O czasopiśmie

Czasopismo Podstawy Edukacji to rocznik myśli społeczno-pedagogicznej, który w każdej kolejnej edycji przyjmuje podtytuł będący intelektualną klamrą scalającą tom. Wydawany od 2008 roku - do 2014 roku staraniem Zakładu Pedagogiki Ogólnej i Metodologii Badań Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, od 2015 roku jako periodyk pod szyldem Wydawnictwa Naukowego im. Stanisława Podobińskiego AJD w Częstochowie, a od 1 czerwca 2018 roku pod szyldem Wydawnictwa Naukowego im. Stanisława Podobińskiego Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie. Od 1 czerwca 2023 roku, wraz ze zmianą nazwy uczelni, czasopismo Podstawy Edukacji afiliowane jest przy Uniwersytecie Jana Długosza w Częstochowie.

Profil naukowy czasopisma obejmuje szeroki kontekst edukacji jako humanistyki zintegrowanej. Kierując się przekonaniem, iż podstawy edukacji wymagają ciągłej readaptacji, rewaloryzacji, bycia w procesie, kładziemy nacisk na prezentację badań przekraczających dominujące paradygmaty, a także na multidyscyplinarność i innowacyjność. Jesteśmy otwarci na wielość dyskursów. Dlatego zachęcamy do współpracy autorów pragnących zaprezentować zagadnienia nowe, oryginalne, a także kontrowersyjne, które mogą inspirować dyskusję i tym samym stać się przyczynkiem dla rozwoju wiedzy o/dla/w edukacji.

Do tej pory ukazały się tomy czasopisma o następujących podtytułach:

 • Na jakie ważne dziś pytania szukamy odpowiedzi? (red.) M. Piasecka
 • Wielokulturowość. Międzykulturowość. Transkulturowość (red.) K. Zalas
 • Podstawy Edukacji. Dyskusje wokół kultury popularnej jako edukacyjnej przestrzeni,
  (red.) M. Adamska-Staroń
 • Język w edukacji – edukacja językowa, (red.) A. Irasiak,
 • Podejście interdyscyplinarne, (red.) W. Sołtysiak,
 • Graniczność, pogranicze, transgresja, (red.) K. Motyl,
 • Zrównoważony rozwój, (red.) A. Kozerska,
 • Między porządkiem a chaosem, (red.) M. Piasecka,
 • Trendy cywilizacyjne, (red.) M. Piasecka, A. Irasiak,
 • Sfera wartości i zasad – konstruowanie podmiotu, (red.) A. Gofron, K. Motyl,
 • Propozycje metodologiczne, (red.) A. Gofron, A. Kozerska,
 • Konteksty dydaktyczne,(red.) B. Gofron, A. Gofron,
 • Podmiot w dyskursie pedagogicznym, (red.) A. Gofron, B. Łukasik,
 • Ciągłość i zmiana, (red.) A. Gofron, M. Adamska- Staroń,
 • Epistemologia a praktyka edukacyjna, (red. ) A. Gofron, M. Piasecka.

Nadsyłane do publikacji artykuły mogą obejmować rozprawy, polemiki, raporty z badań, recenzje. Zapraszamy młodych naukowców do prezentowania swoich debiutów naukowych. Wszystkie zgłaszane artykuły powinny być dostosowane do idei organizującej kolejny tom „Podstaw Edukacji” umieszczonej w zakładce „Zaproszenie do publikowania”.

W Podstawach Edukacji publikowane są artykuły w języku polskim i jangielskim.

Czasopismo jest indeksowane w bazie czasopism humanistycznych i społecznych ERIH PLUS, DOAJ, Bazhum, Index Copernicus, CEJSH, CEEOL, Polska Bibliografia Naukowa, CEON, Most Wiedzy.

Czasopismo znajduje się na poz. 30035 ujednoliconego wykazu czasopism MEiN, z dnia 5 stycznia 2024 r.
z przydzielonymi 70 pkt. za umieszczoną w nim publikację naukową (Wykaz czasopism naukowych). Na powyższym wykazie do czasopisma przypisane są dyscypliny naukowe: pedagogika, nauki socjologiczne, psychologia.ISSN 2081-2264

ISSN (on-line) 2658-2848

DOI:http://dx.doi.org/10.16926/pe