Komunikacja rodziców i nauczycieli drogą do podmiotowego traktowania ucznia

Abstrakt

Istotnym warunkiem skutecznego wychowania we współczesnej szkole jest podmiotowe traktowanie dzieci i młodzieży przez nauczycieli i wychowawców. W tym celu nauczyciel powinien dokładnie poznać swojego wychowanka: jego potrzeby, oczekiwania, problemy, obawy. Zdobycie potrzebnych informacji możliwe jest dzięki właściwym relacjom z uczniem oraz jego rodzicami. Doświadczanie podmiotowości zależy również od atmosfery panującej w szkole. W tym celu niezbędne są właściwe relacje najważniejszych środowisk wychowawczych – rodziny i szkoły. Podstawą współpracy nauczycieli i rodziców w celu zoptymalizowania procesu dydaktyczno-wychowawczego, a tym samym podmiotowego traktowania ucznia jest prawidłowa komunikacja między nauczycielami a rodzicami.

Pdf

Bibliografia

Ablewicz, K. (2003). Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. T. 2. Warszawa.

Hoffman-Kołodziejczyk, I. (1995). Nauczyciel – wychowawca w opinii uczniów i rodziców. W: S. Badora, D. Marzec (red.). Model nauczyciela – wychowawcy w zintegrowanej Europie. Częstochowa.

Jakubiak, K. (1997). Współdziałanie rodziny i szkoły w pedagogice II Rzeczpospolitej. Bydgoszcz.

Kalka, K. (1995). Wpływ rodziny i szkoły na kształtowanie sumienia uczniów. W: A.W. Janke (red.). Pedagogiczna relacja rodzina – szkoła dylematy czasu przemian. Bydgoszcz.

Kowolik, P. (2005). Dialog i współdziałanie szkoły z domem rodzinnym. W: M. Nyczaj-Drąg, M. Gażewski (red.). Współprzestrzenie edukacji. Kraków.

Kozubska, A. ( 2004). Rodzice w zreformowanej szkole. Mity czy rzeczywistość? W: A.W. Janke (red.). Pedagogika rodziny na progu XXI wieku. Toruń.

Lulek, B. (2000). Rodzina i szkoła wobec rozwoju osobowości dziecka. Kraków.

Lulek, B. (2008). Współpraca szkoły, rodziny i środowiska. Rzeszów.

Łobocki, M. (1985). Współdziałanie nauczycieli i rodziców w procesie wychowania. Warszawa.

Łobocki, M. (1995). O warunkach skutecznego wychowania. W: A. Jopkiewicz (red.). Edukacja i rozwój, jaka szkoła?, jaki nauczyciel?, jakie wychowanie?. Kielce.

Łobocki, M. (2007). W trosce o wychowanie w szkole. Kraków.

Malinowska, J. (2000). Kompetencje komunikacyjne współczesnego nauczyciela. W: M. Jabłońska (red.). Nauczyciel w zmieniającej się rzeczywistości społecznej. Wrocław.

Marzec, A. (2000–2001). Niektóre czynniki sprzyjające podmiotowości uczniów. W: S. Badora, D. Marzec, J. Kosmala (red.). Komunikacja i podmiotowość w relacjach szkolnych. Częstochowa.

Mendel, M. (1998). Rodzice i szkoła. Toruń.

Nowosad, I. (2001). Udział rodziców w tworzeniu nowego wizerunku szkoły z perspektywy wdrażanej reformy systemu edukacji. W: I. Nowosad (red.). Nauczyciele i rodzice – współpraca w wychowaniu. Zielona Góra.

Nowosad, I. (red.) (2001). Nauczyciele i rodzice. Współpraca w wychowaniu. Zielona Góra.

Piątkowska, M. (2001). Współdziałanie nauczycieli i rodziców w aktualnej rzeczywistości szkolnej. W: I. Nowosad (red.). Nauczyciele i rodzice. Współpraca w wychowaniu. Zielona Góra.

Retter, H. (2005). Komunikacja codzienna w pedagogice. M. Wojdak-Piątkowska (tłum.). Gdańsk.

Sobkowiak, B. (1998). Komunikowanie społeczne. W: B. Dobek-Ostrowska (red.). Współczesne systemy komunikowania. Wrocław.