardowego maszynopisu (1800 znaków na stronie, marginesy: górny i dolny – 25 mm, lewy – 35 mm). Zaleca się stosowanie kroju Times New Roman, 12 punktów, odstęp 1,5 wiersza. Objętość nadsyłanych tekstów nie może przekraczać 15 stron (w tym tabele, wykresy, przypisy, bibliografia).

2.2   Pierwsza strona

Na pierwszej stronie autorzy powinni umieścić:

- Imiona i nazwiska autorów
- Stopień bądź tytuł naukowy, afiliację autorów
- Adres e-mail wszystkich autorów
- Numer ORCID (Open Researcher and Contributor ID, zobacz: https://orcid.org/)
- Tytuł artykułu (zarówno w języku polskim i angielskim)
- Streszczenie (zarówno w języku polskim i angielskim)
- Słowa kluczowe (zarówno w języku polskim i angielskim)
- Adres, numer telefonu, adres e-mail autora korespondencyjnego

2.3 Przygotowanie streszczenia i słów kluczowych

Streszczenie nie powinno przekraczyć 180 słów. W pracach humanistycznych streszczenie powinno być opisowe i podsumowywać podjęty temat. W pracach eksperymentalnych należy ustrukturyzować streszczenie określając cel pracy, zastosowane metody, podsumowanie wyników oraz wnioski.

Autorzy powinni zdefiniować 4-5 słów kluczowych.

2.4  Tabele, wykresy i inne grafiki

Tabele i materiał ilustracyjny (ryciny, wykresy, fotografie) należy zamieścić w osobnych plikach i dokładnie opisać. Miejsca ich wstawienia zaznaczyć na prawym marginesie wydruku tekstu.

Rozmiar czcionki w tabeli powinien wynosić 9 punktów, zaś szerokość tabeli nie może przekraczać125 mm. Nie stosuje się innego formatowania tabeli niż siatka. Tytuł umieszcza się nad ta-belą. Przypisy do tabeli umieszcza się bezpośrednio pod nią. W tabeli nie zostawia się pustych rubryk.
Obowiązują następujące znaki umowne:

-  pauza (—) – zjawisko nie występuje
- zero (0) – zjawisko istnieje, jednakże w ilościach mniejszych od liczb, które mogą być wyrażone uwidocznionymi w tabeli znakami cyfrowymi kropka
- (.) – zupełny brak informacji lub brak informacji wiarygodnych
- znak x – wypełnienie rubryki ze względu na układ tabeli jest niemożliwe lub niecelowe
- „w tym” – oznacza, że nie podaje się wszystkich składników sumy

Wykresy należy sporządzać za pomocą programów Microsoft Office (Excel, Microsoft Graph). Szerokość wykresu nie może przekraczać 125 mm. Numer i tytuł wykresu zapisują się nad wykresem. Wykresy sporządzane innymi programami i wklejane jako rysunki, muszą spełniać następujące kryteria:

-dane i opisy zamieszczone na wykresie muszą być zapisane Times New Roman w stopniu 9 p.
- nie należy projektować trójwymiarowych wykresów, które będą nieczytelne; zaleca się wy-kresy czarno-białe (desenie), jednowymiarowe,
- nie stosuje się obramowań pola wykresu ani obramowań legendy,
- nie stosuje się tła innego niż białe,
- nie powtarza się tytułu wykresu ani zapisu „Źródło:…” na obszarze kreślenia.
- Wielkość ilustracji musi być dostosowana do formatu B5.

Minimalna rozdzielczość wykresów i ilustracji to 600 dpi. W razie umieszczenia w pracy rycin, tabel itp. pochodzących z opracowań zamieszczanych w innych czasopismach lub publikacjach książkowych, autor ma obowiązek uzyskania zgody na ich wykorzystanie.

2.5   Piśmiennictwo

2.5.1. Część pierwsza – dzieje kultury fizycznej w Polsce i na Świecie (zakres humanistycznych i teoretycznych podstaw kultury fizycznej)

Należy stosować przypisy dolne; obowiązuje alfabetyczny układ bibliografii (pozycje bibliografii nie są numerowane); przykładowe przypisy:

  1. Nawrocki, J. Mrzygłód, W szczęku stalowych kling, Warszawa 1957, s. 114–119; Kultura somatyczna kleryków, red. Z. Dziubiński, Warszawa 1996, s. 18; M. Ponczek, Związki Kościoła Katolickiego z „Sokołem” Ziemi Łódzkiej do 1939 r., [w:], Studia z historii i organizacji kultury fizycznej, red. A. Nowakowski, Częstochowa 1997; J. Konopnicki, Wychowanie fizyczne w gimnazjum wołyńskim, „Kultura Fizyczna” 1956, nr 3, s. 175–177.

Przykładowe opisy bibliograficzne:

Barabasz S., Wspomnienia narciarza, Zakopane 1914; Maków Podhalański, red. L. Mroczka, Kraków 1978; Chełmecki J., Wilk S., Wybrane czynniki społeczno-polityczne kształtowania modelu organizacyjnego kultury fizycznej w Polsce Ludowej, [w:] Wybrane problemy organizacji kultury fizycznej w Polsce. Z warsztatów badawczych, Warszawa 1987; Hądzelek K., Wychowanie fizyczne na ziemiach polskich przed odzyskaniem niepodległości, „Wychowanie Fizyczne i Sport” 1993, nr 4.

2.5.2. Część druga – teoria i metodyka wychowania fizycznego i sportu, turystyka i rekreacja

Numer pozycji bibliograficznej podajemy w nawiasie kwadratowym wewnątrz tekstu głównego; obowiązuje alfabetyczny układ bibliografii (pozycje bibliografii są numerowane w nawiasach kwadratowych).

Przykładowe opisy bibliograficzne:

[1] Arska-Kotlińska M., Bartz J., Wieliński D. (2002): Wybrane zagadnienia statystyki dla studiujących wychowanie fizyczne. AWF Poznań;
[2] Denisiuk L. (1969): Opis testów motorycznych oraz metody przeprowadzania prób i oceny wyników. [w:] Rozwój sprawności motorycznej dzieci i młodzieży w wieku szkolnym. PZWS. Warszawa, 74–83.
[3] Z. Szafkowski, Światowe Igrzyska Polonijne z lat 1999–2000 [World Polonia Games in the years 1999–2000], [in:] B. Woltmann (ed.), Z najnowszej historii kultury fizycznej w Polsce [From the most recent history of physical culture in Poland], vol. 5, Gorzów Wlkp. 2002