Zasady etyczne publikacji

W czasopiśmie przyjęto i stosuje się zasady etyki publikacyjnej zgodne z wytycznymi Komitetu do spraw Etyki Publikacyjnej (COPE – Committee on Publication Ethics).

Etyka publikacji 

 1. Publikacja i autorstwo

  1. Każdy Autor dołącza do zgłoszenia oświadczenie o oryginalności złożonej do druku pracy.

  2. W przypadku artykułów opracowanych przez kilku Autorów mają oni obowiązek ujawnienia wkładu poszczególnych osób w powstanie opracowania i wypełnienia stosownego oświadczenia o bezpośrednim udziale. Wszelkie przypadki nieuczciwych praktyk są demaskowane i podawane do wiadomości publicznej, a także zgłaszane odpowiednim podmiotom.

  1. Publikowane są tylko teksty oryginalne, zgodne z profilem czasopisma, prezentujące wyniki badań nie udostępnionych wcześniej w żadnym innym wydawnictwie, wobec których Autorzy dysponują pełnią praw.

  2. Autorzy oświadczają, że przesłany przez nich tekst jest dziełem autorskim nigdy wcześniej nie publikowanym, jak też nie przedkładanym do publikacji w innym czasopiśmie.

  3. Zgłaszając tekst do Podstaw Edukacji Autorzy (lub jeden z autorów wybrany w imieniu pozostałych) oświadczają, że zgadzają się z podstawowymi zasadami zawartymi w czasopiśmie.

  4. Redakcja obliguje Autorów do podania informacji o źródłach finansowania publikacji, wkładzie instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów. Informacje te zaleca się umieścić w sekcji „Podziękowania”.

  5. Do celów wydawniczych autorzy przekazują prawa autorskie publikacji Uniwersytetowi im. Jana Długosza w Częstochowie. Dalej artykuł dystrybuowany jest na licencji Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).

  6. Autorzy proszeni są o podanie podstawowych danych personalnych: imię, nazwisko, tytuł, nazwa miejsca pracy i adres, numer telefonu lub faksu, e-mail. 

  7. Otrzymane artykuły są zarejestrowane.

  8. Autorzy są informowani o decyzji redakcji o opublikowaniu lub nie opublikowaniu konkretnego tekstu tuż po zakończeniu procesu recenzowania.

 2. Obowiązki redakcyjne

  1. Redaktorzy czasopisma postępują zgodnie z zasadami sprawiedliwości, sumienności, uczciwości i bezstronności.

  2. Członkowie rady redakcyjnej są odpowiedzialni za jakość, rozwój i doskonalenie Podstaw Edukacji.

  3. Redakcja powinna dołożyć wszelkich starań aby czasopismo publikowane było bez opóźnień.

  4. Redaktor Naczelny czasopisma musi tak zorganizować proces recenzji, aby nie doszło do konfliktu interesów osób zaangażowanych w ocenę przesłanego tekstu.

  5. Redaktor Naczelny czasopisma i inni Redaktorzy powinni szanować intelektualną niezależność autorów.

  6. Przed przesłaniem otrzymanych artykułów do recenzji Redaktor Naczelny w porozumieniu z Redaktorami tematycznymi powinni bezstronnie je przeanalizować i ocenić ich zgodność z profilem czasopisma, ocenić poziom przygotowania i sprawdzić czy spełnia główne wymagania techniczne. W przypadku, gdy wstępna ocena jest negatywna, artykuły są zwracane Autorom z odpowiednim powiadomieniem.

  7. Redaktor statystyczny jest odpowiedzialny za analizę artykułów przedłożonych do Podstaw edukacji pod kątem prawidłowego stosowania metod statystycznych. 

  8. Redaktorzy muszą zachować poufność procesu recenzji. Nie mogą udostępniać osobom postronnym otrzymanych do recenzji materiałów ani korespondencji z Recenzentem na temat recenzowanego artykułu.

  9. Redakcja, po otrzymaniu poprawionych artykułów i odpowiedzi na komentarze recenzentów w formie pisemnej, w razie potrzeby, może ponownie poprosić recenzentów o ocenę poprawek i odpowiedzi autorów, a następnie podejmuje ostateczną decyzję w sprawie przekazania artykułu do publikacji.

  10. Redakcja stosuje wszelkie dostępne środki w celu zapobiegania plagiatom i publikacji fałszywych danych.

  11. Wydawcy i redaktorzy zawsze publikują w razie potrzeby poprawki, wyjaśnienia, wycofania i przeprosiny.

 3. Obowiązki autorów

  1. Autorzy artykułów muszą potwierdzić, że przesłane dzieło jest oryginalne i że zostało przygotowane przez wskazanych w nim autorów.

