Czasopismo „Edukacyjna Analiza Transakcyjna” dedykowane jest pedagogom, nauczycielom, psychologom i wszystkim osobom korzystającym z założeń analizy transakcyjnej czy to w życiu zawodowym, czy prywatnym. Może także stać się inspiracją dla tych, którzy dopiero zetknęli się z koncepcją E. Berne'a, ale zaczynają dostrzegać jej potencjał.

Pierwszy numer czasopisma ukazał się w 2012 roku. Ideą przewodnią przyświecającą Zespołowi Redakcyjnemu w trakcie opracowywania ram tematycznych pisma było stworzenie periodyku uwzględniającego szerokie perspektywy analizy transakcyjnej dla teoretycznych rozważań, ale przede wszystkim praktyki edukacyjnej. Oznacza to, że celem czasopisma jest wymiana myśli i poglądów w zakresie:

 • możliwości wykorzystania koncepcji analizy transakcyjnej w teorii dydaktyki i wychowania
 • wykorzystania założeń edukacyjnej analizy transakcyjnej w praktycznej pracy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi
 • analizy komunikacji pomiędzy uczniami i nauczycielami
 • znaczenia skryptu życiowego w procesie edukacyjnym
 • profilaktyki negatywnych zjawisk pojawiających się w środowisku szkolnym poprzez interpretację ujawniających się tam gier
 • i innych dotyczących szerokiej perspektywy zjawisk i inspiracji edukacyjnych

 

Zapraszamy do współpracy osoby w różnym stopniu związane z koncepcją analizy transakcyjnej. Publikowane artykuły znaleźć się mogą w następujących działach:

 • Inspiracje dla edukacji
 • AT w edukacji
 • Na pograniczu dziedzin
 • Z doświadczeń praktyka
 • Raporty z badań
 • Varia
 • Recenzje wydawnicze

Zachęcamy również do współpracy autorów nie związanych wprawdzie z analiza transakcyjną, ale podejmujący tematy na szerokim polu zagadnień edukacyjnych i korespondujących w jakimś stopniu z edukacyjną analizą transakcyjną. Mogą to być przykładowe poniższe tematy powiązane w jakimś stopniu z problematyką tego czasopisma.

 • Komunikacja interpersonalna w szkole.
 • Relacje nauczyciel-uczeń.
 • Dorosłość a wychowanie.
 • Wewnętrzne poczucie dorosłości, dziecięcości i rodzicielstwa.
 • Zakazy, nakazy i pozwolenia w wychowaniu rodzicielskim.
 • Wczesnodziecięce decyzje życiowe.
 • Manipulacje i intrygi interpersonalne.
 • Psychologiczne formy spędzania czasu.
 • Postawy życiowe wobec siebie i innych.
 • Relacje między prześladowcą, ofiarą i osobą udzielającą im pomocy.
 • Emocje w procesie kształcenia i wychowania.
 • Nierozpoznawanie przez nauczyciela sytuacji problemowych.
 • Pasywne zachowania uczniów i nauczycieli.
 • Autonomia jednostki.
 • Zaspokajanie lub deprywacja potrzeb w kształceniu i wychowaniu.
 • Udzielanie wsparcie psychologicznego w edukacji.
 • Zawieranie umów (kontraktów) jako metoda wychowania.
 • Wpływ edukacji na bieg życia.
 • Nieświadome scenariusze życia szkoły.
 • Przekaz międzygeneracyjny poprzez wychowanie.

 

Czasopismo w 2015 roku zostało wpisane na listę B czasopism punktowanych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, otrzymując 6 punktów, natomiast w roku 2019 dotało się do Mministerialnego programu "Wsparcie dla czasopism naukowych". W chwili obecnej artykuły publikowane w EAT otrzymują 70 punktów

 
ISSN 2299-7466
eISSN 2658-1825
 
Prefix DOI: 
10.16926/eat
 
 
Indeksowanie:
 
 
 
DOAJ
 
 

Index Copernicus 
 
 
 

Polska Bibliografia Naukowa (PBN)

POL-index