Przejdź do logowania lub Zarejestruj aby zgłosić tekst.

Sprawdzenie tekstu przed wysłaniem

Autorzy proszeni są o sprawdzenie czy tekst spełnia poniższe kryteria. Teksty, które nie spełniają wymagań redakcyjnych mogą zostać odrzucone.
 • Tekst nie był dotąd nigdzie opublikowany ani nie jest przedmiotem postępowania w innym czasopiśmie.
 • Tekst zapisany w formacie OpenOffice, Microsoft Word, RTF lub WordPerfect.
 • Jeżeli jest dostępny należy dostarczyć URL dla pozycji bibliograficznych.
 • Artykuł powinien być napisany na stronie A4 o marginesach 2,5 cm z każdej strony. Tekst powinien być wyjustowany i tworzony z 1,5 odstępami między wierszami. Należy używać czcionki Times New Roman. Tekst powinien być zapisany jako: .doc, .docx, .rtf lub .odt.
 • Tekst jest zgodny z wymaganiami stylistycznymi i bibliograficznymi przedstawionymi w Wytycznych dla autorów.

Wytyczne dla autorów

 • Artykuł powinien być napisany na stronie A4 o marginesach 2,5 cm z każdej strony. Tekst powinien być wyjustowany i tworzony z 1,5 odstępami między wierszami. Należy używać czcionki Times New Roman. Tekst powinien być zapisany jako: .doc, .docx, .rtf lub .odt. Preferowanym językiem publikacji jest język angielski.

 • Wszystkie rysunki czy tabele, które są zawarte w artykule powinny być podpisane.

 • Wszelkie przypisy – odwołania do literatury (tzw. odsyłacze) oraz bibliografię należy formatować wg stylu APA  (http://www.apastyle.org)

 • W artykule należy stosować odsyłacze w tekście, w których należy podać nazwisko autora, rok wydania publikacji oraz strony, np.: (Jones, 2001, s. 14), (Roberts, 2008b, s. 83). Jeśli w treści artykułu znajdują się nazwiska autorów cytowanego dzieła lub tytuł dzieła anonimowego, w nawiasie należy zamieścić jedynie rok. Gdy w artykule następuje pośrednie powołanie się na publikację, należy podać dane źródła pierwotnego, następnie „za” i na końcu odsyłacza dane źródła wtórnego, w którym podane zostało źródło pierwotne np. (Jones, 2001, za: Roberts, 2008b, s. 83).

  Pełne informację dotyczące cytowanej literatury należy podać w porządku alfabetycznym na końcu artykułu w bibliografii. Należy przy tym stosować następujące zapisy:

  • W przypadku cytowanych książek np.: Harris, Th.A. (2009). Ja jestem OK – ty jesteś OK. Poznań: Dom Wydawniczy Rebis.
  • W przypadku cytowanych artykułów zawartych w czasopismach np.: Pankowska, D. (2012). Analiza transakcyjna w edukacji czy edukacyjna analiza transakcyjna? – próba porządkowania znaczeń. Edukacyjna Analiza Transakcyjna, 1, 13-30.
  • W przypadku cytowanych artykułów z monografii wydawanych pod redakcją np.: Walewander, A. (2013). O duszy nauczycielstwa – przed stu laty i dziś. W: J. Krukowski, A. Włoch (red.), Szkoła twórcza w odtwórczym świecie (s. 96-103). Kraków: Wydawnictwo Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.
  • Jeśli cytowana treść znajduje się na stronie internetowej, prócz podstawowych informacji o autorze, bądź tekście, należy wskazać informację, z jakiej strony internetowej i kiedy został on pobrany: http://............ Pobrane 12 maja 2015.

 

 • Należy do minimum ograniczyć stosowanie przypisów dolnych.

 • Od autora wymaga się, aby robiąc bibliografię sprawdził i wstawił odpowiedni odnośnik, jeśli podawane pozycje posiadają numer identyfikatora cyfrowego publikacji DOI (Digital Object Identifier). Można to sprawdzić korzystając ze strony crossref.org: http://www.crossref.org/guestquery

 • Do tekstu należy załączyć streszczenie artykułu w języku angielskim (na ok. 800-1000 znaków wraz ze spacjami), które zawierać będzie kluczowe informacje w tym: cel, problem badawczy, metodę oraz główne wnioski. Ponadto tłumaczenie tytułu artykułu w języku angielskim oraz maksimum pięć słów kluczowych (w języku polskim i angielskim).

 • Przesyłając artykuł do redakcji czasopisma „Edukacyjna analiza transakcyjna” autor zobowiązany się dołączyć także podpisane: „Umowę o przeniesienie autorskich praw majątkowych” a także „Oświadczenie”, które służy określeniu autorstwa przedstawianego dzieła (zapora ,,ghostwriting’’ oraz ,,guest authorship’’), jak również wskazaniu jego źródła finansowania przez instytucje naukowo-badawcze, stowarzyszenia lub inne podmioty („financial disclosure”).

 • Redakcja przyjmuje, że artykułem naukowym jest: artykuł badawczy prezentujący wyniki oryginalnych badań o charakterze empirycznym, teoretycznym, technicznym lub analitycznym (przy czym jego struktura zawiera: odniesienia do obecnego stanu wiedzy, przyjętą w badaniach metodologię, przebieg badań, uzyskane wyniki, a także wnioski z przeprowadzonych badań); artykuł o charakterze monograficznym, w ramach którego w wyczerpujący i należycie udokumentowany sposób opisywane są przyjęte do analizy wybrane zagadnienia badawcze; artykuł polemiczny; artykuł przeglądowy.

Analiza transakcyjna w edukacji

Artykuły bezpośrednio powiązane z problematyką edukacyjnej analizy transakcyjnej

Analiza transakcyjna na innych polach

Artykuły, któych  tematyka opiera się na analizie transakcyjnej, ale niekoniecznie na jej edukacyjnym nurcie

Raporty z badań

Artykuły oparte na wynikach badań naukowych prowadzonych przez ich autorów

Recenzje

Recenzje publikacji powiązanych z edukacyjną analizą  transakcyjną

Polityka prywatności

Informacja dot. przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia27 kwietnia 2016 r. Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie informuje, że:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Humanistyczno - Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie, ul. Waszyngtona 4/8, 42-200Częstochowa;

  2. dane kontaktowe inspektora ochrony danych w Uniwersytet Humanistyczno - Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie: e-mail: iod@ujd.edu.pl, tel. 34 37- 84-133;

  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zamówienia, przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy;

  4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom;

  5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;

  6. 6)  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przepisami

   obowiązującego prawa – dowody księgowe 5 lat;

  7. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych;

  8. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony DanychOsobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Panadotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych

   osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

  9. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy/realizacji zamówienia. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości realizacji zamówienia;

  10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.

Rejestrując konto w Czasopiśmie akceptuję powyższe warunki