  2. Autorzy są zobowiązani do przyjęcia pełnej odpowiedzialności za treść swojej pracy.

  3. Autorzy są zobowiązani do przedstawienia wyników badań własnych w sposób jasny, uczciwy i bez fałszowania lub manipulacji danymi.

  4. Autorzy zapewniają, że przesłane przez nich artykuły nie zawierają osobistej krytyki innych naukowców.

  5. Autorzy zapewniają, że wszystkie osoby wymienione jako autorzy mają znaczący wkład w dzieło i manuskrypt oraz że wymieniono wszystkich, którzy byli zaangażowani w pracę i przygotowanie manuskryptu.

  6. Jeśli artykuł został przygotowany przez kilku autorów, wówczas autor zgłaszający artykuł do publikacji jest uważany za pierwszego i głównego autora (autora korespondującego). Zobowiązuje się on przedstawić pozostałym autorom obowiązujące zasady i utrzymywać kontakt z Redakcją czasopisma Podstawy Edukacji.

  7. Autor korespondujący podpisuje Umowę o przeniesieniu praw autorskich w imieniu wszystkich autorów. Wszelkie zmiany autorstwa po pierwszym przesłaniu muszą zostać zatwierdzone przez wszystkich Autorów i wyjaśnione Redaktorowi.

  8. Autorzy muszą zmienić artykuły przyjęte do publikacji, biorąc pod uwagę komentarze otrzymane w recenzjach, lub podać uzasadnione wyjaśnienie w formie pisemnej, dlaczego komentarze nie zostały uwzględnione.

  9. Jeśli Autorzy dowiedzą się, że w opublikowanym artykule występują pewne nieścisłości i poważne błędy, muszą o tym poinformować Redaktora czasopisma i podjąć wspólne wysiłki w celu wprowadzenia poprawek i poprawek.

  10. Autorzy dają wydawcy czasopisma prawo do nieograniczonego publikowania artykułu w otwartym dostępie.

 4. Odpowiedzialność recenzentów

  1. Każdy tekst artykułu przesłanego do redakcji czasopisma Podstawy Edukacji jest recenzowany przez dwóch anonimowych recenzentów. W procesie recenzji stosowana jest podwójnie ślepa recenzja, tzn. tożsamość recenzentów i autorów nie jest ujawniana. Szczegółowe wytyczne dotyczące przebiegu procesu recenzji omówione są w zakładce Zasady recenzowania

  2. Komentarze recenzenta powinny być bezstronne i krytyczne. Jednak krytyka powinna być konstruktywna. Recenzentów zachęca się do unikania cynicznych komentarzy kierowanych do autora (autorów). Komentarze powinny być sformułowane w sposób czytelny, pozwalający autorowi zrozumieć, jakie działania musi podjąć aby poprawić jakość artykułu. Zachęca się recenzentów do udzielania szczegółowych komentarzy i uwag.

  3. Recenzenci muszą zgłosić ewentualne konflikty interesów, informując o tym Redakcję.

  4. Recenzenci nie powinni podejmować się recenzowania artykułów, których, ich zdaniem, nie byliby w stanie ocenić w sposób obiektywny i uczciwy.

  5. Zachęca się recenzentów do uważnej oceny nie tylko poziomu przesłanego tekstu naukowego, ale też zgodności z profilem czasopisma Podstawy Edukacji oraz zwrócenia uwagi na cytowane w artykule źródła informacji naukowych.

  6. Recenzenci muszą poinformować redakcję o przypadkach podobieństwa tekstu lub jego fragmentów do innych publikacji, których autorzy nie zostali w tekście wskazani.

  7. Recenzenci muszą zachować poufność procesu recenzji. Nie mogą udostępniać osobom postronnym otrzymanych do recenzji materiałów ani korespondencji z Redakcją temat recenzowanego artykułu.

  8. Recenzenci powinni dołożyć wszelkich starań, aby wykonać recenzję na czas.

 5. Prawa autorów

Warunki dotyczące praw autorskich wskazane są w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych - Dz. U. 1994 Nr 24 poz. 83, ustawa z dnia 4 lutego 1994r.o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Dz. U. z 2019 r. poz. 1231.

Oświadczenie o ochronie danych osobowych

Dane osobowe i adresy e-mail podane do czasopisma będą wykorzystywane wyłącznie zgodnie z zadeklarowanym celem - do publikacji artykułu w Podstawach Edukacji w otwartym dostępie, w oparciu o rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO): Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U. UE.L. z 2016 r. Nr 119, poz. 1); Ustawa z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000).