Zaproszenie do publikowania

Idea organizująca czternasty tom Podstaw Edukacji

Podstawy Edukacji. Wielokulturowość. Międzykulturowość.Transkulturowość

Zapraszamy do składania artykułów do kolejnego tomu czasopisma Podstawy Edukacji, którego podtytuł w roku 2021 będzie brzmieć Wielokulturowość. Międzykulturowość. Transkulturowość. Kluczową ideą nowego tomu jest wskazanie na interdyscyplinarność, atrakcyjność oraz dyskusyjność problematyki zróżnicowania kulturowego.

Wielokulturowość traktowana jest jako proces, w którym kultury przybierają zróżnicowane formy interakcji i współistnienia, przyjmując określone aksjologie, teleologie, ideologie (J. Nikitorowicz, 2017). Interpretacja tego zjawiska obecnie wykracza poza postrzeganie wielokulturowości jako występowanie na tej samej przestrzeni grup manifestujących się odmiennymi kulturowo cechami, lecz traktowane jest szeroko jako zjawisko natury tożsamościowej i edukacyjnej (J. Nikitorowicz, 2015). Podejście to daje możliwość zaprojektowania nowych strategii w edukacji międzykulturowej, dla której kluczowe są nie tylko refleksje i rozważania nad edukacyjnym kontekstem zróżnicowania kulturowego, lecz przede wszystkim nadanie mu określonej wartości i rangi w praktyce edukacyjnej, poprzez akcentowanie znaczenia świadomego dialogu z Innym/Obcym i jego zróżnicowanych następstw (P. Grzybowski, 2011; P. Grzybowski, G. Idzikowski, 2018). Przynależność do różnych kultur  zakłada istnienie „sił rozłamowych”, jednak nie powinny one wpływać destruktywnie na dążenie do wzajemnego uznania, ukształtowania tożsamości, która – w efekcie obecności różnic – pozwala kreować wspólnotę z Innym. Lojalność wobec rodzimych wartości nie musi wykluczać korzystania z bogactwa wzorców odmiennych kultur. Przemiany społeczne, polityczne, gospodarcze, kulturowe i komunikacyjne motywują do ciągłej identyfikacji tożsamości człowieka, zarówno w indywidualnym, jak i zbiorowym wymiarze. Fakt ten skłania do ciągłego redefiniowania przynależności. Konieczne jest więc ustawiczne podejmowanie dyskusji nad otwartością kulturową, a przede wszystkim kształtowaniem się tożsamości współczesnego człowieka.

Obecnie człowiek funkcjonujący w skomplikowanej wielokulturowej rzeczywistości, nieustannie doświadcza kontaktu z kulturami, pozostając w dyskursie z sobą samym, jak i z Innym. Dlatego też ważne jest, aby podjąć potrzebne i uzasadnione rozważania odnoszące się do relacji z Innym, Inności oraz zagadnień odmienności, różnic w (bezpośrednim lub pośrednim) kontakcie z kulturami.

Nowy tom, którego przedmiotem jest zróżnicowanie kulturowe i jego następstwa, stanowi głos w dyskusji, będący efektem współpracy wewnątrz- i międzydyscyplinarnej wielu specjalistów. Zapraszamy przedstawicieli nauk społecznych i humanistycznych, jak również innych dziedzin, którym tematyka ta jest bliska, do publikowania tekstów w niniejszym tomie. Zachęcamy tym samym do partycypacji w upowszechnianiu myśli akademickiej oraz tworzenia inspiracji dla studentów, nauczycieli, pedagogów, dla których wielość i naturalna różnorodność kultur stanowi zaproszenie do spotkania z Innym.

 

Bibliografia:

Nikitorowicz, J. (2017). Tożsamościowe skutki wielokulturowości. Wielość kultur w jednym człowieku czy ekstremizm i separatyzm kulturowy? Lubelski Rocznik Pedagogiczny, t. XXXVI, z. 3.

Nikitorowicz, J. (2015).Ku jakim strategiom w edukacji międzykulturowej w kontekście współczesnych problemów wielokulturowości? Pogranicze. Studia Społeczne,t. XXV.

Grzybowski, P., Idzikowski, G. (2018). Inni, Obcy – ale Swoi. O edukacji międzykulturowej i wspólnociew szkole integracyjnej, Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.

Grzybowski, P. (2011). Edukacjamiędzykulturowa – konteksty. Od tożsamościpo język międzynarodowy, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

Zgłoszenie artykułu