Informacje dla autorów

  1. Informacje ogólne

Przed wysłaniem artykułu, prosimy o upewnienie się, iż przeczytali państwo Misję i charakterystykę profilu czasopisma. Publikujemy oryginalne prace eksperymentalne, przeglądy piśmiennictwa, raporty, badania humanistyczne i artykuły polemiczne.

Od 1 numeru w 2021 roku, czasopismo będzie ukazywało się głównie w języku angielskim. Z tego względu przyszłe zgłoszenia artykułów prosimy przesyłać w języku angielskim. Zarówno brytyjska, jak i amerykańska pisownia są akceptowane, o ile dana pisownia jest używana konsekwentnie w całym tekście. Autorom, których językiem ojczystym nie jest angielski, zdecydowanie zaleca się przeprowadzenie korekty językowej ich pracy przed przesłaniem. Dokumenty z poważnymi uchybieniami w języku angielskim mogą zostać zwrócone do autorów bez recenzji.

Czasopismo nie pobiera żadnych opłat publikacyjnych.

  1. Przygotowanie manuskryptu

2.1   Formatowanie tekstu

Redakcja zaleca przygotować manuskrypt w programie Microsoft Word (.doc lub .docx). Dokument powinien być napisany w formacie A4 standardowego maszynopisu (1800 znaków na stronie, marginesy: górny i dolny – 25 mm, lewy – 35 mm). Zaleca się stosowanie kroju Times New Roman, 12 punktów, odstęp 1,5 wiersza. Objętość nadsyłanych tekstów nie może przekraczać 15 stron (w tym tabele, wykresy, przypisy, bibliografia). W zaślepionym manuskrypcie należy zastosować numerowanie ciągłe wierszy.

Autorzy powinni przygotować dwa pliki artykułu:

- Plik zawierający pierwszą stronę artykułu (zobacz niżej). 

- Plik zawierający zaślepiony artykuł (artykykuł bez pierwszej strony oraz danych autorów).

2.2   Pierwsza strona

Na pierwszej stronie autorzy powinni umieścić:

- Imiona i nazwiska autorów
- Stopień bądź tytuł naukowy, afiliację autorów
- Adres e-mail wszystkich autorów
- Numer ORCID (Open Researcher and Contributor ID, zobacz: https://orcid.org/)
- Tytuł artykułu (zarówno w języku polskim i angielskim)
- Streszczenie (zarówno w języku polskim i angielskim)
- Słowa kluczowe (zarówno w języku polskim i angielskim)
- Adres, numer telefonu, adres e-mail autora korespondencyjnego
- Na stronie tytułowej autorzy powinni ujawnić wszelkie potencjalne konflikty interesów i szczegóły finansowania.

2.3 Przygotowanie streszczenia i słów kluczowych

Streszczenie nie powinno przekraczyć 200 słów.

W pracach humanistycznych streszczenie powinno być opisowe i podsumowywać podjęty temat.
W pracach eksperymentalnych należy ustrukturyzować streszczenie określając cel pracy, zastosowane metody, podsumowanie wyników oraz wnioski.

Autorzy powinni zdefiniować 4-5 słów kluczowych.

 

2.4  Tabele, wykresy i inne grafiki

Tabele i materiał ilustracyjny (ryciny, wykresy, fotografie) należy zamieścić w osobnych plikach i dokładnie opisać. Miejsca ich wstawienia zaznaczyć na prawym marginesie wydruku tekstu.

Rozmiar czcionki w tabeli powinien wynosić 9 punktów, zaś szerokość tabeli nie może przekraczać125 mm. Nie stosuje się innego formatowania tabeli niż siatka. Tytuł umieszcza się nad ta-belą. Przypisy do tabeli umieszcza się bezpośrednio pod nią. W tabeli nie zostawia się pustych rubryk.
Obowiązują następujące znaki umowne:

-  pauza (—) – zjawisko nie występuje
- zero (0) – zjawisko istnieje, jednakże w ilościach mniejszych od liczb, które mogą być wyrażone uwidocznionymi w tabeli znakami cyfrowymi kropka
- (.) – zupełny brak informacji lub brak informacji wiarygodnych
- znak x – wypełnienie rubryki ze względu na układ tabeli jest niemożliwe lub niecelowe
- „w tym” – oznacza, że nie podaje się wszystkich składników sumy

