Przesyłanie tekstów
Przejdź do logowania lub Zarejestruj aby zgłosić tekst.

Sprawdzenie tekstu przed wysłaniem

Autorzy proszeni są o sprawdzenie czy tekst spełnia poniższe kryteria. Teksty, które nie spełniają wymagań redakcyjnych mogą zostać odrzucone.
  • Tekst nie był dotąd nigdzie opublikowany ani nie jest przedmiotem postępowania w innym czasopiśmie.
  • Tekst zapisany w formacie OpenOffice, Microsoft Word, RTF lub WordPerfect.
  • Interlinia 1; wysokość pisma 12 pkt; stosowana raczej kursywa niż podkreślenia (za wyjątkiem adresów stron internetowych); wszystkie rysunki oraz tabele są umieszczone w tekście w odpowiednich miejscach (nie na końcu).
  • Tekst został sformatowany zgodnie z wytycznymi dla autora określającymi styl i zasady sporządzania bibliografii.

Wytyczne dla autorów

  1. Informacje ogólne

Przed wysłanie artykułu, prosimy o upewnienie się, iż przeczytali państwo Misję i charakterystykę profilu czasopisma. Publikujemy oryginalne prace eksperymentalne, przeglądy piśmiennictwa, raporty, badania humanistyczne i artykuły polemiczne w języku polskim, angielskim oraz innych językach obcych.

Termin składania prac do kolejnych zeszytów upływa:

- 30 listopada 2019 (numer 1, 2020) 

- 28 lutego 2020 (numer 2, 2020)

- 31 maja 2020 (numer 3, 2020)

- 31 sierpnia 2020 (numer 4, 2020)

Czasopismo nie pobiera żadnych opłat publikacyjnych.

  1. Przygotowanie manuskryptu

2.1   Pierwsza strona

Na pierwszej stronie autorzy powinni umieścić:

- Imiona i nazwiska autorów

- Stopień bądź tytuł naukowy, afiliację autorów

- Numer ORCID (Open Researcher and Contributor ID, zobacz: https://orcid.org/)

- Tytuł artykułu (zarówno w języku polskim i angielskim)

- Streszczenie (zarówno w języku polskim i angielskim)

- Słowa kluczowe (zarówno w języku polskim i angielskim)

- Adres, numer telefonu, adres e-mail autora korespondencyjnego

2.2   Formatowanie tekstu

Redakcja zaleca przygotować manuskrypt w programie Microsoft Word (.doc lub .docx). Dokument powinien być napisany w formacie A4 standardowego maszynopisu (1800 znaków na stronie, marginesy: górny i dolny – 25 mm, lewy – 35 mm). Zaleca się stosowanie kroju Times New Roman, 12 punktów, odstęp 1,5 wiersza. Objętość nadsyłanych tekstów nie może przekraczać 15 stron (w tym tabele, wykresy, przypisy, bibliografia).

2.3  Tabele, wykresy i inne grafiki

Tabele i materiał ilustracyjny (ryciny, wykresy, fotografie) należy zamieścić w osobnych plikach i dokładnie opisać. Miejsca ich wstawienia zaznaczyć na prawym marginesie wydruku tekstu.

Rozmiar czcionki w tabeli powinien wynosić 9 punktów, zaś szerokość tabeli nie może przekraczać125 mm. Nie stosuje się innego formatowania tabeli niż siatka. Tytuł umieszcza się nad ta-belą. Przypisy do tabeli umieszcza się bezpośrednio pod nią. W tabeli nie zostawia się pustych rubryk.
Obowiązują następujące znaki umowne:

-  pauza (—) – zjawisko nie występuje

- zero (0) – zjawisko istnieje, jednakże w ilościach mniejszych od liczb, które mogą być wyrażone uwidocznionymi w tabeli znakami cyfrowymi kropka

 - (.) – zupełny brak informacji lub brak informacji wiarygodnych

 - znak x – wypełnienie rubryki ze względu na układ tabeli jest niemożliwe lub niecelowe

 - „w tym” – oznacza, że nie podaje się wszystkich składników sumy

Wykresy należy sporządzać za pomocą programów Microsoft Office (Excel, Microsoft Graph). Szerokość wykresu nie może przekraczać 125 mm. Numer i tytuł wykresu zapisują się nad wykresem. Wykresy sporządzane innymi programami i wklejane jako rysunki, muszą spełniać następujące kryteria:

-dane i opisy zamieszczone na wykresie muszą być zapisane Times New Roman w stopniu 9 p.

