Procedura recenzowania

 

  1. Każdy z nadesłanych artykułów poddawany jest procedurze recenzowania.
  2. O rozpoczęciu procedury decyduje redaktor naczelny czasopisma.
  3. Wybrany artykuł poddawany jest anonimizacji, po czym przekazywany jest dwóm niezależnym recenzentom.
  4. Każdy z recenzentów dokonuje oceny merytorycznej artykułu związanej m.in. ze zgodnością z profilem czasopisma, oryginalnością artykułu, jego metodologiczną, językową i redakcyjną poprawnością.
  5. Po dokonaniu recenzji, recenzenci przedstawiają swoją rekomendację i ewentualne uwagi krytyczne, które decydują o przyjęciu bądź też nie przyjęciu artykułu do dalszych prac wydawniczych.
  6. Po otrzymaniu recenzji – te przesyłane są do wglądu autorom drogą elektroniczną.
  7. Ostateczną decyzję o publikacji danego artykułu podejmuje redaktor naczelny.

 

Oświadczenie dla recenzentów
 
Formularz recenzji EAT