1. Nadesłane prace są wstępnie oceniane przez redakcję czasopisma pod kątem zgodności z profilem czasopisma, zachowaniu wymogów redakcyjnych wydawcy i ogólnych kryteriów poprawności gramatycznej.
 2. Każdy z nadesłanych artykułów poddawany jest procedurze recenzowania. O rozpoczęciu procedury decyduje redaktor naczelny czasopisma.
 3. Tekst zgodny z wymaganiami podlega anonimizacji i jest kierowany do dwóch niezależnych recenzentów. Zgodnie z zasadą podwójnie ślepej recenzji (double-blind review) autor i recenzent pozostają wobec siebie anonimowi.
 4. Przy wyborze recenzentów sprawdza się czy:
  • Recenzent nie miał wcześniejszej wiedzy na temat zgłoszenia
  • Recenzent nie współpracował ostatnio z autorem
  • Recenzenci nie są z tej samej instytucji
 5. Każdy z recenzentów dokonuje oceny merytorycznej artykułu związanej m.in. ze zgodnością z profilem czasopisma, oryginalnością artykułu, jego metodologiczną, językową i redakcyjną poprawnością poprzez wypełnienie formularza recenzji w formie elektronicznej.
 6. Po dokonaniu recenzji, recenzenci przedstawiają swoją rekomendację i ewentualne uwagi krytyczne, które decydują o przyjęciu bądź też nie przyjęciu artykułu do dalszych prac wydawniczych.
 7. Po otrzymaniu recenzji – te przesyłane są do wglądu autorom drogą elektroniczną.
 8. Ostateczną decyzję o publikacji danego artykułu podejmuje redaktor naczelny.

Formularz recenzji znajduje się pod adresem:

https://eat.ujd.edu.pl/czasopismo/uploads/procedura%20recenzowania/Formularz%20recenzji%20EAT.pdf

https://eat.ujd.edu.pl/czasopismo/uploads/procedura%20recenzowania/Formularz%20recenzji%20EAT.pdf