Formalne i nieformalne doradztwo psychologiczne w kontekście edukacyjnym

Formalne i nieformalne doradztwo psychologiczne w kontekście edukacyjnym

Autor

  • Piotr Jusik, mgr International Community School w Londynie, Centro de Investigacion Cientifica y Cultural w San Pedro, Guatemala

DOI:

https://doi.org/10.16926/eat.2017.06.04

Słowa kluczowe:

doradztwo psychologiczne, terapia formalna i nieformalna, role poradnicze

Abstrakt

Artykuł oparty jest na teorii roli wg Schmida, która została zastosowana w celu rozróżnienia róledukacyjnych i poradniczych z perspektywy analityka transakcyjnego wspierającego osoby uczące się. Role edukacyjne rozpatrują rozwój osób uczących się jako proces nabywania umiejętności i wiedzy oparty na rozumieniu. Rolę poradniczą podkreśla natomiast rozwój osobisty wynikającyz doświadczeń relacyjnych oraz introspekcji. Ponadto, interwencje doradców psychologicznych mogą mieć charakter formalny lub nieformalny, związany z różnicami w kwestiach ról, kontraktu psychologicznego, poziomów pojemności i bezpieczeństwa emocjonalnego, a także poufności. Niniejszy artykuł przedstawia kilka użytecznych modeli z zakresu analizy transakcyjnej w kontek-ście formalnych i nieformalnych interwencji. Odpowiednie studia przypadku zostały zaprezento-wane w celu ilustracji zastosowania teorii w środowisku edukacyjnym. Według przemyśleń autora, solidne poradnictwo psychologiczne w analizie transakcyjnej wymaga świadomości składników roli psychologicznej, a także umiejętności zauważenia różnic pomiędzy rolami. Proponowane po-dejście umożliwia planowanie skutecznych interwencji, na których opiera się rozwój.

Downloads

Download data is not yet available.

Biogram autora

Piotr Jusik, mgr - International Community School w Londynie, Centro de Investigacion Cientifica y Cultural w San Pedro, Guatemala

coach, trener i terapeuta. Doświadczenie zawodowe za-czął zdobywać w Londynie, w pracy z trudną młodzieżą oraz dziećmi z za-burzeniami emocjonalnymi. Zainspirowany środowiskiem pracy, rozpocząłstudia z analizy transakcyjnej w Oksfordzie, uzyskując kwalifikacje terapeu- tyczne (Dyplom Transactional Analysis Counselling) oraz akredytację Institute of Leadership and Management jako coach. Obecnie rozwija własny gabinet coachingu i terapii, a także prowadzi warsztaty rozwojowe z wykorzy-staniem konstruktów analizy transakcyjnej. Nauczał oraz prowadził treningi w różnych miejscach świata, między innymi w Polsce, we Francji, na Ukrainie i w Meksyku. Umożliwiło mu to rozszerzenie doświadczenia w pracy z szeroką i zróżnicowaną gamą klientów.

Opublikowane

2017-12-30

Jak cytować

Jusik, P. (2017). Formalne i nieformalne doradztwo psychologiczne w kontekście edukacyjnym. Edukacyjna Analiza Transakcyjna, (6), 67–85. https://doi.org/10.16926/eat.2017.06.04

Numer

Dział

Analiza transakcyjna w edukacji
Loading...