Wykresy należy sporządzać za pomocą programów Microsoft Office (Excel, Microsoft Graph). Szerokość wykresu nie może przekraczać 125 mm. Numer i tytuł wykresu zapisują się nad wykresem. Wykresy sporządzane innymi programami i wklejane jako rysunki, muszą spełniać następujące kryteria:

-dane i opisy zamieszczone na wykresie muszą być zapisane Times New Roman w stopniu 9 p.
- nie należy projektować trójwymiarowych wykresów, które będą nieczytelne; zaleca się wy-kresy czarno-białe (desenie), jednowymiarowe,
- nie stosuje się obramowań pola wykresu ani obramowań legendy,
- nie stosuje się tła innego niż białe,
- nie powtarza się tytułu wykresu ani zapisu „Źródło:…” na obszarze kreślenia.
- Wielkość ilustracji musi być dostosowana do formatu B5.

Minimalna rozdzielczość wykresów i ilustracji to 600 dpi. W razie umieszczenia w pracy rycin, tabel itp. pochodzących z opracowań zamieszczanych w innych czasopismach lub publikacjach książkowych, autor ma obowiązek uzyskania zgody na ich wykorzystanie.

2.4   Piśmiennictwo

Część pierwsza – dzieje kultury fizycznej w Polsce i na Świecie (zakres humanistycznych i teoretycznych podstaw kultury fizycznej)

Należy stosować przypisy dolne; obowiązuje alfabetyczny układ bibliografii (pozycje bibliografii nie są numerowane); przykładowe przypisy:

  1. Nawrocki, J. Mrzygłód, W szczęku stalowych kling, Warszawa 1957, s. 114–119; Kultura somatyczna kleryków, red. Z. Dziubiński, Warszawa 1996, s. 18; M. Ponczek, Związki Kościoła Katolickiego z „Sokołem” Ziemi Łódzkiej do 1939 r., [w:], Studia z historii i organizacji kultury fizycznej, red. A. Nowakowski, Częstochowa 1997; J. Konopnicki, Wychowanie fizyczne w gimnazjum wołyńskim, „Kultura Fizyczna” 1956, nr 3, s. 175–177.

Przykładowe opisy bibliograficzne:

Barabasz S., Wspomnienia narciarza, Zakopane 1914; Maków Podhalański, red. L. Mroczka, Kraków 1978; Chełmecki J., Wilk S., Wybrane czynniki społeczno-polityczne kształtowania modelu organizacyjnego kultury fizycznej w Polsce Ludowej, [w:] Wybrane problemy organizacji kultury fizycznej w Polsce. Z warsztatów badawczych, Warszawa 1987; Hądzelek K., Wychowanie fizyczne na ziemiach polskich przed odzyskaniem niepodległości, „Wychowanie Fizyczne i Sport” 1993, nr 4.

Część druga – teoria i metodyka wychowania fizycznego i sportu, turystyka i rekreacja

Numer pozycji bibliograficznej podajemy w nawiasie kwadratowym wewnątrz tekstu głównego; obowiązuje alfabetyczny układ bibliografii (pozycje bibliografii są numerowane w nawiasach kwadratowych).

Przykładowe opisy bibliograficzne:

[1] Arska-Kotlińska M., Bartz J., Wieliński D. (2002): Wybrane zagadnienia statystyki dla studiujących wychowanie fizyczne. AWF Poznań;
[2] Denisiuk L. (1969): Opis testów motorycznych oraz metody przeprowadzania prób i oceny wyników. [w:] Rozwój sprawności motorycznej dzieci i młodzieży w wieku szkolnym. PZWS. Warszawa, 74–83.
[3] Z. Szafkowski, Światowe Igrzyska Polonijne z lat 1999–2000 [World Polonia Games in the years 1999–2000], [in:] B. Woltmann (ed.), Z najnowszej historii kultury fizycznej w Polsce [From the most recent history of physical culture in Poland], vol. 5, Gorzów Wlkp. 2002