Czasopismo „Edukacyjna Analiza Transakcyjna” dedykowane jest pedagogom, nauczycielom, psychologom i wszystkim osobom korzystającym z założeń analizy transakcyjnej czy to w życiu zawodowym, czy prywatnym. Może także stać się inspiracją dla tych, którzy dopiero zetknęli się z koncepcją E. Berne'a, ale zaczynają dostrzegać jej potencjał.

Pierwszy numer czasopisma ukazał się w 2012 roku. Ideą przewodnią przyświecającą Zespołowi Redakcyjnemu w trakcie opracowywania ram tematycznych pisma było stworzenie periodyku uwzględniającego szerokie perspektywy analizy transakcyjnej dla teoretycznych rozważań, ale przede wszystkim praktyki edukacyjnej. Oznacza to, że celem czasopisma jest wymiana myśli i poglądów w zakresie:

 • możliwości wykorzystania koncepcji analizy transakcyjnej w teorii dydaktyki i wychowania
 • wykorzystania założeń edukacyjnej analizy transakcyjnej w praktycznej pracy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi
 • analizy komunikacji pomiędzy uczniami i nauczycielami
 • znaczenia skryptu życiowego w procesie edukacyjnym
 • profilaktyki negatywnych zjawisk pojawiających się w środowisku szkolnym poprzez interpretację ujawniających się tam gier
 • i innych dotyczących szerokiej perspektywy zjawisk i inspiracji edukacyjnych

 

Zapraszamy do współpracy osoby w różnym stopniu związane z koncepcją analizy transakcyjnej. Publikowane artykuły znaleźć się mogą w następujących działach:

 • Inspiracje dla edukacji
 • AT w edukacji
 • Na pograniczu dziedzin
 • Z doświadczeń praktyka
 • Raporty z badań
 • Varia
 • Recenzje wydawnicze

 

Czasopismo w 2015 roku zostało wpisane na listę B czasopism punktowanych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, otrzymując 6 punktów.

 
ISSN 2299-7466
 
DOI: 
 
 
 
 
 
 
 

Index Copernicus 
 
 
 

Polska Bibliografia Naukowa (PBN)

POL-index