Metody kształcenia w e-learningu akademickim w edukacji zrównoważonego rozwoju
Pdf

Słowa kluczowe

Edukacja dla Zrównoważonego Rozwoju
e-learning
metody kształcenia
skuteczność kształcenia

Abstrakt

Celem artykułu jest rozpoznanie stopnia wykorzystania metod kształcenia w e-learningu akademickim i ich zależności ze skutecznością kształcenia, w odniesieniu do rekomendacji zawartych w dokumencie Edukacji dla Zrównoważonego Rozwoju (EZR). Na potrzeby artykułu wykorzystano wyniki badań opinii nauczycieli, które zebrano podczas badań ankietowych w szkołach wyższych, kształcących na kierunkach ekonomicznych w województwie śląskim. W pierwszym etapie rozważań odniesiono się do roli e-learningu i metod kształcenia rekomendowanych dla EZR. W tym kontekście rozwinięto wątek Edukacji dla Zrównoważonego Rozwoju, aby wyjaśnić celowość poruszonego tematu, tj. wagi metod kształcenia dla skuteczności nauczania-uczenia się. Ponadto, zdefiniowano e-learning i metodę. Wyszczególniono i krótko scharakteryzowano metody, które były poddawane analizie w temacie e-kształcenia. W rozważaniach odniesiono się do problemu skuteczności kształcenia: dokonano próby zdefiniowania pojęcia oraz analizy zależności metod i skuteczności kształcenia. W jej wyniku dostrzeżono, które metody preferują nauczyciele ze względu na częstotliwość i korelację ze skutecznością kształcenia.

https://doi.org/10.16926/pe.2016.09.10
Pdf

Bibliografia

Alavi, M., Wheeler, D.C., Valacich, J.S. (1995). Using IT to reengineer business: An exploratory investigation of collaborative telelearning. MIS Quarterly, 19(3).

Batorczak, A. (2013). Edukacja dla Zrównoważonego Rozwoju w Polsce i w Wielkiej Brytanii. Rozprawa doktorska. Warszawa. https://depotuw. ceon.pl/bitstream/handle/item/457/Praca%20doktorska.pdf?sequence=1 [21.10.2016].

Bizon, W. (2012). Efektywność wspomagania zajęć dydaktycznych e-learningiem w akademickim kształceniu ekonomicznym. E-mentor, 1(43).

Clarke, A. (2007). E-learning. Nauka na odległość. Warszawa: Wydawnictwo Komunikacji i Łączności.

Czerepaniak-Walczak, M. (1997). Aspekty i źródła profesjonalnej refleksji nauczyciela. Toruń: Wydawnictwo Edytor.

Czerski, P. (2012). My, dzieci sieci. Dziennik Bałtycki, 11–12 lutego. http://pokazywarka.pl/pm1pgl/ [2.11.2016].

Gołuchowski, J. (red.). (2010). Metodologia tworzenia kursów e-learningowych. Gliwice: Wydawnictwo Pracowni Komputerowej Jacka Skalmierskiego.

Kalinowska, A. (2017). Edukacja dla Zrównoważonego Rozwoju w Polsce – stan i wyzwania w świetle ustaleń międzynarodowych podjętych na IV Konferencji UNESCO nt Edukacji Ekologicznej (Ahmedabad 2007), IV Światowym Kongresie Edukacji Ekologicznej (Durban 2007) oraz 9 Konferencji Stron Konwencji o różnorodności biologicznej (Bonn 2008). Wyzwanie dla wszystkich. http://www.rceeplock.nazwa.pl/files/rcee/mater_szkol/2_eduk acja.pdf [20.02.2017].

Kramek, Z. (2007). Technologie e-learning w kształceniu i szkoleniu na odległość – możliwości i potrzeby. W: Z. Kramek (red.), Teoretycznometodyczne podstawy rozwoju e-learningu w edukacji ustawicznej. Radom: Wydawnictwo Instytutu Technologii Ekspoloatacji, Państwowy Instytut Badawczy.

