Pedagogia, puste znaczące i zasada korespondencji

Abstrakt

Zadanie, jakiego podejmuje się w tekście autor, polega na odpowiedzi na pytanie o konieczne warunki możliwości działania szkoły. Trzeba przyjąć, że działanie szkoły opiera się na założeniu podmiotowości człowieka, tym samym konieczne jest uwzględnienie Foucaultowskiej koncepcji ujarzmiania, jako procesu odchodzenia od kaźni. Dyscyplinowanie jednostki stanowi główny wątek procesu ujarzmiania podmiotu i jest rezultatem pedagogii naszych czasów. A czasy te można dookreślić, koncentrując się na ekonomicznej determinacji jednostek i instytucji. Ekonomiczna determinacja znajduje swój ostateczny wyraz w hegemonii, na którą składają się puste znaczące, będące tym samym znaczącym dominacji.

Pdf

Bibliografia

Bowles, S., Gintis, H. (1976). Schooling in Capitalist America. Educational Reform and the Contradictions of Economic Life. New York.

Foucault, M. (1998). Nadzorować i karać. T. Komendant (tłum.). Warszawa.

Foucault, M. (2000). Filozofia, historia, polityka. Wybór pism. D. Leszczyński, L. Rasiński (tłum.). Warszawa – Wrocław.

Giroux, H.A. (2001). Theory and Resistance in Education. Towards a Pedagogy for the Opposition. London.

Gramsci, A. (1961). Pisma wybrane. B. Wścieklica, M. Orlański (red.). B. Sieroszewska (tłum.). Warszawa.

Kołakowski, L. (1988). Główne nurty marksizmu. Londyn.

Kwieciński, Z. (1992). Praca w szkole jako złudzenie. W: Z. Kwieciński. Socjopatologia edukacji. Warszawa. Kwieciński, Z. (2007a). Problem pedagogii nurtów głównych i pobocznych. W: Z. Kwieciński. Między patosem a dekadencją. Szkice i studia socjopedagogiczne. Wrocław.

Kwieciński, Z. (2007b). Zewnętrzne egzaminy w szkolnictwie powszechnym w 2002 roku. W: Z. Kwieciński. Między patosem a dekadencją. Szkice i studia socjopedagogiczne. Wrocław.

Laclau, E. (2004). Emancypacje. L. Koczanowicz i in. (tłum.). Wrocław.

Laclau, E. (2009). Rozum populistyczny. T. Szkudlarek (kier. tłum.). Wrocław.

Stańczyk, P. (2009a). Młodzież wobec ideologii merytokracji – pozytywna socjalizacja oszukanego pokolenia. Forum Oświatowe, 1(40).

Stańczyk, P. (2009b). Ocena szkolna i obsceniczność prawa – pomiędzy byciem kimś a byciem nikim. Znaczenia nadawane doświadczeniu szkolnemu przez gimnazjalistów. Teraźniejszość – Człowiek – Edukacja, 2(46).

Szkudlarek, T. (2008). Dyskursywna konstrukcja podmiotowości („puste znaczące” a pedagogika kultury). Forum Oświatowe, numer specjalny.

Žižek, S. (2008). W obronie przegranych spraw. J. Kutyła (tłum.). Warszawa.