Czy my się nigdy nie zmienimy: czyli cykl Kolba w pracy grupowej w kontekście analizy transakcyjnej

Czy my się nigdy nie zmienimy

czyli cykl Kolba w pracy grupowej w kontekście analizy transakcyjnej

Autor

  • Justyna Józefowicz SWPS, PJATK
  • Hanna Buchner Centrum Nauki przez Doświadczenie Wersja Robocza

DOI:

https://doi.org/10.16926/eat.2021.10.05%20%20

Słowa kluczowe:

analiza transakcyjna w szkole, gry w uczeniu dorosłych, cykl Kolba, uczenie dorosłych

Abstrakt

W niniejszej pracy przyglądamy się procesom zachodzącym wśród nauczycieli podczas rocznych programów rozwojowych, zestawiając obserwacje zachowań w cyklu Kolba z wybranymi elementami analizy transakcyjnej.

Celem pracy jest wstępna analiza zjawisk, opisanych w AT, jakie mogą pojawić się na kolejnych etapach cyklu. W artykule uwzględniono pracę 120 osób, należących do 6 grup warsztatowych. Każda z grup liczyła od 12 do 20 nauczycieli klas 4-8 szkół podstawowych z terenu całej Polski. Grupy realizowały programy Sens i metoda i Połącz Kropki na przestrzeni lat 2017 - 2021.

Dla potrzeb pracy przeanalizowano zapiski z obserwacji oraz nagrania wewnętrzne. Wnioski stanowią punkt wyjścia do dalszej obserwacji oraz przygotowania systematycznego badania kolejnych uczestników programów.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Bednarkowa, W. (2016). Jagieła, J. (2015). Słownik terminów i pojęć badań jakościowych nad edukacją. „Biblioteka Edukacyjnej Analizy Transakcyjnej”. Częstochowa: Wydawnictwo AJD, ss. 348 [review].Edukacyjna Analiza Transakcyjna, 5, 275–278; http://dx.doi.org/10.16926/eat.2016.05.20.

Berne, E. (1966). Principles of Group Treatment. New York: Oxford University Press.

Btemirova, R.I., Lazarova, L.B., Kairova, F.A., Sopoeva, I.A., Doev, I.G. (2020). Pro- ject-Based Method in the Organization of Educational Activities. Journal of Physics: Conference Series 1691, nr 1: 012191; https://doi.org/10.1088/ 1742-6596/1691/1/012191.

Clarke, J. (1996). The synergistic use of five transactional analysis concepts by educators. Transactional Analysis Journal, 26, 214–219.

Dewey, J. (1938). Experience and education. New York: MacMillan.

Dewey, J. (1988/1925). Experience and nature. The Later Works of John Dewey. Vol. 1 edited by J.A. Boydston. Carbondale & Edwardsville: Southern Illinois University Press).

Emmerton, N., Newton, T. (2004). The Journey of Educational Transactional Analysis from Its Beginnings to the Present. Transactional Analysis Journal, (3), 283–29.

Follett, M.P. (1924). Creative Experience. New York: Longman Green and Co. Frazier, T.L. (1971). The application of transactional analysis principles in the classroom of a correctional school. Transactional Analysis Journal, 4, 16–20. Iarmosh, O. (2019). Project Method as a Basis for Forming Students. Online Journal for Research and Education, 17, 156–161.

Józefowicz, J.A., Buchner, A. (2022). Project method. Workbook. Center for Experiential Learning WORKING VERSION.

Jung, C.G. (1933). Modern man in search of a soul. London: Routledge & Kegan Paul Ltd).

Juszczyk, S. (2013). Badania jakościowe w naukach społecznych. Szkice metodologiczne. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice; https://wydawnictwo.us.edu.pl/sites/wydawnictwo.us.edu.pl/files/badania_jakosciowe_-_czw_st.pdf [Accessed on 10.12.2021].

Kilpatrick, W.H. (1918). The Project Method. The Use of the Purposeful Act in the Educative Process. Teachers College. Columbia University.