Machnik, P.B. (2016). Peer learning jako przykład zastosowania zrównoważonego rozwoju w dziedzinie dydaktyki. https://ttlearning.files.wordpress.com/ 2014/03/ idea-peer-learning-jako-przykc582ad-zrc3b3wnowac5bconegorozwoju-w-dziedzinie dydaktyki.pdf [27.10.2016].

Malikowski, J. (2012). Miedzy monosubiektywnym poznaniem a intersubiektywną funkcjonalnością i komunikowalnością wiedzy w edukacji początku XXI wieku. W: A. Gofron, A. Kozerska (red.), Podstawy edukacji. Propozycje metodologiczne. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

Massie, E. (2004), 701 e-Learning Tips, The Massie Center. http://www. masie.com/701tips/book/701_e_Leraning_Tips.pdf [12.09.2007].

Metoda projektów „na skróty”. https://www.ahe.lodz.pl/sites/default/files/ pliki_wpisow/do_pobrania/1703/przewodnik_po_metodzie_projektow.pdf [2.02.2017].

Neczaj-Świderska, R. (2009). E-portfolio jako nietradycyjna forma kształcenia w szkolnictwie wyższym. Studia dydaktyczne, 23.

Niemierko, B. (2007). Kształcenie szkolne. Podręcznik skutecznej dydaktyki. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.

Okoń, W. (1992). Słownik pedagogiczny. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Okoń, W. (1996). Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej. Warszawa: Wydawnictwo „Żak”.

Pietrzak, J. (2013). Symulacje i gry symulacyjne, czyli jak naśladujemy rzeczywistość. http://www.ceo.org.pl/pl/koss/news/symulacje-i-gry-symulacyjneczyli-jak-nasladujemy-procesy-spoleczne [11.10.2016].

Prezentacje 2D. http://prezentacje-multimedialne.com.pl/ prezentacje _2d.html [12.11. 2016].

Prezentacje interaktywne. http://prezentacje-multimedialne.com.pl/prezentacje_ interaktywne.html [12.11.2016].

Ratalewska, M., Przybyła W. (2010). Metoda projektowa w kształceniu e-learningowym – pożytki i zagrożenia. W: J. Mogdałek, W. Folta (red.), Technologie informacyjne w warsztacie nauczyciela. Kraków: Księgarnia Akademicka.

Sebastjan, D. (2016). Metoda projektów. Pakiet edukacyjny. http://www.dbp. wroc.pl/biblioteki/jeleniagora/images/biblioteka/metoda_projektow_www_ wyd_2.pdf [27.10.2016].

Sołtysiak, W. (2012). Qualia komunikatów medialnych. W: A. Gofron, A. Kozerska (red.), Podstawy edukacji. Propozycje metodologiczne. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

Sołtysiak, W. (2014). Profilaktyka wykluczenia społecznego. E-portfolio skutecznym narzędziem aktywizacji zawodowej. W: A. Marzec, M. Grochulska, M. Pluskota (red.), Zrozumieć wykluczenie społeczne, Warszawa: Ośrodek Poligraficzno-Wydawniczy SiM.

Sośnicki, K. (1968). Poradnik dydaktyczny. Warszawa: Wydawnictwo PZWS.

Syguła, A. (2013). Smartfon jako narzędzie w procesie edukacji w szkole wyższej – możliwości i perspektywy zastosowania. W: M. Dąbrowski, M. Zając (red.), Rola e-edukacji w rozwoju kształcenia akademickiego. Warszawa: Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych.

Śliwerski, B. (2009). Problemy współczesnej edukacji. Dekonstrukcja polityki oświatowej III RP. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.

Wróblewska, W. (2009). Autoedukacja maturzystów wobec wymagań społeczeństwa wiedzy. E-mentor, 4(39).

Zielińska, H. (2017). Metoda projektów. http://http://www.profesor.pl/ mat/n10/n10_h_zielinska_040522_1.php [2.02.2017].

Dokumenty i akty prawne

Agenda 21, Globalny Program Działań, rozdz. 36, punkt 36,5 b., Rio de Janeiro w 1992 r.

Strategia Edukacji dla Zrównoważonego Rozwoju Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ, Ministerstwo Środowiska, Warszawa 2008.