Projekty wspierające

Czasopismo Podstawy Edukacji otrzymało finasowanie w ramach projektów Ministerstwa Edukacji i Nauki obecnie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Projekt „Wsparcie dla czasopism naukowych” na lata 2019-2020 dla czasopisma „Podstawy Edukacji” (zakończony)

W ramach projektu zorganizowano cykliczne spotkania redakcji i analizowano koncepcję rozwoju praktyk wydawniczych i edytorskich oraz ich wpływ na umiędzynarodowienie czasopisma. Zorganizowano seminarium i szkolenia dla pracowników Redakcji. Zorganizowano szkolenie z nowych funkcjonalności zakupionego sprzętu i oprogramowania do prac edycyjnych czasopisma. Rozpoznano wymogi kwalifikacyjne aplikowania do bazy SCOPUS oraz wykonano preewaluację do bazy. W kontakcie z innymi czołowymi redakcjami polskich czasopism naukowych konsultowano i skonstruowano szczegółowe zasady etyczne publikacji artykułów w czasopiśmie. Zainicjowano działania sprzyjające podnoszeniu jakości działalności wydawniczej m.in.: zakup profesjonalnego stanowiska komputerowego wraz z oprogramowaniem, promowanie czasopisma w portalach branżowych i w mediach społecznościowych. Opracowano stronę internetową w różnych wersjach językowych oraz dokonano poprawy jej aspektu wizualnego, aby była łatwa w obsłudze, intuicyjna i przejrzysta. Zatrudniono w Redakcji koordynatora ds. zasobów internetowych, którego zadaniem jest m.in. wspieranie prac redakcyjnych w celu dostosowania wymogów baz czasopism oraz aktualizacja i umieszczanie danych w bazach i repozytoriach.

Projekt „Rozwój czasopism naukowych” na lata 2021-2024 dla czasopisma „Podstawy Edukacji” (w trakcie realizacji)

Celem projektu jest rozwój czasopisma „Podstawy Edukacji”, który obejmuje działania zmierzające do podniesienia poziomu praktyk wydawniczych i edytorskich oraz utrzymania się czasopisma w międzynarodowym obiegu naukowym. Strategia rozwoju praktyk wydawniczych i edytorskich obejmuje priorytetem szeroko zakrojone działania, wynikające ze wskazań określonych w raporcie wykonanym w związku z pre-ewaluacją czasopisma w bazie SCOPUS.

Planowanym efektem do osiągnięcia w wyniku realizacji działań projektowych jest aplikowanie do bazy SCOPUS oraz Web of Science poprzez złożenie właściwych ankiet ewaluacyjnych oraz poszerzenie zakresu działalności wydawniczej i sukcesywne podnoszenie poziomu jakości czasopisma.