Tom 3 (2010): Podstawy Edukacji. Podmiot w dyskursie pedagogicznym
Podstawy Edukacji. Podmiot w dyskursie pedagogicznym
Pełny numer
Pdf

Od redakcji

Andrzej Gofron, Beata Łukasik
9-14
Od redaktorów naukowych
Pdf

Studia i Rozprawy

Andrzej Gofron
17-49
Interpretacja jako kategoria poznawcza pedagogiki. Pytanie o efektywność praktyczno-dydaktyczną konstruowania tożsamości podmiotu
Pdf
Beata Gofron
51-77
Podmiotowość jako treść postmodernistycznego dyskursu pedagogicznego
Pdf
Astrid Męczkowska-Christiansen
79-90
Wychowanie jako kształtowanie podmiotu polityczności
Pdf
Karolina Starego
91-111
W stronę niepolitycznej emancypacji – pytanie o podmiotowość w warunkach neoliberalnej dominacji
Pdf
Piotr Stańczyk
113-125
Pedagogia, puste znaczące i zasada korespondencji
Pdf
Beata Łukasik
127-145
„Bycie podmiotem” w edukacji – wizja oczekiwana czy fakt?
Pdf
Małgorzata Muszyńska
149-172
Ku rekonstrukcji koncepcji podmiotu według Julii Kristevej
Pdf
Robert Janik
173-206
Nastawienie do wierzeń religijnych „historycznych” szkół psychologicznych
Pdf
Paweł Zieliński
207-239
Wychowanie i systemy edukacyjne w Wietnamie na tle rozwoju historycznego i kulturowego kraju (z uwzględnieniem podmiotowości w wychowaniu)
Pdf
Monika Adamska-Staroń
241-252
Ekspresja jako jeden ze sposobów bycia podmiotu w świecie Heideggerowskie (i nie tylko) inspiracje
Pdf
Agnieszka Kozerska
253-261
Uczenie się człowieka dorosłego w kontekście doświadczenia krytycznego wydarzenia życiowego jako przedmiot badań
Pdf
Tomasz Tadeusz Brzozowski
265-281
Podmiot czy podmioty? Problematyczność relacji i sposoby określania się wobec Drugiego w sytuacjach komunikacyjnych i dyskursie pedagogicznym
Pdf
Agnieszka Konieczna
283-299
Rodzic ucznia w dyskursie pedagogicznym
Pdf
Patrycja Młynek
301-3017
Komunikacja rodziców i nauczycieli drogą do podmiotowego traktowania ucznia
Pdf
Anna Pierzchała
309-323
Pasywność według teorii Analizy Transakcyjnej jako rezultat negowania podmiotowości w relacji nauczyciel – uczeń
Pdf
Dorota Gębuś
325-343
Nauczanie twórczości – uczeń jako aktywny podmiot procesu dydaktycznego
Pdf
Oscar Frederick Donaldson
345-360
Czuła dobroć: wzór, który łączy. O roli Original Play® („pierwotnej zabawy”) w edukacji zorientowanej na dziecko
Pdf
Jolanta Graczykowska
361-373
Dawać i otrzymywać miłość – rola Original Play® w praktyce i teorii edukacyjnej
Pdf
Wioletta Sołtysiak
375-394
Wizja współczesnej edukacji opartej na nowoczesnych technologiach
Pdf
Adrianna Sarnat-Ciastko
397-418
Tutor a wychowawca – rzeczywistość nadana czy wybrana?
Pdf
Anna Zielińska
419-433
Kształtowanie podmiotowości niemowląt na przykładzie pracy Interwencyjnego Ośrodka Preadopcyjnego w Częstochowie
Pdf
Iwona Konieczna
435-449
Wychowanek – pacjent w zakładzie leczniczym w dyskursie pedagogicznym
Pdf
Renata Machalska
451-472
Podmiotowość uczniów niepełnosprawnych w świetle opinii nauczycieli sprawujących nad nimi opiekę
Pdf