Zasady nadsyłania tekstów

Publikacja w Roczniku Podstawy Edukacji jest możliwa po spełnieniu wymogów formalnych, merytorycznych i technicznych. Redakcja przyjmuje tylko teksty oryginalne, prezentujące wyniki badań niepublikowanych wcześniej w żadnym wydawnictwie, wobec których Autorzy dysponują pełnią praw.

Wstępnym kryterium merytorycznym jest zgodność artykułu z profilem czasopisma. Proponowany do publikacji tekst powinien charakteryzować się nowością ukazywanych zjawisk, rzetelnym podejściem metodologicznym, popularyzacją nieznanych obszarów badawczych, starannym systematyzowaniem wiedzy. Artykuły powinny prezentować jasno i w sposób zwarty treść rozważań związanych z podjętym przedmiotem badań. Redakcja zastrzega sobie prawo do dokonywania poprawek i skrótów w nadesłanych tekstach.

Artykuł powinien stanowić oryginalne i innowacyjne ujęcie problemu, prezentować interdyscyplinarne podejście w założeniach i analizach. W sposób jasny i klarowny powinien określać cel badawczy, strategię badań i przyjętą metodę, adekwatną do postawionego celu badawczego. Artykuł powinien również odznaczać się starannym usystematyzowaniem wiedzy. Wykorzystana literatura powinna być aktualna, umiejętnie dobrana, we właściwym układzie i strukturze tekstu. Zastosowany język powinien być poprawny, naukowy, bez zbędnego żargonu.

Redakcja Rocznika Podstawy Edukacji wdraża zapory ghostwriting (pominięcie w wykazie autorstwa osób, które tworzyły publikację) oraz guestauthorship (przypisanie autorstwa osobom, które nie uczestniczyły w tworzeniu dzieła). Każdy Autor winien dołączyć do zgłoszenia oświadczenie o oryginalności złożonej do druku pracy. W przypadku artykułów opracowanych przez kilku Autorów mają oni obowiązek ujawnienia wkładu poszczególnych osób w powstanie opracowania i wypełnienia stosowanego oświadczenia o bezpośrednim udziale (pobierz oświadczenie plik.doc, plik.pdf). Wszelkie przypadki nieuczciwych praktyk będą demaskowane i podawane do wiadomości publicznej, a także zgłaszane odpowiednim podmiotom.

Redakcja obliguje Autorów do podania informacji o źródłach finansowania publikacji, wkładzie instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów.

Autorzy nadsyłający artykuły do druku proszeni są o dostosowanie swoich tekstów do wymagań edytorskich obowiązujących w Uniwersytetu Jana Długosza w Częstochowie.

Redakcja nie pobiera żadnych opłat za zgłoszenie manuskryptu i przetwarzanie artykułu.

Zasady przygotowania tekstu

W Podstawach Edukacji publikowane są artykuły w języku polskim i językach kongresowych.

Do tekstu należy załączyć streszczenie artykułu w języku angielskim (ok. 800-1000 znaków łącznie ze spacjami), które zawierać będzie kluczowe informacje w tym: cel, problem badawczy, metodę oraz główne wnioski. Ponadto tłumaczenie tytułu artykułu w języku angielskim oraz maksimum pięć słów kluczowych (w języku polskim i angielskim)

Redakcja zobowiązuje Autorów do sprawdzenia czy źródła bibliograficzne przywoływane w tekstach (przypisach, bibliografiach) są opatrzone przez macierzystych wydawców numerami DOI (Digital object identifier). Można je sprawdzić na stronie http://www.crossref.org/guestquery lub na stronie elektronicznej wydawcy. Jeśli źródło posiada DOI, należy jego numer zamieścić w kwadratowym nawiasie na końcu przypisu.

Redakcja informuje, że wersją referencyjną (pierwotną) Rocznika Podstawy Edukacji jest wersja papierowa.

Artykuły można składać przez cały rok, przy czym proces redakcyjny każdego nowego tomu Podstaw edukacji rozpoczyna się w maju a kończy w październiku wraz z ukazaniem się publikacji.