Education on the verge of changes
pdf (English)

Słowa kluczowe

cybernetyka charakteru
edukacja
zarządzanie wiedzą

Abstrakt

Współczesne procesy zmian w sferze edukacji są wielokontekstowe i determinowane różnorodnymi czynnikami. Niewątpliwie czynnikiem organizującym dyskusję wokół nowego modelu edukacji jest niepewność związana z kształtem przyszłości. Ta niepewność powodowana jest kierunkiem zmian w obszarze funkcjonowania i rozwoju społeczeństw oraz wyłaniania się gospodarki napędzanej wiedzą. Zmiany te są z kolei wynikiem oddziaływania mega trendów w tym m.in.: rozwoju nowych technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT), globalizacji różnych sfer życia, postępujących zjawisk polaryzacji społeczno‑ekonomicznej, zmian kulturowych, akceleracji procesów migracyjnych itp. Zmiany te wyznaczając ramy dla procesów edukacji i wychowania, generują liczne wyzwania w działalności edukacyjnej mające odniesienia do kwestii fundamentalnych: czego uczyć? jakimi metodami? Jakich wyników oczekiwać? ( Wasyluk i in. 2020). Istotną rolę  w  tym procesie odgrywają instytucje edukacyjne m.in. uczelnie wyższe, gdzie samosterowność przeważa nad kierowanym z zewnątrz procesem uczenia się (Laurisz i in. 2022). Propozycją odpowiedzi na wspomniane wyzwania edukacyjne jest pionierska w skali światowej cybernetyczna teoria charakteru M. Mazura (CTC) ( 1976). Niniejsza praca jest próbą zastosowania CTC do identyfikacji parametrów charakteru badanych studentów na kierunku praca socjalna. Proponowane rozwiązanie może wspierać procesy dydaktyczne poprzez optymalne dopasowanie wysiłków i możliwości studentów do potrzeb procesu kształcenia.

https://doi.org/10.16926/pe.2022.15.13
pdf (English)

Bibliografia

Biriukow, B., Geller, J. (19830, Cybernetyka w naukach humanistycznych. Warszawa: Zakład Narodowy im. Ossolińskich – Wydawnictwo.

Christ, M. (2013). Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów jako wyzwanie edukacyjne w XXI wieku (I/2013). Colloquium Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych Kwartalnik: https://bazhum.muzhp.pl/media/files/Colloquium/Colloquium-r2013-t-n1/Colloquium-r2013-t-n1-s19-36/Colloquium-r2013-t-n1-s19-36.pdf

Gomółka, Z. (2019). Cybernetyka w zarządzaniu organizacją. , Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.

Grover, V.K. (2016). Classroom Cybernetics: an Approach for Effective and Efficient Classroom Teaching (Vol.4, No.1), International Journal of Research in Advent Technology: https://www.researchgate.net/profile/Vijay-Grover-3/publication/290965145_Classroom_Cybernetics_an_Approach_for_Effective_and_Efficient_Classroom_Teaching/links/569ce9cb08ae5c9fe6c0ce46/Classroom-Cybernetics-an-Approach-for-Effective-and-Efficient-Classroom-Teaching.pdf

Hall, C.S., Lindzey, G., Campbell, J.B. (2020). Teorie osobowości, Warszawa: PWN.

Karney, J.E. (1998). Człowiek i praca. Wybrane zagadnienia z psychologii i pedagogiki pracy. Warszawa: Międzynarodowa Szkoła Menedżerów.

Kossecki, J. (2001). Socjotechnika, socjocybernetyka, psychocybernetyka, Skrypt dla oficerów policji. Kielce: Wydawnictwo WZiA Akademii Świętokrzyskiej, Kielce i in.

Laurisz, N., Mazur, S., Sanak‑Kosmowska, K. ( 2022), Uniwersytet i edukacja wobec wyzwań współczesności, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej.

Linton, R. (2019). Kulturowe podstawy osobowości. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Mazur, M.(1976). Cybernetyka i charakter, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa.

Mazur, M. (1983). Homeostaza społeczna. W: M. Pęcherski i J. Tudrej (red), Procesy samoregulacji w oświacie. Problemy homeostazy społecznej. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Naukowe.

Mazur, M. (1999). Cybernetyka i charakter. Warszawa: Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości im. Bogdana Jasińskiego.

Petty, G. (2010). Nowoczesne nauczanie. Praktyczne wskazówki i techniki dla nauczycieli, wykładowców i szkoleniowców. Sopot: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Pawlak, A. (2020). The forgotten Genius. Prof. Marian Mazur and the Polish School of Cybernetics (5(87), 5-14). E-Mentor. Warszawa : Wydawnictwo Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie: doi.org/10.15219/em87.1488

Piasecka, M. ( 2015). Między porządkiem a chaosem, Podstawy Edukacji, Wydawnictwo im. Stanisława Podobińskiego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, T.8: DOI 10.16926/pe.2015.08.01

Staffova, V. (2017). Conceptual cybernetic model of teaching and learning (issue 2, p.p. 80-83). International Scientific Journal "Mathematical modeling” : https://stumejournals.com/journals/mm/2017/2/80.full.pdf

Strelau J. (2006). Psychologia różnic indywidualnych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR.

Wasyluk, P., Kucner, A., Waceiwcz, G. (2020), Edukacja przyszłości. Raport. Analiza i kreowanie trendów. Olsztyn: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie.

Wilsz, J. ( 2008). Mechanizmy zwiększające samosterowność człowieka w procesie edukacji ogólnotechnicznej. In: W. Furmanek, W. Walat (red.). Problemy współczesnej dydaktyki techniki. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego. https://bazhum.muzhp.pl/media/files/Problemy_Profesjologii/Problemy_Profesjologii-r2008-t-n1/Problemy_Profesjologii-r2008-t-n1-s13-23/Problemy_Profesjologii-r2008-t-n1-s13-23.pdf

Wilsz, J. (2012). Paradygmat systemowy – badania i metody systemowe. In: T. Lewowicki, J. Wilsz, I. Ziaziun, N. Nyczkało ( red.) Kształcenie zawodowe: pedagogika i psychologia (nr XIV). Częstochowa – Kijow: Wydawnictwo Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie.

Zaniewski, Z. ( 2003). ZZL w Oświacie. Warszawa: Fundacja Studiów i Badań Edukacyjnych.

Ziębacz, I. (2022), Examination of The Features of Character in a Cybernetic Approach as Condition of Knowing The Causes of Human Behavior, 39th IBIMA Conference on 30-31 May 2022 Granada, Spain, conference proceedings: https://ibima.org/accepted-paper/examination-of-the-features-of-character-in-a-cybernetic-approach-as-condition-of-knowing-the-causes-of-human-behavior/

Ziębacz, I. ( 2022), Knowledge management, including the cybernetic theory of human character, European Conference on Knowledge Management (ECKM) in Naples, Italy1-2 September 2022, conference proceedings: https://papers.academic- conferences.org/index.php/eckm/issue/view/8/12

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.

Prawa autorskie (c) 2022 Podstawy Edukacji