Polityka Open Access

Rocznik „Podstawy Edukacji wydawany jest w modelu Open Access.

Od 2015 roku wszystkie teksty dostępne są na licencji CC.

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 3.0 Polska.
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.pl

Czasopismo nie pobiera żadnych opłat od autorów, ani za zgłoszenie, ani za proces redakcyjny.

Teksty są dostępne na stronie internetowej czasopisma niezwłocznie po opublikowaniu.

Autorzy dają wydawcy czasopisma prawo do nieograniczonego publikowania artykułu w otwartym dostępie. Przed opublikowaniem artykułu Autorzy wyrażają pisemną zgodę na przetwarzanie danych osobowych.