Zasady recenzowania

Procedura recenzowania czasopisma Podstawy Edukacji jest dostosowana do najnowszych wytycznych MNiSW.

Kolegium Redakcyjne Podstaw Edukacji kierując się oceną formalną i własną oceną merytoryczną, w tym zgodnością artykułu z profilem czasopisma decyduje o wstępnym przyjęciu lub odrzuceniu artykułu.

Wstępny proces recenzyjny nadzorują redaktorzy tematyczni specjalizujący się w problematyce podejmowanej w danym artykule a koordynuje redaktor naczelny.

Wszystkie teksty nadesłane do Redakcji Podstaw Edukacji są recenzowane przez dwóch recenzentów w oparciu o zasadę podwójnej niejawności, tzn. recenzenci i autorzy tekstów w procesie recenzyjnym pozostają anonimowi względem siebie, nie znają swoich tożsamości (procedura double-blind review proces).

Artykuł w języku obcym kierowany jest przez Redakcję do co najmniej jednego recenzenta afiliowanego w instytucji zagranicznej, ale innej niż ta, którą reprezentuje autor.

Recenzenci podejmują decyzję o zakwalifikowaniu tekstu do druku, biorąc pod uwagę m.in. nowatorskość i oryginalność tematu, adekwatność zastosowanej metodologii, aktualność literatury przedmiotu, wkład autora(ów) w stan badań określonego obszaru.

Każda recenzja ma formę pisemną i musi kończyć się jednoznacznym wnioskiem o dopuszczeniu publikacji do druku, bądź dopuszczeniu po dokonaniu zaleconych przez recenzentów poprawek, bądź jej odrzuceniu [formularz polski], [english form].

Recenzje zostają przesłane autorowi wraz z prośbą o ustosunkowanie się do nich i wypełnienie zaleceń recenzenta. Tekst artykułu odsyłany przez autora do Redakcji powinien uwzględniać wszystkie uwagi recenzentów.

W przypadku rekomendacji o konieczności ponownej recenzji tekstu, Redakcja, po uwzględnieniu przez autora uwag recenzenta i dokonaniu korekty, kieruje artykuł do tego samego recenzenta.

Lista recenzentów współpracujących z Redakcją publikowana jest na stronie internetowej czasopisma.