- nie należy projektować trójwymiarowych wykresów, które będą nieczytelne; zaleca się wy-kresy czarno-białe (desenie), jednowymiarowe,

- nie stosuje się obramowań pola wykresu ani obramowań legendy,

- nie stosuje się tła innego niż białe,

- nie powtarza się tytułu wykresu ani zapisu „Źródło:…” na obszarze kreślenia.

- Wielkość ilustracji musi być dostosowana do formatu B5.

Minimalna rozdzielczość wykresów i ilustracji to 600 dpi. W razie umieszczenia w pracy rycin, tabel itp. pochodzących z opracowań zamieszczanych w innych czasopismach lub publikacjach książkowych, autor ma obowiązek uzyskania zgody na ich wykorzystanie.

2.4   Piśmiennictwo

Część pierwsza – dzieje kultury fizycznej w Polsce i na Świecie (zakres humanistycznych i teoretycznych podstaw kultury fizycznej)

Należy stosować przypisy dolne; obowiązuje alfabetyczny układ bibliografii (pozycje bibliografii nie są numerowane); przykładowe przypisy:

Nawrocki, J. Mrzygłód, W szczęku stalowych kling, Warszawa 1957, s. 114–119; Kultura somatyczna kleryków, red. Z. Dziubiński, Warszawa 1996, s. 18; M. Ponczek, Związki Kościoła Katolickiego z „Sokołem” Ziemi Łódzkiej do 1939 r., [w:], Studia z historii i organizacji kultury fizycznej, red. A. Nowakowski, Częstochowa 1997; J. Konopnicki, Wychowanie fizyczne w gimnazjum wołyńskim, „Kultura Fizyczna” 1956, nr 3, s. 175–177.

Przykładowe opisy bibliograficzne:

Barabasz S., Wspomnienia narciarza, Zakopane 1914; Maków Podhalański, red. L. Mroczka, Kraków 1978; Chełmecki J., Wilk S., Wybrane czynniki społeczno-polityczne kształtowania modelu organizacyjnego kultury fizycznej w Polsce Ludowej, [w:] Wybrane problemy organizacji kultury fizycznej w Polsce. Z warsztatów badawczych, Warszawa 1987; Hądzelek K., Wychowanie fizyczne na ziemiach polskich przed odzyskaniem niepodległości, „Wychowanie Fizyczne i Sport” 1993, nr 4.

Część druga – teoria i metodyka wychowania fizycznego i sportu, turystyka i rekreacja

Numer pozycji bibliograficznej podajemy w nawiasie kwadratowym wewnątrz tekstu głównego; obowiązuje alfabetyczny układ bibliografii (pozycje bibliografii są numerowane w nawiasach kwadratowych).

Przykładowe opisy bibliograficzne:

[1] Arska-Kotlińska M., Bartz J., Wieliński D. (2002): Wybrane zagadnienia statystyki dla studiujących wychowanie fizyczne. AWF Poznań;

[2] Denisiuk L. (1969): Opis testów motorycznych oraz metody przeprowadzania prób i oceny wyników. [w:] Rozwój sprawności motorycznej dzieci i młodzieży w wieku szkolnym. PZWS. Warszawa, 74–83.

[3] Z. Szafkowski, Światowe Igrzyska Polonijne z lat 1999–2000 [World Polonia Games in the years 1999–2000], [in:] B. Woltmann (ed.), Z najnowszej historii kultury fizycznej w Polsce [From the most recent history of physical culture in Poland], vol. 5, Gorzów Wlkp. 2002

Polityka prywatności

Informacja dot. przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia27 kwietnia 2016 r. Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie informuje, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Humanistyczno - Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie, ul. Waszyngtona 4/8, 42-200Częstochowa;
2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych w Uniwersytet Humanistyczno - Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie: e-mail: iod@ujd.edu.pl, tel. 34 37- 84-133;
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zamówienia, przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy;
4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom;
5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przepisami obowiązującego prawa – dowody księgowe 5 lat;
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych;
8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony DanychOsobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Panadotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy/realizacji zamówienia. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości realizacji zamówienia;
10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania;