Gry w relacji nauczyciel-dyrektor szkoły

Słowa kluczowe: analiza transakcyjna, gry, szkoła, nauczyciel, dyrektor

Abstrakt

W artykule opisano kilka spośród tych gier w rozumieniu analizy transakcyjnej, które mogą występować w relacji pomiędzy nauczycielem a dyrektorem szkoły. Pomimo nadania tym grom nowych nazw, korespondujących ze środowiskiem szkolnym, nawiązują one w części do gier obszernie już opisanych w literaturze przedmiotu. Aby artykuł był zrozumiały także dla osób nieobeznanych z teorią analizy transakcyjnej, wprowadzono pojęcia teoretyczne niezbędne do zrozumienia i analizy prezentowanych przypadków. Omówiono tę specyfikę funkcjonowania szkoły jako miejsca pracy, która znajduje odzwierciedlenie w formach gier spotykanych w środowisku szkolnym. Zaprezentowano pięć przykładowych gier i szczegółowo przeanalizowano dwie hipotetyczne sytuacje, w których doszło do gry. Końcowe refleksje wzbogacono o wnioski na temat konsekwencji gier występujących w relacjach dyrektor-nauczyciel oraz o sposoby wychodzenia z gier i redukowania ich negatywnych następstw.

Biogramy autorów

Agata Szekiełda, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Mgr Agata Szekiełda, psycholog, matematyk, doktorantka na Wydziale Psychologii i Kognitywistyki UAM w Poznaniu. Psychoterapeutka, w trakcie procesu szkolenia w nurcie analizy transakcyjnej. Zainteresowania naukowe: związki psychiki i ciała (psychosomatyka, zaburzenia somatoformiczne, zaburzenia odżywiania), trauma relacyjna, zaburzenia osobowości.

Bartłomiej Przybylski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

dr Bartłomiej Przybylski, matematyk, informatyk, adiunkt na Wydziale Matematyki i Informatyki UAM w Poznaniu. Poza studiami kierunkowymi, ukończył studia podyplomowe z zakresu zarządzania (MBA). Nauczyciel szkolny i akademicki, posiadający doświadczenie w nauczaniu przedmiotów matematycznych i informatycznych. Jego zainteresowania obejmują również teorię analizy transakcyjnej ze szczególnym uwzględnieniem relacji w przedsiębiorstwach.

Opublikowane
2019-12-31
Jak cytować
Szekiełda, A., & Przybylski, B. (2019). Gry w relacji nauczyciel-dyrektor szkoły. Edukacyjna Analiza Transakcyjna          (ISSN 2299-7466; EISSN 2658-1825), (8), 31-43. https://doi.org/10.16926/eat.2019.08.02
Dział
Analiza transakcyjna w edukacji