Wychowanie jako kształtowanie podmiotu polityczności

Abstrakt

Wychodząc od krytycznej refleksji nad tezą Sokratesa o politycznej funkcji wszelkiego wychowania, próbuję pokazać, w jaki sposób zjawisko polityczności, w jego rozumieniu przedstawianym przez H. Arendt, może zostać włączone w aktualne rozważania nad kształtowaniem podmiotu wychowania jako podmiotu zbiorowego. Pierwsza część tekstu obejmuje zagadnienie polityczności z jego konsekwencjami dla rozumienia podmiotu polityczności. W drugiej prowadzę rozważania nad wyzwaniami stojącymi przed edukacją zorientowaną na konstruowanie podmiotu polityczności.

Pdf

Bibliografia

Arendt, H. (1999). O przemocy. Nieposłuszeństwo obywatelskie. A. Łagodzka, W. Madej (tłum.). Warszawa.

Arendt, H. (2000a). Kondycja ludzka. A. Łagodzka (tłum.). Warszawa.

Arendt, H. (2000b). Odpowiedzialność i władza sądzenia. W. Madej, M. Godyń (tłum.). Warszawa.

Arendt, H. (2005). Polityka jako obietnica. W. Madej, M. Godyń (tłum.). Warszawa 2005.

Kristeva, J. (2007). Geniusz kobiecy: Hannah Arendt. Biografia. J. Levin (tłum). Warszawa.

Laclau, E. (2004). Emancypacje. L. Koczanowicz, Ł. Nysler, K. Liszka (tłum.). Wrocław.

Laclau, E., Mouffe, Ch. (2007). Hegemonia i socjalistyczna strategia. Przyczynek do projektu radykalnej polityki demokratycznej. S. Królak (tłum.). Wrocław.

Męczkowska, A. (2006). Podmiot i pedagogika. Od oświeceniowej utopii do pokrytycznej dekonstrukcji. Wrocław.

Mouffe, Ch. (2008). Polityczność. J. Erbel (tłum.). Warszawa.

Newman, S. (2001). From Bakunin to Lacan: Antiauthoritarianism and the Dislocation of Power. Lanham.

Rorty, R. (1993). Edukacja i wyzwanie postnowoczesności. W: Z. Kwieciński, L. Witkowski (red.). Spory o edukację. Dylematy i kontrowersje we współczesnych pedagogiach. Warszawa.

Rutkowiak, J. (2007). Jednostka w projekcie ponowoczesnej formuły duchowości a neoliberalne upolitycznienie edukacji. W: J. Rutkowiak, D. Kubinowski, M. Nowak (red.). Edukacja – Moralność – Sfera publiczna. Lublin.

Rutkowiak, J., Szczepska-Pustkowska, M. (1995). Polityczność a upolitycznienie wychowania, W: J. Rutkowiak (red.). Odmiany myślenia o edukacji. Kraków.

Torfing, J. (1995). New Theories of Discourse: Laclau, Mouffe, and Žižek. Oxford – Malden.

Weber, M. (1998). Polityka jako zawód i powołanie (Wybór pism). A. Kopacki, P. Dybel (tłum.). Kraków.

Žižek, S. (2001). Wzniosły obiekt ideologii. J. Bator, P. Dybel (tłum.). Wrocław.