Podmiot czy podmioty? Problematyczność relacji i sposoby określania się wobec Drugiego w sytuacjach komunikacyjnych i dyskursie pedagogicznym

Abstrakt

Treść niniejszego artykułu podejmuje ważki problem rozumienia dialogu, koncentrując się na klasycznych formach interpretacji fenomenu spotkania. Instancją konstytuującą dialog są nade wszystko podmioty. Ich wzajemne uznanie, uznanie własnej wolności, godności i równości wobec siebie w dialogu pozwala na rzeczywiste jego przeżycie. Choć dialog nie jest doświadczeniem (M. Buber), to pozostaje jakąś forma intymnej i ścisłej relacji. Przechodząc przez poszczególne fazy rozwojowe, sprawia, że jeden podmiot jest współzależny nie od, ale z drugim podmiotem. Spotkanie jest więc relacją. Jej owoce są równie cenne, co nie do końca przewidywalne, nawet dla samych uczestników spotkania tu i teraz. Podejmując próbę interpretacji dialogu, odwołałem się do własnych przemyśleń inspirowanych filozofią dialogu oraz koncepcją egzystencjalistyczną, ze szczególnym uwzględnieniem położenia względem siebie podmiotów jako instancji tworzących dialog. Starałem się ukazać również elementy stanowiące główne przeszkody w dialogu interpersonalnym, jak choćby chęć zdominowania Drugiego, zazdrość, pychę czy bodaj najgroźniejszy z nich wszystkich – egoizm. Na koniec wspomniałem o coraz gorszych warunkach, jakie stwarza się relacjom dialogicznym we współczesnej przestrzeni społecznej, co całość rozważań zabarwia nieco pesymistycznie. Jednak kurczące się pola dla dialogu społecznego są faktem i nie można ich pominąć, z kolei istnieje świadomość, że sama diagnoza niestety nie ma mocy sprawczej, aby te niepokojące kierunki skutecznie odwrócić. Tym, co pozostaje w wyposażeniu każdego podmiotu chcącego zacieśnić relację z bliźnim, jest otwartość na Ty, chęć wejścia z Nim w szczery i bezwarunkowy dialog. Może się to nie tylko okazać jedyną drogą i skutecznym orężem do odkrycia ważności i doniosłości Drugiego jako osoby, ale także przyczynić się do poprawy relacji międzyludzkich. 

Pdf

Bibliografia

Brzozowski, T.T. (2008). Kryzys dialogu w społeczeństwie postindustrialnym. W: J. Baniak (red.). Miejsce i rola dialogu w małych wspólnotach ludzkich. Idea i rzeczywistość. Poznań, Filozofia Dialogu, 6.

Buber, M. (1992). Ja i Ty. Wybór pism filozoficznych. J. Doktór (tłum.). Warszawa.

Buczyńska-Garewicz, H. (2008). Prawda i złudzenie. Esej o myśleniu. Kraków.

Chmieliński, M. (2006). Max Stirner. Jednostka, społeczeństwo, państwo. Kraków.

Frankl, E.V. (2009). Człowiek w poszukiwaniu sensu. Głos nadziei z otchłani holokaustu. A. Wolnicka (tłum.). Warszawa.

Gogacz, M. (1985). Filozoficzne aspekty mistyki. Warszawa.

Jaspers, K. (1991). Rozum i egzystencja. C. Piecuch (tłum.). Warszawa.

Lubowicka, G. (2009). Ja i Inny. O osobach dialogu W: J. Baniak (red.). Dialog jako kategoria i zjawisko wielowymiarowe. Od klasycznego do współczesnego ujęcia. Poznań, Filozofia Dialogu, 7.

Mader, J. (1989). Filozofia dialogu. W: J. Tischner (red.). Filozofia współczesna. Kraków.

Mouffe, Ch. (2005). Paradoks demokracji. W. Jach, M. Kamińska, A. Orzechowski (tłum.). Wrocław.

Sartre, J.P. (2007). Byt i nicość. J. Kiełbasa, P. Mróz, R. Abramciów, R. Ryziński, P. Małochleb (tłum.). Kraków.

Sloterdijk, P. (2008). Krytyka cynicznego rozumu. P. Dehnel (tłum.). Wrocław.

Stirner, M. (1995). Jedyny i jego własność. J i A. Gajlewiczowie (tłum.). Warszawa.

Tarnowski, J. (1993). Jak wychowywać?. Warszawa.