Idea zrównoważonego rozwoju w sferze edukacji globalnej i kulturowej
Pdf

Słowa kluczowe

edukacja
kultura
globalność
zrównoważony rozwój

Abstrakt

Artykuł podejmuje problem atrakcyjności koncepcji zrównoważonego rozwoju dla szeroko rozumianej sfery edukacji. Ta nowa idea, kojarząca się raczej ze światem biznesu i ekonomią, mieści wiele ciekawych treści, które mogą być z powodzeniem wykorzystywane w procesach nauczania. Koncepcja zrównoważonego rozwoju dotyka bowiem tak aktualnych problemów społecznych, jak m.in. świat wartości, tolerancja wobec odmienności, zjawisko wykluczenia czy harmonijny rozwój indywidualny i społeczny. Wiele postulatów oraz rozwiązań wypracowanych w ramach koncepcji równowagi w rozwoju spotyka się z dużym zainteresowaniem edukacji. Koncepcja zrównoważonego rozwoju może okazać się inspiracją dla tworzenia nowych treści w szerokim nurcie edukacji, wpływając na poszerzenie jej pola badawczego, oraz zapoczątkować zmiany wykorzystywanych przez pedagogikę metod, tym bardziej że idea ta ma dziś zasięg wyraźnie globalny.

https://doi.org/10.16926/pe.2016.09.02
Pdf

Bibliografia

Adamczyk, J. (2009). Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw. Warszawa: Wydawnictwo PWE.

Appadurai, A. (2005). Nowoczesność bez granic. Kulturowe wymiary globalizacji. (przeł. Z. Pucek). Kraków: TAiWPN Universitas.

Beck, U. (2005). Władza i przeciwwładza w epoce globalnej. Nowa ekonomia polityki światowej. (przeł. J. Łoziński). Warszawa: Scholar.

Brzozowski, T.T. (2010). Koncepcja zrównoważonego rozwoju wyzwaniem dla procesów transformacji przemysłu i usług. W: Procesy transformacji przemysłu usług w regionalnych i krajowych układach przestrzennych. „Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego”, 15, Warszawa – Kraków, s. 219–229.

Castells, M. (2003). Galaktyka Internetu. (przeł. T. Mornowski). Poznań: Rebis.

Castells, M. (2011). Społeczeństwo sieci. (przeł. K. Pawluś, M. Maroda, J. Stawiński, S. Szymański). Warszawa: PWN.

Kostecka, J.(2009). Dekada edukacji dla zrównoważonego rozwoju – wizja, cel, strategia. Problemy Ekorozwoju, 4(2), 101–106.

Kośmicki, E.(2009). Zrównoważony rozwój w warunkach globalizacji gospodarczej. Podstawowe problemy teoretyczne i polityczne. Białystok – Poznań: Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko.

Laszlo, Ch. (2008). Firma zrównoważonego rozwoju. Jak wypracować trwałą wartość z uwzględnieniem efektów społecznych i ekologicznych. (przeł. A. Rogalińska). Warszawa: Wydawnictwo Studio Emka.

Nobis, A. (2014). Globalne procesy, globalne historie, globalny pieniądz. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.

Norberg, J. (2006). Spór o globalizację. Kto zyskuje, kto traci, ile i dlaczego? (przeł. P. Bonisławski, J.M. Fijor). Warszawa: Fijor Publishing.

Papież Franciszek (2015). Encyklika Laudato Si. W trosce o wspólny dom, Kraków: Wydawnictwo M.

Papież Paweł VI, (1970). Audiencja generalna, 26 sierpnia 1970. W: G. Zevini, P.G. Cabra, Lectio divina, t. 6. (przeł. A. Spurgjasz). Warszawa: Wydawnictwo Sióstr Loretanek, 308–309.

Pawłowski, A. (2006). Wielowymiarowość rozwoju zrównoważonego. Problemy Ekorozwoju, Czasopismo Europejskiej Akademii Nauki i Sztuki z siedzibą w Salzburgu i Państwowej Rady Ochrony Środowiska, 1(1), 23–32.

Pawłowski, A. (2009). Teoretyczne uwarunkowania rozwoju zrównoważonego. Rocznik Ochrona Środowiska, 11(2), 985–994.

Scholte, J.A. (2006). Globalizacja. Krytyczne wprowadzenie. (przeł. K. Ślęczka). Sosnowiec: Humanitas.

Sennett, R. (2009). Upadek człowieka publicznego. (przeł. H. Jankowska). Warszawa: Wydawnictwo Muza.

Serafin-Juszczak, B. (2014). NEET – nowa kategoria młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym. Folia Sociologica, 49.

Zasoby on-line

Ceglarz, J. (2016). Złoża na lądzie się kończą – oto alternatywa. http://www.money.pl/gospodarka/wiadomosci/artykul/gornictwo-podwodnesurowce-z-dna-morza,49,0,2121777.html [25.07.2016].

Opolska, Z. (2016). To jest kraj dla samobójców. http://www.medonet.pl/ zdrowie/zdrowie-dla-kazdego,samobojstwo-po-polsku--rozmowa-z-prof-bartoszem-loza--psychiatra,artykul,1722304.html [25.09.2016].

Pawłowski, A. (2009). Teoretyczne uwarunkowania rozwoju zrównoważonego, http://old.ros.edu.pl/text/pp_2009_071.pdf [17.07.2016].

Report of the World Commission on Environment and Development, (1987), http://www.un.org/documents/ga/res/42/ares42-187.htm [14.07.2016].