Przesyłanie tekstów
Przejdź do logowania lub Zarejestruj aby zgłosić tekst.

Sprawdzenie tekstu przed wysłaniem

Autorzy proszeni są o sprawdzenie czy tekst spełnia poniższe kryteria. Teksty, które nie spełniają wymagań redakcyjnych mogą zostać odrzucone.
  • Tekst nie był dotąd nigdzie opublikowany ani nie jest przedmiotem postępowania w innym czasopiśmie.
  • Tekst zapisany w formacie OpenOffice, Microsoft Word, RTF lub WordPerfect.
  • Jeżeli jest dostępny należy dostarczyć URL dla pozycji bibliograficznych.
  • Tekst ma pojedynczą interlinię, używa czcionki 12-punktowej; stosuje kursywę zamiast podkreślania (z wyjątkiem adresów URL); a wszystkie ilustracje, rysunki i tabele są umieszczane w tekście w odpowiednich miejscach, a nie na końcu.
  • Tekst jest zgodny z wymaganiami stylistycznymi i bibliograficznymi określonymi w Wytycznych dla autora.

Wytyczne dla autorów

Publikacja w Roczniku „Podstawy Edukacji” jest możliwa po spełnieniu wymogów formalnych, merytorycznych i technicznych. Redakcja przyjmuje tylko teksty oryginalne, prezentujące wyniki badań niepublikowanych wcześniej w żadnym wydawnictwie, wobec których Autorzy dysponują pełnią praw.

Wstępnym kryterium merytorycznym jest zgodność artykułu z profilem czasopisma. Proponowany do publikacji tekst powinien charakteryzować się nowością ukazywanych zjawisk, rzetelnym podejściem metodologicznym, popularyzacją nieznanych obszarów badawczych, starannym systematyzowaniem wiedzy. Artykuły powinny prezentować jasno i w sposób zwarty treść rozważań związanych z podjętym przedmiotem badań. Redakcja zastrzega sobie prawo do dokonywania poprawek i skrótów w nadesłanych tekstach.

Artykuł powinien stanowić oryginalne i innowacyjne ujęcie problemu, prezentować interdyscyplinarne podejście w założeniach i analizach. W sposób jasny i klarowny powinien określać cel badawczy, strategię badań i przyjętą metodę, adekwatną do postawionego celu badawczego. Artykuł powinien również odznaczać się starannym usystematyzowaniem wiedzy. Wykorzystana literatura powinna być aktualna, umiejętnie dobrana, we właściwym układzie i strukturze tekstu. Zastosowany język powinien być poprawny, naukowy, bez zbędnego żargonu.

Redakcja Rocznika „Podstawy Edukacji” wdraża zapory ghostwriting(pominięcie w wykazie autorstwa osób, które tworzyły publikację) oraz guestauthorship(przypisanie autorstwa osobom, które nie uczestniczyły w tworzeniu dzieła). Każdy Autor winien dołączyć do zgłoszenia oświadczenie o oryginalności złożonej do druku pracy. W przypadku artykułów opracowanych przez kilku Autorów mają oni obowiązek ujawnienia wkładu poszczególnych osób w powstanie opracowania i wypełnienia stosowanego oświadczenia o bezpośrednim udziale(pobierz oświadczenie plik.doc, plik.pdf). Wszelkie przypadki nieuczciwych praktyk będą demaskowane i podawane do wiadomości publicznej, a także zgłaszane odpowiednim podmiotom.

Redakcja obliguje Autorów do podania informacji o źródłach finansowania publikacji, wkładzie instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów.

Autorzy nadsyłający artykuły do druku proszeni są o dostosowanie swoich tekstów do wymagań edytorskich obowiązujących w Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Długosza w Częstochowie.

Zasady przygotowania tekstu

W „Podstawach edukacji” publikowane są artykuły w języku polskim i językach kongresowych.

Do tekstu należy załączyć streszczenie artykułu w języku angielskim (ok. 800-1000 znaków łącznie ze spacjami), które zawierać będzie kluczowe informacje w tym: cel, problem badawczy, metodę oraz główne wnioski. Ponadto tłumaczenie tytułu artykułu w języku angielskim oraz maksimum pięć słów kluczowych (w języku polskim i angielskim)

Redakcja zobowiązuje Autorów do sprawdzenia czy źródła bibliograficzne przywoływane w tekstach (przypisach, bibliografiach) są opatrzone przez macierzystych wydawców numerami DOI (Digital object identifier). Można je sprawdzić na stronie http://www.crossref.org/guestquery lub na stronie elektronicznej wydawcy. Jeśli źródło posiada DOI, należy jego numer zamieścić w kwadratowym nawiasie na końcu przypisu.

Redakcja informuje, że wersją referencyjną (pierwotną) Rocznika „Podstawy Edukacji” jest wersja papierowa.

Artykuły można składać przez cały rok, przy czym proces redakcyjny każdego nowego tomu „Podstaw edukacji” rozpoczyna się w maju a kończy w październiku wraz z ukazaniem się publikacji. 

Autor artykułu przyjętego do druku proszony jest o wypełnienie umowy (plik.doc plik.pdf) o przeniesieniu praw autorskich.

Artykuły

Zasady domyślne

Polityka prywatności

Dane osobowe i adresy e-mail podane na stronie Czasopisma będą wykorzystywane wyłącznie do celów związanych z publikacją i nie będą udostępniane w żadnym innym celu ani żadnej innej stronie. Administratorem danych osobowych jest Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie.