Zaproszenie do publikowania

Idea organizująca trzynasty tom Podstaw Edukacji

Podstawy Edukacji. Dyskusje wokół kultury popularnej jako edukacyjnej przestrzeni

Zapraszamy do składania artykułów do kolejnego tomu czasopisma Podstawy Edukacji, którego podtytuł w roku 2020 będzie brzmieć Dyskusje wokół kultury popularnej jako edukacyjnej przestrzeni. Idea organizująca nowy tom koncentruje się wokół relacji kultury i edukacji. W wielu publikacjach naukowych, czyniących przedmiotem uwagi związek pomiędzy kulturą a edukacją, zauważa się podział na kulturę wysoką i kulturę popularną. Ta pierwsza najczęściej ujmowana jest jako czynnik rozwojowy człowieka, tej drugiej natomiast przypisuje się aspekt rozrywkowy. A przecież nie dzielą je żadne stałe granice, nie są one dane raz na zawsze, nie istnieją obiektywnie. W ramach obu przestrzeni mogą powstawać dzieła zarówno oryginalne, wysublimowane, złożone, jak i niczym nie wyróżniające się, schematyczne, wtórne. Obie przestrzenie warte są zainteresowania, uwagi badacza. Obie przestrzenie mają swój udział w budowaniu tożsamości człowieka, szczególnie młodego pokolenia (Z. Melosik, 2013; W. Jakubowski, 2016).

Nowy tom jest głosem w dyskusji nad możliwościami edukacyjnymi kultury popularnej. Kultury, która nie jest ontologicznie monolityczna. Jest złożona, sprzeczna wewnętrznie, nieustannie „w drodze”. Konstytuują ją rozmaite wrażliwości, sensy i znaczenia, idee i przesłania. Kultury, która posiada nieocenione zalety, ale także swoje „pułapki”, możliwości, ale i ograniczenia. Kultury, która jest wielowymiarową przestrzenią obejmującą swym zakresem różne „poziomy”. Nie jest, więc uzasadnionym, jak zauważają Z. Melosik (2013), W. Jakubowski (2010) uwydatnianie jakiejkolwiek stratyfikującej funkcji podziału między kulturą wysoką a kulturą popularną, która coraz częściej postrzegana jest jako ważny obszar edukacji nieformalnej, świat, w którym „odbijają się” społeczne dyskursy, jako płaszczyzna pedagogicznego działania, miejsce uczenia się, czy przestrzeń dla pedagogicznych badań. Dlatego też debata skoncentrowana wokół edukacyjnych kontekstów różnorodnych fenomenów kultury popularnej jest uzasadniona i potrzebna. Warto uważniej przyjrzeć się tej kulturowej przestrzeni, spojrzeć na nią jako na świat, w którym zachodzą różnorodne procesy edukacyjne, potraktować nie jako alternatywę dla świata edukacji, lecz jako współpodróżnika w procesie rozumienia człowieka i świata, w odkrywaniu rozmaitych wrażliwości i jakości te światy konstytuujących.

Zapraszamy pedagogów, filozofów, socjologów, antropologów kulturowych, kulturoznawców oraz pozostałych przedstawicieli nauk humanistycznych i społecznych, którym powyższa tematyka jest bliska, dla których świat kultury popularnej jest godny naukowej analizy do publikowania tekstów w niniejszym tomie, jednocześnie przyczyniając się do rozwoju akademickiej myśli koncentrującej się wokół edukacyjnych kontekstów kultury popularnej.

Zgłoszenie artykułu