Przymierze terapeutyczne w terapii zaburzeń osobowości z perspektywy analizy transakcyjnej

  • Lidia Cierpiałkowska, Prof. zw. dr hab. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • Anna Frączek, mgr Centrum Analizy Transakcyjnej
Słowa kluczowe: zaburzenia osobowości, przymierze terapeutyczne, transakcje jawne i ukryte

Abstrakt

Aktualne badania nad efektywnością psychoterapii pokazują, że zależy ona w istotnym stopniu zarówno od specyficznych, jak i wspólnych czynników leczących, czyli od jakości relacji i przy-mierza terapeutycznego. Przymierze terapeutyczne w podejściu transteoretycznym definiuje się w kategoriach więzi między terapeutą i pacjentem, uzgodnionych między nimi celów i zadań tera- pii (Bordin, 1994). Osoby z zaburzeniami osobowości wiązki A, B i C według DSM-5 (APA,2013), z różnych względów, mają ogromne trudności w utrzymywaniu trwałych relacji interperso- nalnych, co znajduje odzwierciedlenie w budowaniu i utrzymywaniu odpowiedniego poziomu so- juszu terapeutycznego.

Założyłyśmy, że koncepcja transakcji jawnych i ukrytych oraz procesu terapii w analizie trans-akcyjnej pozwala na nowatorskie opisanie i wyjaśnienie problemów związanych z fluktuacją przymierza terapeutycznego z pacjentami z różnymi zaburzeniami osobowości. Celem przedsta-wionych w artykule rozważań było: 1) opisanie charakterystycznych dla pacjentów z zaburzeniami osobowości wiązki A, B i C trudności w relacji terapeutycznej; 2) wskazanie na typowe gry trans-akcyjne między pacjentami z różnymi zaburzeniami osobowości i terapeutą oraz ich wpływu na fluktuację siły sojuszu oraz 3) zaprezentowanie założeń koncepcji Paula Ware’a (1985) „drzwi wejściowych, drzwi celu i drzwi pułapki” w psychoterapii, wraz z wynikającymi z niej zalecenia- mi co do kolejności stosowania strategii terapeutycznych.

Biogramy autorów

Lidia Cierpiałkowska, Prof. zw. dr hab., Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

kierownik Zakładu Psychologii Zdrowia i Psychologii Klinicznej w Instytucie Psychologii UAM, psycholog kliniczny, psychoterapeuta, superwizor terapii uzależnień, autorka przeszło 160 publikacji naukowych z psychopatologii i psychoterapii

Anna Frączek, mgr, Centrum Analizy Transakcyjnej

nauczyciel i superwizor analizy transakcyjnej w kontrakcie z EATA, jest psychologiem i Certyfikowanym AnalitykiemTransakcyjnym w dziedzinie psychoterapii. Zajmuje się psychoterapią indywidualną i grupową dorosłych i młodzieży. Szkoli i superwizuje w Centrum AT oraz w Centre Auvergnat de Formation en Analyse Transactionnelle we Francji.

Opublikowane
2017-12-30
Jak cytować
Cierpiałkowska, L., & Frączek, A. (2017). Przymierze terapeutyczne w terapii zaburzeń osobowości z perspektywy analizy transakcyjnej. Edukacyjna Analiza Transakcyjna, (6), 129-144. https://doi.org/10.16926/eat.2017.06.08
Dział
Analiza transakcyjna na innych polach