Kobernyk, O., Kolomiiets, N., Komar, O., Roienko, L., Baidiuk, L. (2022). Project Method Efficiency for the Teachers’ Professional Activities. Journal of Curriculum and Teaching, 11 (1), 73–86; https://doi.org/10.5430/jct.v11n1p73.

Knoll, M. (2012). I Had Made a Mistake: William H. Kilpatrick and the Project Method. Teachers College Record. 114(2).

Kolb, D. (1976). Management and the learning process. California Management Review, 18 (3); https://doi.org/10.2307/41164649.

Kolb, D. (1976). The learning style inventory: Technical manual. Boston: McBer and Company.

Kolb, D.A. (1984). Experiential Learning: Experience As The Source Of Learning And Development (Vol. 1). Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.

Kołodziejski, M., Przybysz-Zaremba, M. (2017). Project method in educational practice. University Reviev, 11, 4, 26–32.

Lewin, K. (1939). Field Theory and Experiment in Social Psychology: Concepts and Methods. American Journal of Sociology, 44 (6), 868–896 https:// doi.org/10.1086/218177.

Lewin, K. (1951). Field theory in social science: selected theoretical papers (Ed- ited by D. Cartwright). Harpers.

Mitchell, G., Hudson, W., Barone, M. (2020). The Project Method in Practice. Schools, 17 (1), 9–27; https://doi.org/10.1086/708353.

Motyl, K. (2019). Kategoria czasu w badaniach pedagogicznych (z koncepcją an- alizy transakcyjnej w tle). Studia Edukacyjne, 53, 373–391; https://doi.org/ 10.14746/se.2019.53.21.

Murdiati, A.R., Mulyana, E., Widyanti, T. (2021). Cooperation Skills Based on Stu- dents’ Perceptions Through Integration of the Group Discussion and Group Project Method. Advances in Social Science, Education and Humanities Re- search, 584, 475–481.

Parisoto, M.F., Romani, M., Zullo Godinho, E. (2021). Project Method in the Ed- ucation Background: A Review of Recent Literature. Latin American Journal of Physics Education, 15, 1:10.

Piaget, J. (1970). Science of education and the psychology of the child. Trans. D. Coltman. Orion.

Rogers, C.R. (1959). A theory of therapy, personality, and interpersonal relation- ships as developed in the client-centered framework. In: S. Koch (Ed.), Psychology: A study of science. Vol. III (pp. 184–256). New York: McGraw Hill.

Rogers, C.R. (1964). Toward a science of the person. In: T.W. Wann (Ed.), Behaviorism and phenomenology: Contrasting bases for modern psychology. Chicago: University of Chicago Press.

Rogers, C.R. (1968). Some thoughts regarding the current assumptions of the behavioral sciences. In: W. Coulson, C.R. Rogers (Eds.), Man and the science of man. Columbus, OH: Charles Merrill.

Rogers, C.R. (1964). Toward a science of the person. In: T.W. Wann, Behaviorism and phenomenology: Contrasting bases for modern psychology (pp. 7–29). Chicago, University of Chicago Press.

Stewart, I., Joines, V. (2016). Analiza transakcyjna dzisiaj. Poznań: Rebis.

Szymańska, M. (2016). Uczeń jako podmiot i przedmiot działalności nauczyciela. Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce, 2 (40), 57–70. https://doi.org/ 10.14632/eetp.2016.11.40.57.

Temple, S. (1999). Functional fluency for educational transactional analysts. Transactional Analysis Journal, 29, 164–174.

Vygotsky, L.S. (1978). Mind in society: the development of higher psychological processes. Cambridge, Mass.: Harvard University Press.

Opublikowane

2021-12-30

Jak cytować

Józefowicz, J., & Buchner, H. (2021). Czy my się nigdy nie zmienimy: czyli cykl Kolba w pracy grupowej w kontekście analizy transakcyjnej. Edukacyjna Analiza Transakcyjna, (10), 93–113. https://doi.org/10.16926/eat.2021.10.05

Numer

Dział

Analiza transakcyjna na innych polach
Loading...