ISSN 2081-2264

DOI:  http://dx.doi.org/10.16926/pe.

„Podstawy Edukacji” to rocznik myśli społeczno-pedagogicznej, który w każdej kolejnej edycji przyjmuje podtytuł będący intelektualną klamrą scalającą tom. Wydawany od 2008 roku - do 2014 roku staraniem Zakładu Pedagogiki Ogólnej i Metodologii Badań Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, od 2015 roku  jako  periodyk pod szyldem Wydawnictwa Naukowego  im. Stanisława Podobińskiego AJD w Częstochowie, a od 1 października 2018 roku  pod szyldem Wydawnictwa Naukowego  im. Stanisława Podobińskiego Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie.

Do tej pory ukazały się następujące tomy:

  • Podstawy Edukacji. Epistemologia a praktyka edukacyjna, (red. ) A. Gofron, M. Piasecka,  Wydawnictwo AJD, Częstochowa 2008
  • Podstawy Edukacji. Ciągłość i zmiana, (red.) A. Gofron, M. Adamska- Staroń, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2009
  • Podstawy Edukacji. Podmiot w dyskursie pedagogicznym (red.) Gofron, B. Łukasik, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2010
  • Podstawy Edukacji. Konteksty dydaktyczne (red.) B. Gofron, A. Gofron, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2011
  • Podstawy Edukacji. Propozycje metodologiczne, (red.) A. Gofron, A. Kozerska, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2012
  • Podstawy Edukacji. Sfera wartości i zasad – konstruowanie podmiotu (red.) A. Gofron, K. Motyl, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2013
  • Podstawy Edukacji. Trendy cywilizacyjne, (red.) M. Piasecka, A. Irasiak, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków2014
  • Podstawy Edukacji. Między porządkiem a chaosem, (red.) M.Piasecka, A, Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie, Częstochowa 2015
  • Podstawy Edukacji. Zrównoważony rozwój, (red.) A. Kozerska, Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie, Częstochowa 2016
  • Podstawy Edukacji. Graniczność, pogranicze, transgresja, (red.) K. Motyl, Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie, Częstochowa 2017

Profil naukowy czasopisma obejmuje szeroki kontekst  edukacji jako humanistyki zintegrowanej. Kierując się przekonaniem, iż podstawy edukacji wymagają ciągłej readaptacji, rewaloryzacji, bycia w procesie,  kładziemy nacisk na prezentację badań przekraczających dominujące paradygmaty, a także na interdyscyplinarność i innowacyjność. Jesteśmy otwarci na wielość dyskursów. Dlatego zachęcamy do współpracy autorów pragnących zaprezentować zagadnienia nowe, oryginalne, a także kontrowersyjne, które mogą inspirować dyskusję i tym samym stać się  przyczynkiem dla rozwoju wiedzy o/dla/w  edukacji.

Radę Programową czasopisma tworzą przedstawiciele nauki z różnych  ośrodków akademickich z kraju i z zagranicy.

Nadsyłane do publikacji artykuły mogą obejmować rozprawy, polemiki, raporty z badań, recenzje. Zapraszamy młodych naukowców do prezentowania swoich debiutów naukowych. Wszystkie zgłaszane artykuły powinny być dostosowane do idei organizującej kolejny tom „Podstaw Edukacji” umieszczonej w zakładce Aktualności. 

Artykuły zamieszczone w czasopiśmie recenzowane są przez zespół międzynarodowych recenzentów będących samodzielnymi pracownikami nauki.

W „Podstawach Edukacji” publikowane są artykuły w  języku polskim i językach kongresowych.

Rocznik „Podstawy Edukacji wydawany jest w modelu Open Access. Od 2015 roku wszystkie teksty dostępne będą na licencji CC. Uznanie autorstwa 3.0 Polska.   
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/pl/

Czasopismo jest indeksowane w bazie czasopism humanistycznych i społecznych  Bazhum, Index Copernicus, CEEOL, Polska Bibliografia NaukowaPOL-index.

Czasopismo znajduje się na poz. 27957 ujednoliconego wykazu czasopism MNiSW, z dnia 31 lipca 2019 r. z przydzielonymi 20 pkt. za umieszczoną w nim publikację naukową. 

Wykaz czasopism naukowych

W czasopiśmie przyjęto i stosuje się zasady etyki publikacyjnej zgodne z wytycznymi Komitetu do spraw Etyki Publikacyjnej (COPE – Committee on Publication Ethics