Edukacyjne znaczenie intra- i interpersonalnych relacji nauczyciel–uczeń z perspektywy analizy transakcyjnej

Main Article Content

Anna Kwatera, dr
Małgorzata Mądry-Kupiec, dr

Abstrakt
W artykule wyróżniono główne składowe środowiska edukacyjnego budujące tło relacji nauczyciel– uczeń. Podjęto próbę wykorzystania wątków analizy transakcyjnej do zgłębienia zagadnienia ról przyjmowanych przez nauczyciela oraz ich znaczenia dla jakości relacji nawiązywanych z uczniem i efektywności oddziaływań edukacyjnych. Wskazano te role, poprzez które realizowane są podstawowe zadania wpisane w cele edukacyjne – nauczające i wychowujące: nauczyciel jako wychowawca, mentor, coach, partner, przywódca, jako uczeń, jako ta kobieta/ten mężczyzna. Dokonano analizy relacji inter- i intrapersonalnych nauczyciela w odniesieniu do analizy strukturalnej osobowości.
Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Kwatera, A., & Mądry-Kupiec, M. (2017). Edukacyjne znaczenie intra- i interpersonalnych relacji nauczyciel–uczeń z perspektywy analizy transakcyjnej. Edukacyjna Analiza Transakcyjna, (6), 87–106. https://doi.org/10.16926/eat.2017.06.05
Dział
Analiza transakcyjna w edukacji
Biogramy autorów

Anna Kwatera, dr - Wydział Pedagogiczny, Studium Kształcenia Nauczycieli, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie

doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki; pedagog w obszarze dwóch specjalności: pedagogika opiekuńczo-wychowawcza oraz pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna; adiunkt w StudiumKształcenia Nauczycieli Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, gdzie od kilkunastu lat zajmuje się kształceniem nauczycieli w wymiarze teoretycznym i praktycznym. Zainteresowania naukowe i badawcze dotyczą zagadnień pedeutologicznych i dydaktycznych, kształcenia kreatywności w kontekście efektów edukacyjnych, a także programowych, organizacyjnych i metodycznych działań innowacyjnych w szkole.

Małgorzata Mądry-Kupiec, dr - Wydział Pedagogiczny, Studium Kształcenia Nauczycieli, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie

pedagog i psycholog, pracuje na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. Jej zainteresowania dotyczą komunikacjiinterpersonalnej, ze szczególnym uwzględnieniem relacji dorosły–dziecko i nauczyciel–uczeń, oraz rozumienia dziecka i nastolatka w nurcie psycho- analitycznym. W 2011 roku wydała książkę Komunikacja werbalna nauczyciela i ucznia na lekcji.