Etyka i polityka wydawnicza

Procedura recenzyjna

Pierwszym etapem recenzowania nadesłanych prac jest wstępna ocena dokonana przez redakcję czasopisma. Na tym etapie praca poddawana jest ocenie pod kątem zgodności z profilem czasopisma, zachowaniu wymogów redakcyjnych wydawcy i ogólnych kryteriów poprawności gramatycznej.

Tekst zgodny z wymaganiami przeglądu wstępnego otrzymuje kod identyfikacyjny i jest kierowany do dwóch recenzentów, specjalistów w dziedzinie nauk o kulturze fizycznej. Zgodnie z zasadą podwójnie ślepej recenzji recenzenci (double-blind review), autorzy i recenzent pozostają wobec siebie anonimowi. Recenzenci przedstawiają swoją opinię na temat artykułu wypełniając formularz recenzji.

Proszę zwrócić uwagę na:

  •   Recenzent nie powinien mieć wcześniejszej wiedzy na temat zgłoszenia
  •   Recenzent nie powinien ostatnio współpracować z żadnym z autorów
  •   Nominowani recenzenci z nie powinni być tej samej instytucji

Procedura recenzowania materiałów autorskich publikowanych w Sport i Turystyka Środkowoeuropejskie Czasopismo Naukowe jest dostosowana do wytycznych MNiSW Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce oraz Kodeksu Etyki Pracownika Naukowego.

Podziękowania, finansowanie, konflikt interesów

Wszyscy autorzy, którzy nie spełniają kryteriów autorstwa, powinni zostać wymienieni w dziale Podziękowania. Czasopismo wymaga od wszystkich autorów ujawnienia finansowania badań. Od wszystkich autorów wymagamy także ujawnienia wszelkich możliwych konfliktów interesów. Jeśli takowy konflikt wystąpi, informacja na ten temat powinna zostać umieszczona przed piśmiennictwem.

Autorstwo

Redakcja czasopisma dbając o rzetelność w nauce wdraża zapory ghostwriting oraz guest authorship. Autorzy są zobowiązani do przedstawienia oświadczenia dotyczącego rzetelności nadesłanych prac, a w przypadku artykułów opracowanych przez kilku autorów do ujawnienia wkładu poszczególnych osób w powstanie pracy.

Autorzy powinni upewnić się, iż wysyłany artykuł jest w pełni autorski. W przypadku wykorzystywania obcych materiałów (oraz danych), autorzy zobowiązani są do cytowania źródła. Prace nadesłane do recenzji nie powinny być publikowane w ich obecnej lub bardzo podobnej formie wcześniej, poza drukiem wstępnym w repozytorium lub jako materiał konferencyjny o ograniczonym nakładzie. Przesłanie tego samego manuskryptu jednocześnie do więcej niż jednego czasopisma stanowi nieetyczne zachowanie wydawnicze i jest niedopuszczalne.

Wszelkie wykryte przypadki nierzetelności naukowej będą demaskowane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów (instytucje zatrudniające autorów, towarzystwa naukowe, stowarzyszenia edytorów naukowych itp.). Czasopismo wykorzystuje schematy Committee on Publication Ethics (COPE), dostępne na stronie  https://publicationethics.org/resources/flowcharts

System antyplagiatowy

Autorzy przedstawiają wyłącznie własne oryginalne artykuły, niepublikowane wcześniej w całości, ani w istotnych częściach. Przedłożone artykuły mogą być sprawdzone przy użyciu systemu antyplagiatowego.

Etyka badań naukowych

Oświadczenia odnośnie akceptacji komisji etyki są wymagane zawsze, gdy prowadzone są badania na ludziach lub tkankach ludzkich. Autorzy powinni przedstawić oświadczenie etyczne jako część swojej sekcji Materiał i metody, wyszczególniając pełne informacje dotyczące ich zatwierdzenia (w tym nazwę organizacji udzielającej zgody na przeprowadzenie badań).

Otwarty dostęp (Open Access) i polityka praw autorskich

Czasopismo zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do jego treści, zgodnie z zasadą wspierania globalnej wymiany wiedzy, poprzez publiczne udostępnienie badań naukowych.

Do celów wydawniczych autorzy przekazują prawa autorskie publikacji Uniwersytetowi im. Jana Długosza. Dalej artykuł dystrybuowany jest na licencji Creative Commons Attribution License (CC-BY).