Przejdź do logowania lub Zarejestruj aby zgłosić tekst.

Autorzy proszeni są o sprawdzenie czy tekst spełnia poniższe kryteria. Teksty, które nie spełniają wymagań redakcyjnych mogą zostać odrzucone.

 • Tekst nie był dotąd nigdzie opublikowany ani nie jest przedmiotem postępowania w innym czasopiśmie.
 • Tekst zapisany w formacie OpenOffice, Microsoft Word lub RTF.
 • Jeżeli dostępne, dostarczono adresy URL dla pozycji bibliograficznych.
 • Tekst jest zgodny z wymaganiami stylistycznymi i bibliograficznymi przedstawionymi w Wytycznych dla autorów.
 • Publikacja artykułu w czasopiśmie Edukacyjna Analiza Transakcyjna jest wolna od opłat. Artykuły dystrybuowane są na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 4.0 (CC-BY)
 • Artykuł powinien być napisany na stronie A4 o marginesach 2,5 cm z każdej strony. Tekst powinien być wyjustowany i tworzony z 1,5 odstępami między wierszami. Należy używać czcionki bezszeryfowej (np. Calibri lub Arial). Tekst powinien być zapisany jako: .doc, .docx, .rtf lub .odt. Językiem publikacji jest język angielski.

 • Wszystkie rysunki czy tabele, które są zawarte w artykule powinny być podpisane.

 • Wszelkie przypisy – odwołania do literatury (tzw. odsyłacze) oraz bibliografię należy formatować wg stylu APA  (http://www.apastyle.org)

 • W artykule należy stosować odsyłacze w tekście, w których należy podać nazwisko autora, rok wydania publikacji oraz strony, np.: (Jones, 2001, s. 14), (Roberts, 2008b, s. 83). Jeśli w treści artykułu znajdują się nazwiska autorów cytowanego dzieła lub tytuł dzieła anonimowego, w nawiasie należy zamieścić jedynie rok. Gdy w artykule następuje pośrednie powołanie się na publikację, należy podać dane źródła pierwotnego, następnie „za” i na końcu odsyłacza dane źródła wtórnego, w którym podane zostało źródło pierwotne np. (Jones, 2001, za: Roberts, 2008b, s. 83).

  Pełne informację dotyczące cytowanej literatury należy podać w porządku alfabetycznym na końcu artykułu w bibliografii. Należy przy tym stosować następujące zapisy:

  • W przypadku cytowanych książek np.: Harris, Th.A. (2009). Ja jestem OK – ty jesteś OK. Poznań: Dom Wydawniczy Rebis.
  • W przypadku cytowanych artykułów zawartych w czasopismach np.: Pankowska, D. (2012). Analiza transakcyjna w edukacji czy edukacyjna analiza transakcyjna? – próba porządkowania znaczeń. Edukacyjna Analiza Transakcyjna, 1, 13-30.
  • W przypadku cytowanych artykułów z monografii wydawanych pod redakcją np.: Walewander, A. (2013). O duszy nauczycielstwa – przed stu laty i dziś. W: J. Krukowski, A. Włoch (red.), Szkoła twórcza w odtwórczym świecie (s. 96-103). Kraków: Wydawnictwo Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.
  • Jeśli cytowana treść znajduje się na stronie internetowej, prócz podstawowych informacji o autorze, bądź tekście, należy wskazać informację, z jakiej strony internetowej i kiedy został on pobrany: http://............ Pobrane 12 maja 2015.

 

 • Należy do minimum ograniczyć stosowanie przypisów dolnych.

 • Od autora wymaga się, aby robiąc bibliografię sprawdził i wstawił odpowiedni odnośnik, jeśli podawane pozycje posiadają numer identyfikatora cyfrowego publikacji DOI (Digital Object Identifier). Można to sprawdzić korzystając ze strony crossref.org: http://www.crossref.org/guestquery

 • Do tekstu należy załączyć streszczenie artykułu w języku angielskim (na ok. 800-1000 znaków wraz ze spacjami), które zawierać będzie kluczowe informacje w tym: cel, problem badawczy, metodę oraz główne wnioski. Ponadto tłumaczenie tytułu artykułu w języku angielskim oraz maksimum pięć słów kluczowych (w języku polskim i angielskim).

 • Przesyłając artykuł do redakcji czasopisma „Edukacyjna analiza transakcyjna” autor zobowiązany jest zaakceptować oświadczenie (w formie elektronicznej), które służy określeniu autorstwa przedstawianego dzieła (zapora ,,ghostwriting’’ oraz ,,guest authorship’’), jak również wskazaniu jego źródła finansowania przez instytucje naukowo-badawcze, stowarzyszenia lub inne podmioty („financial disclosure”).

 • Redakcja przyjmuje, że artykułem naukowym jest: artykuł badawczy prezentujący wyniki oryginalnych badań o charakterze empirycznym, teoretycznym, technicznym lub analitycznym (przy czym jego struktura zawiera: odniesienia do obecnego stanu wiedzy, przyjętą w badaniach metodologię, przebieg badań, uzyskane wyniki, a także wnioski z przeprowadzonych badań); artykuł o charakterze monograficznym, w ramach którego w wyczerpujący i należycie udokumentowany sposób opisywane są przyjęte do analizy wybrane zagadnienia badawcze; artykuł polemiczny; artykuł przeglądowy.

Czasopismo Edukacyjna Analiza Transakcyjna jest wydawane w cyklu rocznym. 

 • Autor jest powiadamiany o wynikach wstępnej oceny artykułi w ciągu 14 dni od zgłoszenia
 • Recenzje artykułów (podwójna, ślepa) są przeprowdzane do trzech miesięcy (90 dni) od przyjęcia artykułu do procesu wydawniczego
 • Artykuły są publikowane w terminie od 3 do 6 miesięcy od zgłoszenia - w zależności od daty ich przyjęcia oraz planowanego terminu publikacji kolejnego numeru.
 • Kolejne numery czasopisma Edukacyjna Analiza Transakcyjna publikowane są raz w roku, w grudniu.