„Epistemologia” społeczeństwa wiedzy w kontekście rozważań nad problematyką edukacji
Pdf

Słowa kluczowe

wiedza
społeczeństwo wiedzy
sfera publiczna

Abstrakt

Współcześnie obserwujemy rosnące znaczenie idei społeczeństwa wiedzy na politykę społeczną (w tym edukacyjną) państw Unii Europejskiej. W sposób szczególny zaznacza się w tym obszarze nacisk na przyjęcie ekonomicznej perspektywy dla analizowania, przewidywania i projektowania zjawisk społecznych i edukacyjnych, a także sfery aktywności obywatelskiej. Artykuł przedstawia rozważania nad epistemologicznym kontekstem koncepcji społeczeństwa wiedzy, a także jego konsekwencjami dla konceptualizacji idei edukacji dla społeczeństwa wiedzy. Przeprowadzona analiza głosi tezę, że podstawowe znaczenie pojęcia wiedzy, które wyłania się z idei społeczeństwa wiedzy, odnosi się do jej redukcjonistycznego pojmowania jako wiedzy bez podmiotu.

Pdf

Bibliografia

Barnett, R. (1994). The Limits of Competence: Knowledge, Higher Education and Society.

Buckingham. Beck, U. (2002). Społeczeństwo ryzyka. W drodze do innej nowoczesności. S. Cieśla (tłum.). Warszawa.

Bell, D. (1975). Nadejście społeczeństwa postindustrialnego. Próba prognozowania społecznego. Tłum. zbiorowe. Warszawa.

Beniger, J.R. (1986). The Control Revolution: Technological and Economic Origins of the Information Society. Cambridge, MA.

Berger, P. (1995). Rewolucja kapitalistyczna. Pięćdziesiąt tez o dobrobycie, równości i wolności. Warszawa.

Berger, P., Berger, B., Kellner, H. (1974). The Homeless Mind: Modernization and Consciousness. New York.

Boni, M. (red.) (2009). Polska 2030. Wyzwania rozwojowe. Warszawa, https:// zds.kprm.gov.pl/sites/default/fi les/pliki/pl_2030_wyzwania_rozwojowe. pdf (14.11.2013).

Botkin, J.W., Elmandjra, M., Malitza, M. (1982). Uczyć się – bez granic. Jak zewrzeć „lukę ludzką”? M. Kukliński (tłum.). Warszawa.

Castells, M. (1996). The Rise of the Network Society: The Information Age. Vol. 1. Oxford.

Commission of the European Communities. (1993). Growth, Competitiveness, Employment. The Challenges and Ways Forward into the 21st Century. Brussels – Luxembourg.

Commission of the European Communities. (1994). Europe and the Global Information Society. Bangemann Report to the European Council, www. epractice.eu/fi les/media/media_694.pdf (14.11.2013).

Drucker, P. (1969). The Age of Discontinuity. Guidelines to Our Changing Society. New York.

Drucker, P. (1993). Post-Capitalist Society. New York.

European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions. (2003). Handbook of Knowledge Society Foresight, www.eurofound. europa.eu/pubdocs/2003/50/en/1/ef0350en.pdf (14.11.2013).

Faure, E. (1975). Uczyć się, aby być. Z. Zakrzewska (tłum.). Warszawa.

Geertz, C. (1973). The Interpretation of Cultures: Selected Essays. New York.

Giddens, A. (2001). Nowoczesność i tożsamość. „Ja” i społeczeństwo w epoce późnej nowoczesności. A. Szulżycka (tłum.). Warszawa.

Habermas, J. (1992). Further Refl ections on the Public Sphere. W: C. Calhoun (red.). Habermas and the Public Sphere. Cambridge, MA.

European Commission. Directorate-General for Employment, Industrial Relations and Social Affairs. (1997). Building the Information Society for Us All: Final Policy Report of the High-Level Expert Group, http:// aei.pitt.edu/8692 (14.11.2013).

Knorr-Cetina, K. (1999). Epistemic Cultures: How the Sciences Make Knowledge. Cambridge, MA.

Kellner, D. (2000). Habermas, the Public Sphere, and Democracy: A Critical Intervention. W: L.E. Hahn (red.). Perspectives on Habermas, Chicago – La Salle, IL.

Klus-Stańska, D. (2008). Dokąd zmierza polska szkoła? – pytania o ślepe uliczki, kierunki, konteksty. W: D. Klus-Stańska (red.). Dokąd zmierza polska szkoła? Warszawa.

Krohn, W., Weyer, J. (1994). Society as a Laboratory: The Social Risks of Experimental Research. Science and Public Policy, 21.

Kudrycka, B. (2011). Minister Barbara Kudrycka odpowiada prof. Karolowi Modzelewskiemu. Gazeta Wyborcza, 16.01.2011, http://wyborcza.pl/1,76842,8955565,Minister_Barbara_Kudrycka_odpowiada_prof__ Karolowi.html#ixzz2sLZK84wD (11.11.2013).

Lyotard, J.-F. (1997). Kondycja ponowoczesna. Raport o stanie wiedzy. M. Kowalska, J. Migasiński (tłum.). Warszawa.

Męczkowska-Christiansen, A. (2007). Neoliberalizm i edukacja do nieodpowiedzialności. W: M. Szczepska-Pustkowska, M. Lewartowska-Zychowicz, A. Kożyczkowska (red.). Przestrzenie teraźniejszości i ich społeczno-edukacyjne sensy. Toruń.

OECD. (2000). Knowledge Management in the Learning Society. Paris.

OECD Committee for Scientifi c and Technological Policy at Ministerial Level. (2004). Science and Innovation Policy Key Challenges and Opportunities, www.oecd.org/science/inno/23706075.pdf (11.11.2013).

Potulicka, E. (2013). Kto nam urządza edukację? Polonistyka, 9.

Rutkowiak, J. (2007). Neoliberalizm jako kulturowy kontekst kształtowania się tożsamości współczesnego nauczyciela (ku problematyce oporu i odporu edukacyjnego). W: R. Kwiecińska, S. Kowal, M. Szymański (red.). Nauczyciel – Tożsamość – Rozwój. Kraków.

Rutkowiak, J. (2010). Czy istnieje edukacyjny program ekonomii korporacyjnej? W: E. Potulicka, J. Rutkowiak. Neoliberalne uwikłania edukacji. Kraków.

Schumpeter, J.A. (1942). Capitalism, Socialism and Democracy. New York.

Skrzypek, E. (2007). Gospodarka oparta na wiedzy i jej wyznaczniki. W: K. Piech, E. Skrzypek (red.). Wiedza w gospodarce, społeczeństwie, przedsiębiorstwach: pomiary, charakterystyka, zarządzanie. Warszawa.

Stehr, N. (1994). Knowledge Societies. London.

Szkudlarek, T. (2001). Ekonomia i etyka: przemieszczenia dyskursu edukacyjnego. Teraźniejszość. Człowiek. Edukacja, nr spec.

Śpiewak, P. (1998). W stronę wspólnego dobra. Warszawa.

Toffler, A. (1998). Szok przyszłości. E. Ryszka, W. Osiatyński (tłum.). Poznań.

UNESCO. (2005). Towards Knowledge Societies. UNESCO World Report. Conde-sur-Noireaue.

Webster, F. (1995). Theories of the Information Society. London.

Webster, F. (2002). The Information Society Revisited. W: L. Lievrouw, S. Livingstone (red.). Handbook of New Media. London.

Weert, van T.J. (2006). Education of the twenty-fi rst century: New professionalism in lifelong learning, knowledge development and knowledge sharing. Education and Information Technologies, 11(3).

World Bank Group Education Strategy 2020, 2011, http://siteresources. worldbank.org/EDUCATION/Resources/ESSU/Education_Strategy_4_12_2011.pdf (14.11.2013).